Návrh rozpočtu je sestaven v třídění podle rozpočtové skladby, kde závazným ukazatelem jsou § rozpočtu.

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 je sestaven jako schodkový.

Schodek bude kryt přebytky z minulých let.

Přílohy