Na základě souhlasu Rady Středočeského kraje usnesením č. 025-23/2021/RK ze dne 27.5.2021 oznamuje Středočeský kraj, dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, následující záměr :

prodat pozemek

podíl id. 1/44 pozemku p.č. 794/19 orná půda o výměře 1 578 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV 16 pro obec a katastrální území Vinaře a to do vlastnictví firmy Ječmínkovy sady, s.r.o.

Odůvodnění :

O odkoupení pozemku požádal JUDr. Jiří Sehnal jako právní zástupce firmy Ječmínkovy sady s.r.o., pozemek se nachází daleko od silnice a je využíván jako orná půda. Jedná se o dávno zaniklou polní cestu.

Informace podá:

Odbor majetku a HS Krajského úřadu Středočeského kraje Jaroslava Trnková, tel. 257 280 342

Přílohy

Autor: Webmaster