Program:

 1. Příkaz starosty obce č. 1/2018 k inventarizaci
 2. Jmenování inventarizační komise
 3. Rozpočtové opatření č. 8/2018
 4. Rozpočet na rok 2019
 5. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
 6. Dohoda o provedení práce s kronikářkou obce
 7. Dohoda o provedení práce s pokladní obce
 8. Smlouva o dodávce vody pro obec Vinaře čp. 44
 9. Návrh změny výše odměny pro členy výborů (členy zastupitelstva)
 10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o poplatku za komunální odpad
 11. Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, o místním poplatku ze psů
 12. Vybudovaná tůň v k.ú. Vinaře
 13. Dodatek č. 1 ke smlouvě „oprava střechy na budově OÚ“ s firmou Nový Pavel
 14. Dodatek č. 15 ke smlouvě č. S/100183/05324219/001/2006 a firmou AVE CZ
 15. odpadové hospodářství s.r.o.
 16. Různé
 • získání dotace na les;
 • likvidace větví od studánek;
 • spolupráce s Městskou policií Čáslav na měření rychlosti v obci;
 • podnět na Policii ČR k prošetření události ohledně vydání falešného letáku
 • dotazy a připomínky do schránek;
 • obecní zpravodaj jiné obce informuje a označuje viníky přestupků.


Zápis č. 10/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 19. 12. 2018 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno v 21:00 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová
Hosté: Radka Ksandrová, Ing. Josef Čížek

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Bc. Ivana Nováková, ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Dagmar Kovandová a Lenka Hypešová. Starosta sdělil, že zápis č. 9/2018 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.

Starosta navrhl zastupitelstvu rozšířit program jednání

 • o bod č. 13 - Dodatek č. 1 ke smlouvě „oprava střechy na budově OÚ“ s firmou Nový Pavel
 • o bod č. 14  - Dodatek č. 15 ke smlouvě č. S/100183/05324219/001/2006 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Starosta nechal hlasovat o přidání bodu č. 13 a č. 14 do programu jednání.

Usnesení č. 1/10-2018
ZO schvaluje doplnění bodu č. 13 Dodatek č. 1 ke smlouvě „oprava střechy na budově OÚ“ s firmou Nový Pavel do programu jednání.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2/10-2018
ZO schvaluje doplnění bodu č. 14 Dodatek č. 15 ke smlouvě č. S/100183/05324219/001/2006 a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. do programu jednání.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 3/10-2018
ZO schvaluje program dnešního zasedání ZO.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0


Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s plánem inventur a vydal příkaz k provedení inventury veškerého hmotného a nehmotného majetku a zásob, včetně dokladové inventury k 31. 12. 2018 (příloha č. 2).

Usnesení č. 4/10-2018
ZO schvaluje plán inventur pro rok 2018.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Pro inventarizaci majetku a závazků obce Vinaře za rok 2018 starosta navrhl jmenovat členy inventarizační komise ve složení - předsedkyně Bc. I. Nováková; členové – J. Kopinová, L. Hypešová, R. Ksandrová, H. Malinová.

Usnesení č. 5/10-2018
ZO schvaluje jmenování členů inventarizační komise pro Inventarizaci majetku a závazků obce Vinaře ve složení předsedkyně Bc. I. Nováková; členové – J. Kopinová, L. Hypešová, R. Ksandrová, H. Malinová

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 8/2018 (příloha č. 3).

Usnesení č. 6/10-2018
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta obce požádal ZO o schválení rozpočtu obce Vinaře na rok 2019, rozpočet je schodkový s příjmy ve výši 3.697.000,- Kč a výdaji ve výši 4.197.000,- Kč (včetně splátky úvěru ve výši 471.400,- Kč). Schodkový rozpočet bude kryt přebytkem z roku 2018.
Přesto, že zákon obci neukládá zveřejnit rozpis rozpočtu, starosta obce navrhuje tento rozpis zveřejnit. ZO po krátké diskusi nemá námitek s jeho zveřejněním na úřední desce.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úředních deskách obce od 15. 11. do 20. 12. 2018.
Ke zveřejněnému návrhu rozpočtu obce nebyly doručeny žádné připomínky (příloha č. 4).

Usnesení č. 7/10-2018
ZO schvaluje rozpočet obce Vinaře na rok 2019.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta informoval o dílčím přezkoumání hospodaření obce Vinaře za rok 2018 (příloha č. 5)
Ze zprávy vyplývá:

 • zastupitelstvo obce musí po novele zákona vyslovit souhlas se vznikem pracovního vztahu mezi obcí Vinaře a členem zastupitelstva (doposud tyto dohody schvaloval starosta);
 • jednoznačné doporučení stanovovat ceny nájemného nebo pachtovného v částkách v čase a místě obvyklých. U nižších částek je nutné řádné odůvodnění ZO.

ZO vzalo zprávu na vědomí.

k bodu 6:
Starosta informoval, že obec v současnosti nemá kronikáře obce jako nečlena zastupitelstva, a proto v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření obce předložil zastupitelstvu dohodu o provedení práce s kronikářkou obce Bc. Ivanou Novákovou (příloha č. 6). Jedná se o dohody za roky 2017 a 2018.

Usnesení 8/10-2018
ZO schvaluje uzavření dohody o provedení práce se zastupitelkou Bc. Ivanou Novákovou na práci kronikářky.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (pí Nováková)

k bodu 7:
Starosta upozornil na skutečnost, že v souběhu funkce starosty byl současně i pokladníkem obce. Tento souběh nepovažuje za rozumný. V minulosti pokladníkem obce byla Lenka Hypešová, která se osvědčila, a proto předložil zastupitelstvu dohodu o provedení práce s Lenkou Hypešovou (příloha č. 7). Jedná se o dohodu na rok 2019.

