Obecně závazná vyhláška č. 3/2019
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Vinaře se na svém zasedání dne 27.11.2019 usnesením č. 6/7-2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Vinaře touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

(2) Správcem poplatku je obecní úřad.1

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3) V ohlášení poplatník uvede4

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce.

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za jednoho psa 100,- Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč,

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100,- Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 100,- Kč.

Čl. 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.6

Čl. 7
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku 9

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý

a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti

a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.

(2) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č.3/2018 o místním poplatku ze psů, schválená ZO Vinaře dne 19.12.2018 usnesením č. 13/10-2018.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.


Josef Brom, starosta obce

Bc. Ivana Nováková, místostarosta obce


Vyvěšeno na úřední desce dne: 28. 11. 2019 

Sejmuto z úřední desky dne: 29. 12. 2019


1 § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
7 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
9 § 12 zákona o místních poplatcích