ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 24729035, se sídlem, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na základě plné moci zastoupena fi. AZ Elektrostav a.s., IČ: 451 49909, se sídlem: Bobnická 2020, 288 01 Nymburk (dále jen "žadatel"), podala dne 26.4.2023 žádost o vydání územního rozhodnutí pro umístěním stavby: „IE – 12-6010161 – Vinaře, obnova pravá strana obce obnova NN - E“,

Stavební úřad vydává rozhodnutí o umístění stavby

„IIE –12-6010161 – Vinaře, obnova pravá strana obce obnova NN - E“, na pozemkových parcelách číslo 1060/3, 1060/4, 3, 387/1, 1074, 388/4, 389/2, 1075, 1078, 1054/1, 1054/5, 1054/9,4, 1054/11; na stavebních parcelách číslo 44, 128/2, 175, 176, 154, 156, 155, 157, 139, 128/1, 86, 8, 145, 6,7, 9,10, 4,12,13, 98, 93,18, 94, 21/1, 22/2, 22/1, 25/1, 232, 3, 2, 1/1, 87, 140/2, 28/1,43, 191; vše v katastrálním území Vinaře.

Popis záměru:

  • Demontáž vrchního vedení – délka trasy cca 1128 m
  • Kabelové vedení NN – délka trasy cca 1128 m

Stávající zástavba nevyhovujícím venkovním vedením NN bude nahrazena novým kabelovým vedením 1kV.

Jedná se tedy o změnu dokončené stavby stavbou novou trvalého charakteru. Dojde k pokládce nových distribučních kabelů 1 kV a k výstavbě nových rozpojovacích a přípojkových skříní. V rámci rekonstrukce dojde k nahrazení stávajícího venkovního vedení NN novým podzemním kabelovým vedením 1kV. Stávající odběrná místa budou připojena na nové kabely NN. V rámci demontáže dojde k trvalému odstranění stávajících prvků distribuční sítě venkovního vedení. Realizací této stavby dojde ke změně způsobu a místa připojení stávajících odběratelů na el. distribuční síť NN. Záměr je stavbou veřejné technické infrastruktury; veřejná síť je budována ve veřejném zájmu, stavba je součástí distribuční soustavy a slouží k transformaci a distribuce elektrické energie.

Přílohy