Seznam poplatků a jejich splatnost v roce 2022

Vážení občané,
v souvislosti se změnou legislativy týkající se odpadového hospodářství a také se zvyšováním cen za svoz a ukládání odpadů došlo ke změnám ve stanovení místního poplatku za svoz odpadu.

S účinností od 1. 1. 2022 byla schválena nová vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Dle této vyhlášky je poplatek za svoz a likvidaci odpadů stanoven paušální sazbou na poplatníka, a ve výši 1.100,- Kč, přičemž v částce je zahrnuta i jedna popelnice na bioodpad. Za každou další bio popelnici zůstává platba 700,- Kč navíc dle dřívějšího předpisu.

Místní občané byli doposud zvyklí na systém úlev, případně osvobození. Celý jejich výčet je obsažen ve zmíněné vyhlášce, i zde však dochází ke změnám. Současná právní úprava již neumožňuje poskytnout úlevu plošně např. jen z důvodu trvalého pobytu v obci. Proto je nyní systém poněkud složitější, na nějakou úlevu však přesto dosáhne většina místních obyvatel (úlevy se nesčítají). Pouze upozorňujeme, že některá osvobození či úlevy jsou podmíněny doložením dokladu o splnění podmínky. Bez tohoto prokázání nejpozději v den úhrady poplatku nelze osvobození či úlevu poskytnout. Formuláře pro tento účel jsou k dispozici na webových stránkách, případně k vyžádání na OÚ.

Při zpracování systému úlev byli zohledněni senioři, studenti dlouhodobě pobývající ve školních ubytovacích zařízeních a vícečetné domácnosti, tj. takové, kde pod jednou střechou trvale bydlí 2 osoby a více.

Úlevy pro rok 2022 jsou následující:

  • úleva 400,- Kč bude poskytnuta poplatníkům, kteří jsou trvale hlášení v obci a žijí ve společné domácnosti alespoň s jednou další osobou = pokud jsou tedy na téže adrese v obci hlášeny alespoň 2 osoby, bude každá tato osoba platit 700,- Kč
  • úleva 400,- Kč bude poskytnuta poplatníkům, kteří k 1. 1. 2022 dosáhli věku 65 let a více = trvale žijící občané a majitelé rekreačních objektů v obci ve věku 65+ budou platit 700,- Kč
  • úleva 600,- Kč bude poskytnuta studentům do věku 26 včetně, kteří prokáží, že se po dobu delší než 9 měsíců v daném kalendářním roce nezdržují v místě bydliště (doloží doklad ze školního ubytovacího zařízení – internát, kolej apod.) = při splnění této podmínky budou studenti platit 500,- Kč

Cílem nové odpadové legislativy je snížit produkci odpadů, předcházet jejich vzniku a odpad důsledně třídit a znovu využívat. Ve snaze snížit náklady za odpadové hospodářství tak pravděpodobně i v naší obci bude následovat zavedení nějaké formy evidence reálné produkce odpadu jednotlivých domácností, na jejímž základě by byl kalkulován v budoucnu i poplatek. Poplatek za psa se nemění, ceny vodného a stočného pro tento rok jsou uvedeny níže, systém jejich plateb zůstává stejný. Beze změn bude i svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

V souvislosti s platbami všech místních poplatků žádáme občany o pokud možno co nejjasnější označení plateb adresovaných na účet. Každoročně se setkáváme s hromadnými úhradami, z nichž není jednoznačně zřejmé, co vše částka zahrnuje. Proto prosíme, v případě úhrady za více čísel popisných platby ideálně rozdělte do jednotlivých příkazů, v každém případě pak prosím platby popište ve zprávě pro příjemce (jména, čp. + za co – TKO, pes ...). Děkujeme.

Kolik kdo zaplatí za co ve zkratce*:

* vyjma osvobození – ta jsou uvedena v příslušných vyhláškách

Na koho se poplatek vztahuje

Komunální odpad

700,- Kč

poplatníci 65+

700,- Kč

poplatníci trvale žijící ve společné domácnosti v obci s alespoň jedním dalším poplatníkem

500,- Kč

studenti do 26 let včetně pobývající alespoň 9 měsíců v roce ve školním ubytovacím zařízení

1.100,- Kč

ostatní poplatníci

Bio odpad

700,- Kč

za 2. a každou další popelnici u nemovitosti

Pes

100,- Kč

za každého psa staršího 3 měsíců

Vodné

54,29 Kč/m3

vč. DPH 10 %

platba dle fakturace 2x ročně (květen – červen a listopad – prosinec)

Stočné

42,50 Kč/m3

vč. DPH 10 %

platba dle fakturace a směrných čísel

Hrobová místa

20 Kč/m2/rok +

194 Kč/rok za služby

1x za 5 let na základě nájemních smluv; v r. 2022 se budou podepisovat nové smlouvy

POPLATNÍK = osoba trvale hlášená v obci nebo majitel domu, v němž není přihlášena k pobytu žádná osoba

Splatnost poplatků za odpady (vč. případné bio popelnice navíc) a psa je do 31. 5. 2022. Poplatek je možné hradit hotově v pokladně OÚ Vinaře v úředních hodinách nebo bezhotovostním převodem na účet obce č. 174635647/0300, variabilní symbol = rok + číslo popisné, do poznámky pro příjemce uveďte identifikaci platby.