Seznam poplatků a jejich splatnost

Poplatek za směsný komunální odpad:

 • Platí ho fyzická osoba trvale přihlášená v obci a fyzická osoba, která v obci vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci nebo dům, v němž není trvale hlášená žádná osoba.
 • Výše poplatku je stanovena místní vyhláškou na základě skutečných nákladů za svoz v předchozím roce. Rovněž úlevy a osvobození jsou stanoveny místní vyhláškou.
 • Poplatek je splatný 1x ročně, nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.
 • Poplatek je možné hradit hotově v pokladně OÚ Vinaře v úředních hodinách nebo bezhotovostním převodem na účet obce č. 174635647/0300, variabilní symbol rok + číslo popisné, do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení plátce.

Výše poplatku pro rok 2020:

 • 600,- Kč ⇒ osoba trvale žijící v obci ve věku 15 – 65 let
 • 450,- Kč ⇒ osoba trvale žijící v obci – senior nad 65 let
 • 300,- Kč ⇒ osoba trvale žijící v obci – dítě do 15 let
 • 300,- Kč ⇒ osoba trvale žijící v obci – student do 26 let vč., který prokáže pobyt ve školním ubytovacím zařízení
 • 600,- Kč ⇒ vlastník nemovitosti v obci bez trvale hlášených osob

Osvobození od poplatku uvádí obecně závazná vyhláška v článku 6.
V případě včasného neuhrazení může být poplatek navýšen až na trojnásobek.


Poplatek ze psa:

 • Platí ho majitel psa za psa staršího 3 měsíců.
 • Výše poplatku je stanovena místní vyhláškou, stejně jako výčet osob od poplatku osvobozených.
 • Poplatek je splatný 1x ročně, nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.
 • Poplatek je možné hradit hotově v pokladně OÚ Vinaře v úředních hodinách nebo bezhotovostním převodem na účet obce č. 174635647/0300, variabilní symbol rok + číslo popisné, do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení plátce.

Výše poplatku pro rok 2020:

 • 100,- Kč za jednoho psa
 • 100,- Kč za každého dalšího psa
 • Osvobozeni od poplatku: nevidomí, držitelé průkazu ZTP/P a osoby provádějící výcvik asistenčních psů


Poplatek za svoz bioodpadu:

 • Platí ho majitel nemovitosti, k níž byla vydána biopopelnice.
 • Výše poplatku je stanovena usnesením zastupitelstva č. 7b/7-2019.
 • Poplatek je splatný 1x ročně, nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku. Proti úhradě je vydána samolepka pro označení popelnice.
 • Poplatek je možné hradit hotově v pokladně OÚ Vinaře v úředních hodinách nebo bezhotovostním převodem na účet obce č. 174635647/0300, variabilní symbol rok + číslo popisné, do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení plátce.

Výše poplatku pro rok 2020:

 • 200,- Kč za 1 popelnici
 • 700,- Kč za 2. a další popelnici


Poplatek za vodné:

 • Poplatek za vodu z veřejného vodovodu (tzn. za výrobu a distribuci pitné vody) vybírá obec Vrdy – platba na fakturu nebo v hotovosti.
 • Cena je stanovena usnesením Zastupitelstva obce Vrdy.
 • Odečty vodoměrů probíhají 2x ročně v termínech květen – červen a listopad – prosinec. Stav vodoměru prosím nahlašujte
 1. telefonicky na 327 396 197 nebo 734 757 776
 2. prostřednictvím SMS na 734 757 776
 3. e-mailem na vhs@obecvrdy.cz

Více informací na https://www.obecvrdy.cz/obec-1/vodovod-a-kanalizace/

Rozbor kvality pitné vody ze dne 18. 3. 2019 je ke stažení v příloze.

Vývoj ceny vodného naleznete zde.

Cena pro rok 2020:

 • 46,39 Kč/m3 bez DPH
 • 53,35 Kč/m3 včetně DPH 15 %


Poplatek za stočné:

 • Poplatek za vodu odváděnou do veřejné kanalizace, tzn. za její odvedení a čištění, vybírá firma VHS Benešov s. r. o.
 • Platba je prováděna na základě vystavené faktury. Fakturace je stanovena dle směrných čísel (36 m3) na osobu a rok za obyvatele trvale žijícího v obci, u rekreačních objektů za nemovitost a rok. Důvodem pro stanovení ceny podle směrných čísel je skutečnost, že značná část domácností má kombinovaný způsob dodávky vody (obecní vodovod + vlastní zdroj), proto se neprovádí měření vypouštěné odpadní vody.
 • Cena je stanovena usnesením zastupitelstva č. 7/8-2019 na základě kalkulace předložené firmou VHS Benešov s. r. o.
 • Na zákaznickém centru může odběratel získat pro něj důležité informace, týkající se jeho odběru a informace o cenách. Tyto ceny jsou stanoveny na základě vytvořené kalkulace podle směrnice Ministerstva financí ČR a schvalovány vlastníkem vodárenské infrastruktury.

Cena pro rok 2020:

 • 32,61 Kč/m3 bez DPH


Poplatek z hrobového místa:

 • Poplatek vybírá obec Vinaře na základě platné nájemní smlouvy a ceny schválené zastupitelstvem.
 • Poplatek je splatný 1x za 10 let, a to vždy při podpisu nové nájemní smlouvy.

Aktuální ceny hrobových míst:Svoz tříděného odpadu:

Sběr a svoz tříděného odpadu hradí obec Vinaře ze svého rozpočtu. V závislosti na množství vytříděného odpadu získává od odběratele zpětně do rozpočtu finanční bonus.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu:

 • Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu probíhá 1x ročně a hradí jej obec ze svého rozpočtu.
 • Odpad je třeba připravit den předem před domem.
 • POZOR! Od 1. 1. 2020 v rámci tohoto svozu nebudou odváženy pneumatiky. Podle zákona 185/2001 Sb., o odpadech mají výrobci pneumatik povinnost zřídit místo zpětného odběru, kam občané mohou zdarma pneumatiky odevzdat. Seznam sběrných míst je k dispozici na www.eltma.cz/sberna-mista.

Termíny svozu:

 • čtvrtek 21. 5. 2020


Přílohy