Zastupitelstvo obce 2024 až 2026

Starosta : 
Josef Bromou@vinare.cz607 769 616
Místostarosta :Vladan Habarta

Předseda finančního výboru :Ing. arch. Ing. Karel Kadeřábek
Předsedkyně kontrolního výboru :Markéta Veselková
Členka zastupitelstva :Kateřina Pavlasová
Člen zastupitelstva :Tomáš Staněk
Členka zastupitelstva:


Kdy tedy dochází k zániku mandátu člena zastupitelstva obce?

 • Dnem voleb do zastupitelstva obce
 • Pokud člen zastupitelstva odmítne složit zákonem stanovený slib
 • Pokud člen zastupitelstva složí zmíněný slib s výhradou
 • Pokud člen zastupitelstva písemně rezignuje na svůj mandát
 • ...

Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.

 • Zastupitelstvo zpravidla svolává a řídí starosta obce, a to písemně se sdělením navrženého programu jednání.

Kdy se koná zasedání zastupitelstva obce?

 • Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
 • Zastupitelstvo zpravidla svolává a řídí starosta obce, a to písemně se sdělením navrženého programu jednání.

Jak se dozvím, kdy se koná zasedání zastupitelstva obce?

 • O době, místě a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce informuje obecní úřad na své úřední desce a webových stránkách, a to nejméně 7 dní před jeho konáním.

Mohu se účastnit zasedání zastupitelstva obce?

 • Ano, zasedání zastupitelstva se můžete účastnit, neboť je veřejné a může se ho účastnit v zásadě kdokoliv.
 • V případě, že jste občanem dané obce, máte právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem.
 • V zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích máte garantováno právo vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok.