Na území katastru Vinaře probíhá řešení komplexní pozemkové úpravy. V současné době realizační firma zaměřuje skutečný stav terénu, který bude sloužit pro budoucí mapu DKM (digitální katastrální mapa) jako podklad pro skutečný stav kultur v našem katastrálním území a pro projektanta pozemkových úprav, jenž bude navrhovat novou cestní síť, směny pozemků, bude navrhovat protipovodňová opatření, snížení eroze půdy vodou a větrem atd. K tomu, aby se mohla tato náročná opatření realizovat, je nutné nejen zaměření, ale i stanovení obvodu pozemkové úpravy, která bude zasahovat na vnější části i do sousedních katastrů a na vnitřní části po obvodu zastavěné části obce. Stanovení obvodu je šetření těchto hranic za účasti vlastníků, jichž se bude tato hranice týkat. Výsledkem bude geometrický plán na obvod pozemkové úpravy, který se obratem zapíše do katastru nemovitostí. V současné době se spolu se zaměřením připravuje terén k šetření hranic. Na obvodu hranic pozemkových úprav se postupně objevují kolíky a mezníky, jež budou sloužit k efektivnímu vyšetření hranic.

Na výše zmiňované hranici je třeba dbát zvýšené opatrnosti při realizaci Vašich zájmů stran dělení pozemků a vyhotovování geometrických plánů. Dojde-li k zápisu geometrického plánu na obvodu pozemkové úpravy, může se stát, že Vámi zrealizovaný geometrický plán nebude moci katastrální úřad zapsat z důvodu změny mapy v daném místě. Doporučuji Vaše záměry na hranicích zmiňovaných obvodů konzultovat s Ing. Pilařem, odpovědným geodetem firmy GAP Pardubice s.r.o., jenž zde komplexní pozemkovou úpravu realizuje, aby nedošlo k finanční újmě při zápisu Vašich geometrických plánů. 

Konzultace je možná telefonicky: 603 831 118 nebo e-mailem: pilar@gappardubice.cz.

Autor: Webmaster