Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Vinaře se na svém zasedání dne 19.12.2018 usnesením č. 12/10-2018 rozhodlo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále jen zákon místních poplatcích), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Vinaře (dále jen „obec“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatku vykonává obecní úřad1 (dále jen „správce poplatku“).

Článek 2
Poplatník

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:

a) fyzická osoba,

  1. která má v obci trvalý pobyt,
  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3

Článek 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

Článek 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníky podle čl. 2 odst.(1) písm. a) činí 600,- Kč a je tvořena:

a) z částky 0,- Kč za kalendářní rok
b) z částky 600,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:

248 760,00 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 248 760,00 Kč děleno 305 (trvalý pobyt + objekty k individuální rekreaci) = 816,- Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. vyhlášky ve výši 600,- Kč.

(3) V případě změny místa pobytu, narození nebo úmrtí fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle § 10b odstavce 3 zákona o místních poplatcích v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Článek 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek pro poplatníky podle čl. 2 odst.(1) písm. a) je splatný od 1.2. do 31.5. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po 31. 5., je datem splatnosti den přihlášení k trvalému pobytu.

(2) Poplatek pro poplatníky podle čl. 2 odst. (1) písm. b) je splatný od 1.2. do 31.5. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po 31. 5., je datem splatnosti den zápisu do katastru nemovitosti.

Článek 6
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku je osvobozen poplatník6:

a) umístěn do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěn do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěn v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,

(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) poplatníci, kteří prokážou, že jsou ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody
b) poplatníci, kteří prokážou, že se nepřetržitě, déle než 6 měsíců, zdržující se mimo území České republiky
c) poplatníci dle Čl. 2 odst. 1 a), kteří prokážou, že se nepřetržitě, déle než 6 měsíců, zdržují mimo území obce ve městě nebo v obci, která vybírá úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě smlouvy nebo jako poplatek dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
d) poplatníci s místem pobytu svozové firmě nedostupným Vinaře čp.51 Bažantnice, Vinaře čp.119 Šmolcov (samoty)
e) fyzické osoby, které mají úředně stanovenou adresu trvalého pobytu v místě ohlašovny obecního úřadu a nezdržují se v obci
f) poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bod 3. a 4.

(3) Úleva se poskytuje, nárok na úlevu od poplatků má:
a) fyzická osoba s trvalým pobytem v obci Vinaře, která k 1.1. příslušného kalendářního roku nedosáhla věku 15 let - úleva ve výši 300,- Kč
b) fyzická osoba s trvalým pobytem v obci Vinaře, která k 1.1. příslušného kalendářního roku dosáhla věku 65 let – úleva ve výší 150,- Kč
c) fyzická osoba s trvalým pobytem v obci Vinaře, která k 1.1. příslušného kalendářního roku nedosáhla věku 27 let, a která prokázala potvrzením o pobytu ve školním ubytovacím zařízení (internát, kolej, nebo jiné), případně potvrzením o studiu, že se nezdržuje v místě trvalého pobytu po dobu delší než 90 dnů daného kalendářního roku - úleva ve výši 300,- Kč

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě do 31.5. příslušného kalendářního roku, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.

Článek 7
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.8

Článek 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník9.

(2) V případě podle čl. 8 odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka10.

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně11.

Článek 9
Zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška číslo 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 8.2.2016.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Článek 10 
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019.

Josef Brom. starosta obce

Bc. Ivana Nováková, místostarostka obce


Vyvěšeno na úřední desce dne: 20. 12. 2018

Sejmuto z úřední desky dne: 5. 1. 2019


1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6 § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8 §11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
9 § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10 § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
11 § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích