Článek 1
Legislativní rámec


 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
 • Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Článek 2
Úvodní ustanovení

1.Tato směrnice upravuje organizaci a postupy schvalování účetní závěrky obce.

2.Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance obce zařazené do obecního úřadu (dále případně i jen „zaměstnanec“) a pro členy orgánů obce.

Článek 3
Vymezení pojmů

1.Účetní závěrka1)  je nedílný celek účetních výkazů: rozvaha, výkaz zisků a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Účetní závěrku sestavuje obec k rozvahovému dni.
2.Rozvahový den2) je 31.12.,případně jiný den, kdy obec uzavírá účetní knihy.
3.Mezitímní účetní závěrka je účetní závěrka sestavená k datu 31. 3., 30. 6. a 30. 9., případně také účetní závěrka sestavená k jinému okamžiku, než ke konci rozvahového dne3).
4.Podklady pro schvalování účetní závěrky obce jsou schvalovaná účetní závěrka (dále případně i jen „ÚZ“), inventarizační zpráva, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce a případně doplňující informace vyžádané Zastupitelstvem obce.
5.Inventarizační zpráva je shrnutí podstatných skutečností o provedených inventurách4).
6.Protokol o schvalování účetní závěrky5)  je dokument o úkonu schválení či neschválení ÚZ, který obsahuje identifikaci schvalované ÚZ, datum rozhodování o schválení nebo neschválení ÚZ, identifikaci osob rozhodujících o schválení nebo neschválení ÚZ, výrok o schválení nebo neschválení ÚZ, zápis o neschválení ÚZ podle § 7 odst. 3 vyhl. č. 220/2013 Sb., identifikaci průkazných účetních záznamů podle § 6 odst. 3 vyhl. č. 220/2013 Sb., případně popis dalších skutečností významných pro uživatele ÚZ, vyjádření obce (příspěvkové organizace zřízené obcí) k výroku o schválení nebo neschválení ÚZ nebo k zápisu o neschválení ÚZ podle § 7, odst. 3 vyhl. č. 220/2013 Sb., případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním ÚZ.

1)   § 18, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
2)   § 19, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
3)   § 19, odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb.,  o účetnictví
4)   § 2 odst. e) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
5)   § 11 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Článek 4
Vymezení odpovědností

1.Starosta obce

 • Odpovídá za předání podkladů pro schvalování účetní závěrky obce ke schválení zastupitelstvu obce.
 • Odpovídá za zveřejnění účetní závěrky a mezitímních účetních závěrek obce na webových stránkách obce.

2.Hlavní účetní

 • Odpovídá za sestavení mezitímní účetní závěrky (dále případně i jen „MÚZ“).
 • Odpovídá za sestavení účetní závěrky obce, za předání účetní závěrky do CSÚIS a za zajištění připojení podpisového záznamu odpovědné osoby na účetní závěrku.
 • Odpovídá za předání informace o schválení účetní závěrky obce Centrálnímu systému účetních informací státu (dále případně i jen „CSÚIS“).
 • Odpovídá za vyhotovení protokolu o schvalování účetní závěrky a zajištění připojení podpisového záznamu oprávněné osoby obce na tento protokol.

Článek 5
Schvalování účetní závěrky obce

1.Zveřejnění mezitímních účetních závěrek na webových stránkách (intranetu) obce6)  

Odpovědná osoba (ekonomický odbor) zajistí, nejpozději do 5 pracovních dnů po datu předání mezitímní účetní závěrky obce do centrálního systému účetních informací státu7), zveřejnění této MÚZ na webových stránkách (intranetu) obce.

2.Předávání podkladů a podněty Zastupitelstva obce8)

Zastupitelstvo obce může prostřednictvím úkolů uložených na jednání Zastupitelstva obce:  

 • Požadovat nahlédnutí do účetních knih a účetních záznamů,
 • Požadovat předložení účetních záznamů, včetně předložení příp. mezitímních účetních závěrek nebo vyžádaných informací z těchto MÚZ, podkladů určených Zastupitelstvem obce a dalších významných informací.
 • Činit podněty za účelem zlepšení skutečností zobrazovaných v účetní závěrce, zlepšení postupů při činnostech souvisejících se schvalováním účetní závěrky a za účelem úpravy vnitřních předpisů obce.
 • Požadovat zveřejnění řádných informací o schvalování účetní závěrky v centrálním systému účetních informací státu.

3.Sestavení a předložení inventarizační zprávy 

Členové inventarizační komise obce sestaví inventarizační zprávu, kterou starosta obce předloží společně s dalšími podklady Zastupitelstvu obce, ke schválení účetní závěrky nejpozději na červnovém jednání Zastupitelstva obce.

