Seznam poplatků a jejich splatnost v roce 2023

S účinností od 1. 1. 2023 byla schválena vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Dle této vyhlášky je poplatek za svoz a likvidaci odpadů stanoven paušální sazbou na poplatníka, a to ve výši 1.100,- Kč. Poplatníkem je osoba trvale hlášená v obci nebo majitel domu, v němž není přihlášena k pobytu žádná osoba.

Celkové náklady za odpadové hospodářství za minulý rok bylo uhrazeny z rozpočtu obce v částce 496 088,70 Kč. Povšimněte si často opomíjených faktorů ovlivňujících zvyšující se ceny za odpadové hospodářství.

Prvním parametrem je změna odpadové legislativy, která klade stále větší požadavky na optimalizaci svozu odpadu. Proto obec zavede čipování odpadových nádob v březnu 2023. Náklady s čipováním uhradí obec ze svého rozpočtu.

Druhým faktorem je fakt, že odpadová legislativa také vyžaduje plnit cíle vytříděnosti komunálních odpadů, kdy v roce 2025 se jedná o 60 % z produkovaných komunálních odpadů, v roce 2030 to má být nejméně 65 % a v roce 2035 pak 70 %. To je doprovázeno postupným navyšováním poplatku za skládkování směsného komunálního odpadu. Cena se bude navyšovat více u obcí, které nebudou plnit požadavky vytříděnosti.

V těchto souvislostech se zvyšují sazby základního poplatku za ukládání odpadů na skládku a změny parametrů pro výpočet takzvané „třídicí slevy“ pro letošní rok. Základním parametrem pro výpočet třídicí slevy je pro tento rok 180 kg na jednoho trvale žijícího občana. Za rekreační objekty (chalupy) si obec tuto slevu uplatnit nemůže, protože taková sleva neexistuje.

V návaznosti na avizované zdražení ze strany svozové firmy o 20,3 % proběhla diskuze, v rámci níž i přes tuto skutečnost Zastupitelstvo obce Vinaře rozhodlo o zachování výše poplatku z roku 2022. Ve vyhlášce byl zrušen systém úlev, který byl v rozporu s legislativou. Stejnou cenu za odpad hradí všichni poplatníci. Základní poplatek za veškerý svážený odpad byl stanoven ve výši 1.100,- Kč / poplatník.

Zastupitelstvo obce se rozhodlo místním obyvatelům výši poplatku snížit, a to formou jednorázového příspěvku. Příspěvky byly schváleny s účinností od 1. 1. 2023 následovně:

- Příspěvek ve výši 400,- Kč bude poskytnut trvale bydlícím, kteří byli k 1. 1. 2023 přihlášeni k trvalému pobytu v obci a nemají u obce žádné pohledávky.

- Příspěvek ve výši 600,- Kč bude poskytnut poplatníkům trvale hlášeným v obci, kteří k 1. 1. 2023 nedosáhli věku 27 let a kteří prokáží potvrzením o pobytu ve školním ubytovacím zařízení (internát, kolej apod.), že se nezdržují v místě trvalého pobytu po dobu delší než 6 měsíců daného kalendářního roku. Formuláře pro tento účel jsou k dispozici na webových stránkách, případně k vyžádání na OÚ.

Příspěvky jsou poskytnuty ve snaze zmírnit finanční zátěž místních obyvatel s ohledem na prudký vzestup cen energií a dalších životních nákladů (pohonné hmoty, potraviny) v roce 2023. ZO si uvědomuje, že život v obci je nevyhnutelně spojen s dojížděním za prací i veškerými službami, místní občané tedy znatelně pocítí i zvýšené náklady na dopravu. Příspěvky se nesčítají.

Cílem nové odpadové legislativy je snížit produkci odpadů, předcházet jejich vzniku a odpad důsledně třídit a znovu využívat. Ve snaze snížit náklady za odpadové hospodářství tak pravděpodobně i v naší obci bude následovat zavedení nějaké formy evidence reálné produkce odpadu jednotlivých domácností, na jejímž základě by byl kalkulován v budoucnu i poplatek. Poplatek za psa se neplatí, ceny vodného a stočného pro tento rok jsou uvedeny níže, systém jejich plateb zůstává stejný. Termín velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude upřesněn.

V souvislosti s platbami všech místních poplatků žádáme občany pokud neobdrží do konce února do poštovní schránky "Vyúčtování místních poplatků" kontaktujte obecní úřad. Děkujeme.

Kolik kdo zaplatí za co ve zkratce:

Na koho se poplatek vztahuje

Komunální odpad

1.100,- Kč

poplatníci s trvalým pobytem v obci (možnost požádat o příspěvek 400,- Kč)

1.100,- Kč

studenti do 26 let včetně pobývající ve školním ubytovacím zařízení, nebo podnájmu (možnost požádat o příspěvek 600,- Kč)

1.100,- Kč

ostatní poplatníci

Bio odpad

0,- Kč

poplatek zrušen

Pes

0,- Kč

poplatek zrušen

Vodné

Vodné placeno Obci Vrdy (provozovatel)

58,08 Kč/m3

vč. DPH 10 %

platba dle fakturace 2x ročně (květen – červen a listopad – prosinec)

Stočné

Stočné placeno Vodohospodářské společnosti Benešov a. s. (provozovatel)

47,17 Kč/m3

vč. DPH 10 %

platba dle fakturace a směrných čísel

Hrobová místa

20 Kč/m2/rok +

194 Kč/rok za služby

1x za 5 let na základě nájemních smluv; v r. 2023 se budou podepisovat nové smlouvy

POPLATNÍK = osoba trvale hlášená v obci nebo majitel domu, v němž není přihlášena k pobytu žádná osoba

Splatnost poplatků za odpady (vč. případné bio popelnice navíc) a psa je do 31. 5. 2023. Poplatek je možné hradit hotově v pokladně OÚ Vinaře v úředních hodinách nebo bezhotovostním převodem na účet obce č. 174635647/0300, dle poplatkového předpisu.