Usnesení 9/10-2018
ZO schvaluje uzavření dohody o provedení práce se zastupitelkou Lenkou Hypešovou na práci pokladní obce.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 (pí Hypešová)

k bodu 8:
Starosta informoval ZO, že podepsal Smlouvu o dodávce vody č. 3200/2018 (příloha č. 8) s provozovatelem vodovodu obcí Vrdy. Tento postup byl nutný z důvodu zachování dodávek vody pro budovu obecního úřadu čp. 44 ve Vinařích, protože v minulosti žádná smlouva o dodávce vody sepsána nebyla.
Starosta požádal ZO o dodatečné odsouhlasení podpisu této smlouvy.

Usnesení 10/10-2018
ZO dodatečně souhlasí se smlouvou o dodávce vody č. 3200/2018 s provozovatelem vodovodu obcí Vrdy.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Starosta informoval o nejednotném výkladu u odměn pro členy výborů (členy zastupitelstva), a proto předkládá návrh změny výše odměny pro členy výborů (členy zastupitelstva) z částky 500 Kč na 650 Kč s platností od 1. 1. 2019

Usnesení 11/10-2018
ZO v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích schvaluje výši měsíční odměny pro členy výborů (členy zastupitelstva) ve výši 650 Kč hrubého s platností od 1. 1. 2019.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Místostarostka Bc. Ivana Nováková předložila ZO k odsouhlasení Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (příloha č. 9).

Usnesení 12/10-2018
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Místostarostka Bc. Ivana Nováková předložila ZO k odsouhlasení Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, o místním poplatku ze psů (příloha č. 10).

Usnesení 13/10-2018
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, o místním poplatku ze psů.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12:
Starosta obce informoval o dokumentech zaslaných firmou REAL-SKP a.s., zastoupenou Ing. Zedníkem, týkajících se v minulosti vybudování tůně na pozemku obce Vinaře za účelem zadržení vody v krajině. Z dokumentů vyplývá, že tůň byla vybudována na pozemku č. 259 v k.ú. Vinaře, tedy na jiném, než bylo původně schváleno.
Místostarostka Bc. Ivana Nováková navrhla ZO zrušit usnesení č. 4/7/2015, které schvalovalo vybudování tůně na pozemku obce Vinaře č. 285 v k.ú. Vinaře (příloha č. 11).

Usnesení 14/10-2018
ZO souhlasí se zrušením usnesení č. 4/7/2015.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Starosta obce konstatoval, že nejasnosti o vybudování tůně v k.ú. Vinaře trvá dlouhou dobu a záleží na ZO, zda odsouhlasí nové reálné umístění tůně a uzavře tuto záležitost (příloha č. 12). Následně bude provedena oprava zápisu v kronice obce.
Na základě dodaných dokumentů místostarostka obce navrhla ZO dodatečně schválit vybudování tůně na obecním pozemku č. 259 v k.ú. Vinaře. Tůň slouží místní zvěři a zadržuje vodu v krajině.

Usnesení 15/10-2018
ZO schvaluje vybudování tůně na pozemku obce Vinaře č. 259 v k.ú. Vinaře za účelem zadržení vody v krajině.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 13:
Starosta seznámil ZO s Dodatkem č. 1 ke smlouvě „oprava střechy na budově OÚ“ s firmou Nový Pavel (příloha č. 13). Zaměstnanci firmy nemohli ze zdravotních důvodů dokončit oplechování zvoničky. Nový termín byl stanoven na 30. 4. 2019.
Finanční vyrovnání proběhne až po dokončení prací.

Usnesení č. 16/10-2018
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě „oprava střechy na budově OÚ“ s firmou Nový Pavel a pověřuje starostu jeho podpisem.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 14:
Starosta seznámil ZO s Dodatkem č. 15 (příloha č. 14) ke smlouvě č. S/100183/05324219/001/2006 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Usnesení č. 17/10-2018
ZO schvaluje Dodatek č. 15 ke smlouvě č. S/100183/05324219/001/2006 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a pověřuje starostu jeho podpisem.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 15:
Starosta informoval o

 • získání dotace na les v částce 50 088 Kč;
 • probíhající likvidaci větví od studánek;
 • jednání, za jakých podmínek bude možná spolupráce s Městskou policií Čáslav na měření rychlosti vozidel projíždějících obcí;
 • tom, že dne 11. 12. 2018 podal podnět na Policii ČR k prošetření události (pod právním názvem Schválnost) ohledně vydání falešného letáku u příležitosti slavnostního rozsvěcení vánočního stromu;
 • možnosti vhazovat do poštovních schránek na OÚ Vinaře a na bývalé zastávce na Vinici dotazy a připomínky.

Ing. Josef Čížek

 • přečetl článek z obecního zpravodaje jiné obce o překážkách v dopravě a o konkrétním označování viníků přestupků (jméno, č. p., fotografie) např. při špatném parkování nebo umísťování velkých kamenů na kraj vozovky a konstatoval, že by bylo dobré takto postupovat i v naší obci;
 • upozornil na to, že po volbách neproběhl předávací protokol.

Ve Vinařích dne 23. 12. 2018

Josef Brom, starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 24. 12. 2018

Sejmuto z úřední desky: 09. 01. 2019