Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmeno e), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, a oznamuje konání místního šetření dne:

17.6.2022 (pátek) v 9,00 hod sraz účastníků před budovou Obecního úřadu Vinaře – Vinaře 44, 286 01 Čáslav

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy uplatnit v průběhu řízení, nejpozději do 15 dnů od data doručení tohoto oznámení, stavebnímu úřadu Žleby, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí, projektové dokumentace v kanc.č. 1.09 Obecního úřadu Žleby ve dnech pondělí a středa 8.00-12.00, 12.30-16.30 hodin, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě.

Dotčené pozemky:

k.ú. Vinaře

  • na st.p.č.122, 136, 84, 83, 105, 82, 81, 80, 79, 78, 104, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 107, 101, 108, 67/2, 67/3, 135, 103, 184, 147, 172, 169, 127, 129, 134, 68/1, 159, 160, 62, 141, 161, 142, 146, 143, 144, 168, 152, 148, 153, 170, 130, 65, 137, 138, 66/2, 66/1, 106, 91, 99, 92, 110;
  • p.p.č.986, 1101, 1048/4, 1102, 952/6, 952/2, 952/9, 951/3, 1104, 1092, 949/12, 949/16, 949/14, 949/15, 930/4, 934/13, 1093

k.ú. Vrdy

  • st.p.č. 271, 256, 255, 254, 253, 270, 50, 104;
  • p.p.č. 1163, 1164, 1095/5, 944/1, 1089/5, 1173, 906, 1160/1, 929/6, 957/3, 1165, 935/10, 935/14, 935/2 vše k.ú. Vrdy

Ostatní účastníci řízení – veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám, účastníci řízení veřejnou vyhláškou – identifikace účastníků řízení v případě řízení s velkým počtem účastníků parcelními čísly.