Nařízení obce Vinaře č. 1/2010 o stanovení termínu připojení kanalizačních přípojek

Zastupitelstvo obce Vinaře usnesením č. 7 ze dne 6. října 2010 vydává v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d), § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obcích (obecní zřízení), podle § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů toto nařízení obce:

Článek 1
Předmět, působnost a závaznost nařízení

1) Pro účely odkanalizování celé obce Vinaře je dokončována akce “Dostavba kanalizace v obci Vinaře, 2. etapa” s termínem dokončení včetně kolaudace k 31. prosinci 2010.

2) Tímto nařízením se stanovuje vlastníkům pozemků nebo staveb povinnost připojit se na splaškovou kanalizaci a zajistit odvedení splaškových vod ze své nemovitosti nejpozději do 30. září 2011.

3) Nařízení je závazné pro všechny fyzické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, které na území obce pobývají, působí nebo sídlí.

Článek 2
Obecná ustanovení

Ustanovení tohoto nařízení se nevztahuje na objekty č.p. 51 a č.p. 119, kde připojení na splaškovou kanalizaci není technicky možné.

Článek 3
Kontrola

Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto nařízením jsou oprávněni vykonávat pověření zastupitelé obce Vinaře.

Článek 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Vyvěšeno: 11. 10. 2010 Sejmuto: 11. 11. 2010