Obecně závazná vyhláška č. 1/2000 o požární ochraně 
POŽÁRNÍ ŘÁD

Obecní zastupitelstvo Obce Vinaře, usnesením ze svého zasedání č. 3/2000 ze dne 29.3.2000 v rámci své samostatné působnosti podle § 14 odst.1 písm.i zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (úplné znění č. 410/1992 Sb.), v souladu s § 16 a 36 odst.1 písm. f téhož zákona a § 29 odst.1 písm. e zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dle § 29 vyhlášky MV ČR č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Účel předpisu

Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci. Určuje povinnosti fyzických a právnických osob na území obce. Stanovuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany obce a vztah obce k těmto osobám.

Článek 2
Organizace požární ochrany

Za požární ochranu odpovídá obec. K zajištění požární ochrany (dále jen PO) obec:

a) zřizuje preventistu PO pro zabezpečení požární prevence,
b) projednává přestupky v oblasti PO,
c) projednává stav PO v obecním zastupitelstvu nejméně jednou ročně a vždy po závažném požáru v obci.

Článek 3
Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob

Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými předpisy, zákonem ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MV ČR č. 21/1996 Sb., zákonem č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) a dalšími předpisy, majícími vztah k PO.

Článek 4
Povinnosti fyzických osob

1. Fyzické osoby jsou povinny:

A/ Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů zejména tím, že:

a) v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno hořlavé látky včetně paliv,
b) nebudou nechána bez dozoru roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud je v návodu od výrobce dozor vyžadován,
c) popel bude ukládán na bezpečné místo,
d) budou dodržovány bezpečné vzdálenosti určené výrobcem od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot,
e) minimální vzdálenost, nelze-li dokladovat návodem od výrobce, u spotřebičů na pevná paliva bude 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné a plynné palivo a elektřinu bude 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech.

B/ Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, zejména tím, že:

a) budou k jejich skladování používány přenosné obaly k tomu účelu určené a úniky hořlavých kapalin odstraňovány bezpečným způsobem,
b) při používání spotřebiče na propan butan budou umístěny provozní kovové tlakové nádoby na lehce přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně, zásobní kovové tlakové nádoby budou chráněny před povětrnostními a jinými vlivy a nebudou ukládány v prostorech pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných společenských prostorách, koupelnách a únikových cestách,
c) tuhá paliva budou ukládána odděleně od jiných paliv,
d) bude dbána zvýšená opatrnost při skladování látek majících sklon k samovznícení nebo sladování a používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat,
e) bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy (nad 50 m3) budou minimálně:

300 m od závodů, v nichž se na volném prostranství ukládají snadno hořlavé kapaliny,
200 m od krajní koleje železniční trati, je-li kolej železniční trati na náspu,
100 m od ostatních průmyslových závodů, zemědělských středisek a lesů, krajní koleje železniční trati,
60 m od krajní koleje železniční trati, je-li volný sklad položen alespoň o 6 m výše než kolej železnice,
60 m od veřejné komunikace,
50 m od okrajové budovy souvislé zástavby obcí, činné skládky domovního odpadu, volného skladu sena a slámy,
30 m krajního vodiče elektrického vedení o vysokém napětí.

C/ Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při manipulaci s otevřeným ohněm zejména tím, že:

a) bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha,
b) při spalování odpadu budou zřizována ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování oheň uhasit a popel uložit na bezpečné místo,:
c) při spalování odpadu vzniklého těžební a pěstební činností lesního porostu budou dodržovány tyto zásady:

– oznámit pálení klestí na územně příslušnou ohlašovnu požárů požární stanice HZS okresu,
– tuto činnost provádět dospělou osobou v době souvislé sněhové pokrývky, v ostatních případech musí být určené místo k pálení izolováno pruhem širokým 0,5 až 1 m, ze kterého se odstraní veškerý hořlavý materiál až na minerální půdu,
– nezakládat ohniště na pařezech nebo v jejich bezprostřední blízkosti a dále v blízkosti větví stromů,
– ohniště opustit, bude-li vyhaslé a řádně prolité vodou,
– jednotlivá ohniště následně kontrolovat alespoň 1x denně po dobu 3 až 5 dnů nebo do doby vydatného deště,

d) v lese nebude kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
e) v lese a do 50 m od jeho okraje nebude rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně (vyjma čl. 4 bod C/c).

D/ Zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnictví, v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady.

E/ Udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu a nepoužívat komíny a spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící jejich bezpečnému užívání, až do jejího odstranění.

F/ Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.

G/ Udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení hasebního zásahu.

H/ Vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a záchranné práce, neskladovat různé materiály a předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením el. energie, plynu a vody, nebo ztížily záchranné práce.

I/ Udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy.

J/ Obstarávat v souladu s předpisy o PO a udržovat v použitelném stavu hasící zařízení a jiné věcné prostředky požární ochrany.

K/ Řádně vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, aby nezpůsobily požár a dále pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby jim byl zamezen volný přístup k zápalkám a hořlavým látkám.

L/ Umožnit kontrolním skupinám provést preventivní požární kontrolu k ověření dodržování předpisů o požární ochraně a odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě určené těmito orgány.

2. Fyzické osoby nesmí:

A/ Provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací.
B/ Poškozovat nebo zneužívat hasící přístroje nebo věcné prostředky požární ochrany.
C/ Jezdit a stát motorovými vozidly v lese, pokud to není v souvislosti s hospodařením v lese.
D/ Vypalovat trávní porosty.

Porušení uvedených povinností, bude-li naplněna skutková podstata přestupku, se postihuje pokutou až do výše 15 000,- Kč.

Článek 5
Preventista obce a požární hlídka

Obec zřizuje preventisty PO, požární hlídky.

1. Preventistu PO pro část Vinaře a preventistu pro část Vinice.
2. Odbornou přípravu preventistů PO obce zajišťuje příslušný okresní úřad.

3. Požární hlídky na vyžádání starosty obce.

Článek 6
Zdroje požární vody a jejich vydatnost

Vodní zdroj Umístění Vydatnost v m3/min
Nadzemní hydrant 1 ks Vinaře – křižovatka na Žleby 0,4
Podzemní hydrant 15 ks Vinaře – rozvod vodovodního řadu 0,25
Podzemní hydrant 10 ks Vinice – rozvod vodovodního řadu 0,25
Požární nádrž 1 ks Vinaře

Požární nádrž 1 ks Vinice – rybník

Článek  7
Ohlašovny požáru

V katastru obce jsou tyto ohlašovny požárů:

Vinaře – veřejná telefonní stanice – Josef Břeň, Vinaře 137, tel. 0322 / 39 70 73

Vinice – veřejná telefonní stanice – Božena Procházková, Vinice 241, tel. 0322 / 39 71 09

Článek 8
Vyhlášení požárního poplachu

Požární poplach je v katastru obce vyhlašován sirénou, místním rozhlasem.

Článek 9
Společná a závěrečná ustanovení

Ustanovení této vyhlášky platí pro katastrální území obce Vinaře. Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí kontrolní komise.


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2000.