4.Sestavení účetní závěrky obce 

 • Hlavní účetní zajistí sestavení účetní závěrky obce k 31.12 a předání této účetní závěrky do CSÚIS nejpozději do 20.2. (25.2.) následujícího roku.
 • Následně hlavní účetní zajistí připojení podpisového záznamu odpovědné osoby obce na účetní závěrku obce nejpozději do 31. 3. následujícího roku9) a zveřejnění účetní závěrky na webových stránkách (intranetu) obce, nejpozději do 15. 4. následujícího roku.

5.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, projednanou s odpovědnou osobou obce10), předkládá starosta obce s dalším podklady Zastupitelstvu obce ke schválení účetní závěrky nejpozději na červnové zasedání Zastupitelstva obce.

6.Schválení účetní závěrky obce Zastupitelstvem obce 

 • Hlavní účetní předává podklady pro schvalování účetní závěrky Zastupitelstvu obce na nejpozději červnové zasedání.
 • Zastupitelstvo obce schválí účetní závěrku obce nejpozději do 30.6.11)
 • Schválením účetní závěrky se rozumí také schválení výsledku hospodaření obce včetně jeho rozdělení, tj. schválení převedení na účetní položku výsledek hospodaření minulých účetních období12).

7.Protokol o schvalování účetní závěrky obce

Hlavní účetní, na základě schválení (neschválení) účetní závěrky obce Zastupitelstvem obce, vyhotoví protokol o schvalování účetní závěrky obce a zajistí připojení podpisového záznamu odpovědné osoby obce na tento protokol nejpozději do 15 dnů ode dne vyhotovení zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce.

8.Předání informace o schválení účetní závěrky do centrálního systému účetních informací státu

Věcně příslušný odbor zajistí předání informace o schválení (neschválení) účetní závěrky obce do centrálního systému účetních informací státu13).

6)  § 14 odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb., ke schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
7)  Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/209 Sb., (technická vyhláška o účetních záznamech)
8)  § 14, odst. 2 vyhlášky č. 220/2013 Sb., ke schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
9)  § 18, odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
10)  § 11 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
11)  § 28, odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb., ke schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
12)  § 29, odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb., ke schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
13)  § 29, odst. 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Článek 6
Neschválení účetní závěrky obce

Při neschválení účetní závěrky se postupuje v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí směrnice je následující příloha:

č. 1 – Vzor protokolu o schvalování účetní závěrky


Josef Brom, starosta obce

Ing. Josef Čížek, místostarosta obce

Ve Vinařích dne 16.11.2017


Směrnice projednána a schválena v ZO:Usnesení č. 6/6 - 2017;

Datum zpracování: 12.11.2017

Směrnice nabývá účinnosti: 1.12.2017

Směrnici zpracovala: Malinová HanaPříloha č. 1 – Vzor protokolu o schvalování účetní závěrky

Protokol o schvalování účetní závěrky 

1.Identifikace schvalované účetní závěrky:  Účetní závěrka obce … k 31. 12. 201x 

2.Datum rozhodování o schválení nebo neschválení účetní závěrky: _________________

3.Identifikace osob rozhodujících o schválení nebo neschválení účetní závěrky: členové zastupitelstva obce (jmenovitě)

4.Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky: Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce sestavenou ke dni 31. 12. 201x 

5.Zápis o neschválení účetní závěrky podle §7 odst. 3 vyhlášky č. 220/2013 Sb.:  Schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu požadavků dle §4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce, a to ani v souvislosti se skutečnostmi obsaženými v účetní závěrce následujícího účetního období z důvodu těchto skutečností: _____________________________ lhůta pro odstranění zjištěných vad: _________________________ / Nebyly předloženy veškeré významné podklady podle §5 vyhlášky č. 220/2013 Sb., nebo podklady, které byly vyžádány Zastupitelstvem obce prostřednictvím úkolů uložených na jednání Zastupitelstva obce, jedná se o následující podklady : _________________________

lhůta pro odstranění zjištěných vad: ________________________________

6.Identifikace průkazných účetních záznamů podle §6 odst. 3 vyhlášky č. 220/2013 Sb, případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky: _________________________________

7.Vyjádření účetní jednotky (obce) k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky podle §7 odst. vyhlášky č. 220/2013 Sb., případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky:  Ekonomický odbor obce bere schválení účetní závěrky na vědomí a zajistí předání informace o schválení účetní závěrky do CSÚIS.

Ve …… dne xx.x.20xx


______________________________

Podpis oprávněné osoby

(tajemník úřadu, starosta, oprávněný orgán)