Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 6/2019
 2. Inventarizační zpráva za rok 2019
 3. Rozpočtové opatření č. 1/2020
 4. Zpráva Lesní hospodářské evidence za rok 2019
 5. Dodatek č. 2 ke směrnici č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 6. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 3/2017 s VHS Vrchlice - Maleč a.s.
 7. Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 651/364/2010 – dopravní obslužnost
 8. Rekonstrukce obecního úřadu
 9. Obecní přívěsný vozík
 10. Žádost o směnu a prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 11. Schválení pronájmu nebytových prostor spolku „Vinařský hrozen“
 12. Územní působnost obce Vinaře v MAS Lípa pro venkov z.s. v období 2021 - 2027
 13. Různé

Zápis č. 1/ 2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 5. 2. 2020 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 20:35 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a jsou přítomni všichni zvolení zastupitelé, tudíž je zastupitelstvo obce usnášení schopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Lenka Hypešová a ověřovateli zápisu byly navrženy a schváleny a Bc. Ivana Nováková a Dagmar Kovandová. Starosta sdělil, že zápis č. 8/2019 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.

Po přečtení návrhu programu jednání starosta navrhl doplnit bod programu č. 12 Územní působnost obce Vinaře v MAS Lípa pro venkov z.s. v období 2021-2027.

Starosta nechal hlasovat o doplněném programu jednání;

Usnesení č. 1/1-2020
ZO obce schvaluje předložený program.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta obce seznámil zastupitele s obsahem závěrečného rozpočtového opatření č. 6/2019, které bylo schváleno na minulém zasedání ZO (příloha č. 2).
ZO bere zprávu starosty na vědomí.

k bodu 2:
Předsedkyně inventarizační komise Bc. Ivana Nováková přednesla zprávu o průběhu inventarizace obecního majetku za rok 2019, která probíhala od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020 (příloha č. 3). Předsedkyně inventarizační komise seznámila přítomné s návrhem na vyřazení majetku z evidence, který je uveden v inventarizační zprávě. Všechny vyřazované předměty jsou nefunkční. ZO projednalo a schvaluje vyřazení označených předmětů majetku z evidence.
ZO bere zprávu o průběhu inventarizace majetku obce za rok 2019 na vědomí.

Usnesení č. 2/1-2020
ZO schvaluje vyřazení označených předmětů majetku z evidence.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2020 (příloha č. 4).
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1/2020.

Usnesení č. 3/1-2020
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta obce seznámil ZO se zprávou Lesní hospodářské evidence za obec Vinaře (příloha č. 5).
Celková výše těžeb dřeva v k.ú. Vinaře byla 93,66 m3

 • dřevo napadené kůrovcem ze samovýroby se prodávalo za 100 Kč/m3 včetně DPH
 • obnova lesního porostu v roce 2019 proběhla na výměře 0,21 ha

ZO bere na vědomí výpis plnění ukazatelů LHE za rok 2019 předloženého OLH Ing. Vratislavem Fuglem.

k bodu 5:
Starosta obce předložil ZO k projednání návrh dodatku č. 2 ke směrnici č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (příloha č. 6).

Usnesení č. 4/1-2020
ZO schvaluje dodatek č. 2 ke směrnici č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pověřuje starostu jeho podpisem.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta obce předložil ZO k projednání návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 3/2017 s VHS Vrchlice - Maleč a.s. (příloha č. 7).

Usnesení č. 5/1-2020
ZO schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. 3/2017 s VHS Vrchlice - Maleč a.s. a pověřuje starostu jeho podpisem.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta obce předložil ZO k projednání návrh dodatku č. 11 ke smlouvě č. 651/364/2010 – dopravní obslužnost (příloha č. 8).

Usnesení č. 6/1-2020
ZO schválilo dodatek č. 11 ke smlouvě č. 651/364/2010 – dopravní obslužnost a pověřuje starostu jeho podpisem.

Hlasování: pro:5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta obce požádal ZO o schválení rekonstrukce budovy obecního úřadu dle projektové dokumentace. Úpravy venkovních prostor budou projednány na dalším zasedání.

Usnesení č. 7/1-2020
ZO schvaluje rekonstrukci budovy obecního úřadu dle projektové dokumentace.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Starosta obce požádal ZO, aby stanovilo pravidla pro půjčování přívěsného vozíku za osobní automobil.
Místostarostka obce Bc. Ivana Nováková navrhla částku půjčovného ve výši 200,- Kč na den.

Zastupitelstvo stanovilo následující pravidla pro zapůjčování přívěsného vozíku:

 • Vozík bude prozatím uložen u místostarostky Bc. Ivany Novákové
 • Výše půjčovného činí 200,- Kč za den
 • Půjčovné hradí vypůjčitel obci Vinaře
 • Vozík bude zapůjčován osobám s trvalým pobytem v obci a majitelům rekreačních objektů v obci po telefonické dohodě s pí. Novákovou (alespoň 1 den předem)
 • Případné škody vzniklé na přívěsném vozíku uhradí vypůjčitel
 • Pověřená osoba povede záznamy o půjčení vozíku pro evidenční účely obce

Usnesení č. 8/1-2020
ZO schvaluje zapůjčování přívěsného vozíku pro potřeby občanů za úplatu 200,- Kč/den a určila pověřenou osobou Bc. Ivanu Novákovou jeho půjčováním.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Starosta obce předložil žádost pana XXXXX o směnu a prodej části pozemku parc. č. 1054/5 a parc. č. 45/2 v k.ú. Vinaře (příloha č. 9)
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a souhlasí se směnou a prodejem části pozemku 1054/5 a parc. č. 45/2 v k.ú. Vinaře.

Usnesení č. 9/1-2020
ZO schvaluje žádost o směnu a prodej části pozemku č. 1054/5 a parc. č. 45/2 v k.ú. Vinaře a pověřuje starostu obce vypracováním záměru obce Vinaře.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Místostarostka Bc. Ivana Nováková předložila žádost nově vznikajícího spolku „Vinařský hrozen“ o pronájem nebytových prostor v budově čp. 45 (bývalá škola).

Usnesení č. 10/1-20
ZO souhlasí s pronájmem dvou místností v budově bývalé školy ve Vinařích pro potřeby nově vznikajícího spolku „Vinařský hrozen“. Výše nájemného bude činit 1,- Kč/rok.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12:
Starosta obce požádal ZO o schválení zařazení správního území obce Vinaře do území působnosti MAS Lípa pro venkov z.s. na období 2021 - 2027.

Usnesení č. 11/1-20
ZO Vinaře schvaluje zařazení správního území obce Vinaře do území působnosti MAS Lípa pro venkov z.s. na období 2021 – 2027. Schválením zařazení do území působnosti MAS Lípa pro venkov z.s. nevznikají obci žádné nové závazky vůči MAS.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 13:
Starosta obce informoval o končícím svozu pneumatik v rámci svozu nebezpečného odpadu od firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Občané musí pneumatiky likvidovat individuálně v místech zpětného odběru viz. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, který stanovil povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Podrobnosti zjišťujeme a budeme Vás informovat ve "Vinařském zpravodaji".

Ve Vinařích dne 12. 2. 2020

Josef Brom, starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 14. 2. 2020

Sejmuto z úřední desky: 29. 2. 2020