Obecně závazná vyhláška je právní předpis vydávaný obcí k plnění úkolů obce a k zabezpečování místních záležitostí v samostatné působnosti. Samotné vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva. Nařízení obce pak představují právní předpis vydávaný obcí na základě zmocnění v konkrétním zákoně ve věcech patřících do přenesené působnosti. Oprávnění k vydávání nařízení je zákonem o obcích sveřeno radě, není-li však zřízena vydává nařízení zastupitelstvo obce.

Dne 1. 1. 2022 nabyl účinnosti zcela nový zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Zákon“). Zákon zcela nově upravuje vyhlašování právních předpisů územně samosprávných celků (krajů a obcí) a některých správních úřadů.

Nově se již tyto právní předpisy nevyhlašují vyvěšením na úřední desce, ale dle ustanovení § 2 odst. 1 Zákona: „Právní předpis územního samosprávného celku a právní předpis správního úřadu se vyhlašují jejich zveřejněním ve Sbírce právních předpisů.“Ve chvíli, kdy je právní předpis zveřejněn v elektronické Sbírce právních předpisů je slovy Zákona vyhlášen a běží doba 15 dnů, po jejímž uplynutí je právní předpis účinný a tedy závazný (pokud není stanovena odložená účinnost, či v ojedinělých případech účinnost dřívější).

Od okamžiku vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů (elektronické) je takový právní předpis dostupný na výše uvedených stránkách a lidé se s ním tam mohou seznámit.

Dle ustanovení § 3 odst. 2 Zákona: „Územní samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis vydal, zveřejní oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byl o vyhlášení správcem vyrozuměn podle odstavce 1. V oznámení územní samosprávný celek nebo správní úřad uvede označení právního předpisu, datum a čas vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů a zveřejněná metadata.“

Na úřední desce se již tedy nezveřejňuje celé znění právního předpisu, ale pouze oznámení o jeho vyhlášení.