• Obecní úřad

Obecní úřad je orgán obce. Obecní úřad vykonává úkoly samostatné působnosti obce, které mu uloží zastupitelstvo obce nebo rada obce, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále vykonává přenesenou působnost obce (v některých případech se může stát, že dvě sousedící obce budou mít jeden společný obecní úřad, který bude spravovat obě obce).

Elektronická úřední deska Obecního úřadu Vinaře

Úřední deska Obecního úřadu Vinaře je umístěna na před budovou OÚ ve Vinařích. Vývěska s informacemi je též na autobusové zastávce Vinice. Od 1. 1. 2006 je v účinnosti zákon 500/2004 Sb., který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetem). Obsah „kamenné“ a elektronické úřední desky musí být shodný. Veškeré dokumenty, které podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na „kamenné“, tak na elektronické úřední desce.

Volby

Volit může každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let a u kterého nenastala zákonem uvedená překážka ve výkonu volebního práva. Pro účast v konkrétních volbách je nutné, aby byl občan přihlášen k trvalému pobytu na území (obce, kraje, státu), kterého se volby týkají, resp. byl zapsán na seznamu voličů. Přehled voleb v ČR: Poslanecká sněmovna • Senát • Krajské zastupitelstvo • Obecní zastupitelstvo • Evropský parlament •

Veřejné zakázky – profil zadavatele

Zadavatelé veřejných zakázek mají již od 15. září 2010 povinnost uveřejňovat některé dokumenty k veřejným zakázkám (tj. písemnou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na profilu zadavatele). Od 1. dubna 2012 díky tzv. transparentní novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je tato povinnost rozšířena na širší okruh dokumentů ale i zadávacích řízení. Zadavatelé si musí zřídit profil zadavatele a uveřejnit na něm informace o zakázkách, které převyšují hodnotu 500 000,- Kč.

Katastrální úřad

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora