Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 
Řád veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo obce Vinaře na základě ustanovení §10 písm. a) a §84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (obecní nařízení) a na základě ustanovení §16 odst.1 a v souladu s ustanovením §19 zákona č. 256/2001 Sb., v platném znění “O pohřebnictví” (dále jen zákon) se na svém zasedání konaném dne 25.2.2004 usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává “Řád veřejného pohřebiště” provozovaného obcí Vinaře (dále jen vyhláška).

I. Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště, které se nachází na parcele č. 748/3 dle PK na k.ú. Vinaře.

2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím Pohřební služby Jeřábek spol. s r.o., Poštovní 595, 28601 Čáslav.

II. Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

zimní období od 5. listopadu do konce února ……………… 8 – 17 hod.

letní období od 1. března do 4. listopadu ………………. 7 – 19 hod.

III. Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo prostor k tomu určený a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, jež k jakým jsou určeny.

2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku II. tohoto řádu.

3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech, kolečkových bruslích apod.

6. Vozidlo pohřební služby a údržby mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidlo musí pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

7. Prostor před pohřebištěm je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) v prostorách pohřebiště.

8. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

9. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu ze studně a vodovodní výpusti. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

12. Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo; pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu je nutno tato opatření respektovat.

13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

14. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

15. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

IV. Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

a) pronájem hrobových míst,
b) vedení související evidence o hrobových místech,
c) dodávku vody v areálu pohřebiště v letním období. V zimním období, případně i dalším mrazivém období je dodávka vody zastavena,
d) správu a údržbu pohřebiště včetně okolní zeleně v areálu pohřebiště,
e) zajišťování likvidace odpadu.

V. Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Správce pohřebiště je povinen:

a) předat nájemci hrobového místa (dále jen “nájemce”) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo,
b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9,
c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

VI. Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky. Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,
b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště,
d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště (který stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod.) a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.

4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně. U hrobového místa je zakázáno vysazovat stromky a keře.

5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

6. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

7. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na pohřebišti.

8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem VII.

9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku II.

VII. Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze osoba oprávněná k těmto úkonům jen se souhlasem správce pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

3. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4. Pro pohřbívání do hrobu musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.

5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno užívat rakve s maximálními rozměry 2,15 × 0,85 m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovová s nepropustným dnem.

6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může pouze osoba oprávněná k těmto úkonům jen se souhlasem okresního hygienika, resp. krajské hygienické stanice.

VIII. Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu činí 15 let.

IX. Zřizování hrobového zařízení a podmínky prováděcích prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm,
b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.,
c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů,
d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny,
e) při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno,

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uložených rakví, maximálně však 260 cm,
b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difusní zátka,
c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů,
d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina).V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40×40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží,
e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky,
f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly,
g) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let,
h) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví),
i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch izolován,
j) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely,
k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg/m2,
l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky na samostatném základě.

3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
– dobu výstavby hrobky,
– zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova,
– požadavky na ochranu zeleně,
– způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace,
– povinnost dozoru při výstavbě,
– průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

4. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména
– respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací,
– neomezování průchodnosti komunikace a přístupu k jednotlivým hrobovým místům,
– nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst,
– zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.

5. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

X. Zrušovací ustanovení

Zrušuje se řád pohřebiště vydaný radou MNV v roce 1967.

XI. Účinnost

Tato řád nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2004