Program:

  1. Rozpočtové opatření číslo 4/2020
  2. Rozpočtové opatření číslo 5/2020
  3. Rozpočet pro rok 2021
  4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - o místním poplatku TKO
  5. Smlouva o nakládání s odpadem č. S/22500222/001/2021/ŽO (AVE)
  6. Smlouva na dopravní obslužnost pro rok 2021
  7. Smlouva vlastníků provozně souvisejících vodovodů obec Vinaře a obec Vrdy
  8. Smlouva o pachtu vodohospodářského majetku za účelem jeho provozování
  9. Dodatek ke smlouvě na dodávky plynu od innogy Energie
  10. Dotace v roce 2020
  11. Různé

  Zápis č. 10 / 2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 29. 12. 2020 na obecním úřadě

  Zasedání bylo zahájeno v 16:00 hodin a skončeno ve 17:30 hodin.
  Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová

  Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Lenka Hypešová a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Dagmar Kovandová a Radka Humlová. Starosta sdělil, že zápis č. 9/2020 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky, zápis je schválen.

  Usnesení č. 1/10-2020
  ZO schvaluje předložený program.
  Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

  Průběh jednání:

  k bodu 1:
  Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření číslo 4/2020 (příloha č. 2).

  Usnesení č. 2/10-2020
  ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 4/2020.
  Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

  k bodu 2:
  Starosta obce požádal zastupitelstvo obce, aby na něho delegovalo pravomoc ke schválení závěrečného rozpočtového opatření č. 5/2020.

  Usnesení č. 3/10-2020
  ZO deleguje pravomoc starostovi obce ke schválení závěrečného rozpočtového opatření č. 5/2020.
  Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

  k bodu 3:
  Starosta obce požádal ZO o schválení rozpočtu obce Vinaře pro rok 2021 (příloha č. 3) s příjmy 3.824.600,- Kč a výdaji ve výši 3.824.600,- Kč (včetně dotace). Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úředních deskách obce od 10. 11. 2020 do 10. 12. 2020.
  Ke zveřejněnému návrhu rozpočtu obce pro rok 2021 nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.

  Usnesení č. 4/10-2020
  ZO schvaluje rozpočet obce Vinaře pro rok 2021.
  Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

  k bodu 4:
  Starosta obce informoval o navýšení cen ze strany společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., přičemž pro rok 2021 navyšuje cenu o 4,6 %.
  Místostarostka Bc. Ivana Nováková předložila ZO k odsouhlasení obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, tzv. TKO (příloha č. 4), kde navrhla zjednodušit administrativu poplatků a zohlednila zdražení svozu TKO.

  Poplatek pro rok 2021 je stanoven ve vyhlášce následovně:

  • 600,-Kč za každou osobu, která má v obci trvalý pobyt
  • 1.000,- Kč za stavbu určenou k individuální rekreaci (nemovitost bez trvale hlášeného občana k pobytu v obci)
  • úleva ve výši 100 % se poskytuje osobám, které se nezdržují v místě bydliště po dobu delší než 9 měsíců, na základě doložení potvrzení (bez doloženého potvrzení není na úlevu nárok)
  • na úlevu mají nárok nemovitosti mimo dosah svozové firmy, a to Bažantnice a Šmolcov
  • termín úhrady poplatku i odevzdání potvrzení je do 31. 5. příslušného roku

  Zastupitelka Radka Humlová předložila ZO protinávrh u ceny pro stavby určené k individuální rekreaci (nemovitost bez trvale hlášeného občana k pobytu v obci), a to v částce 900,- Kč.

  Usnesení č. 5/10-2020
  ZO neschvaluje ceny navržené zastupitelkou paní Radkou Humlovou.
  Hlasování: pro: 1 proti: 4 zdržel se: 0

  Usnesení č. 6/10-2020
  ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  Hlasování: pro: 4 proti: 1 zdržel se: 0

  k bodu 5:
  Starosta seznámil ZO se Smlouvou o nakládání s odpadem č. S/22500222/001/ 2021/ŽO mezi obcí Vinaře a AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. (příloha č. 5). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

  Usnesení č. 7/10-2020
  ZO schvaluje Smlouvou o nakládání s odpadem č. S/22500222/001/ 2021/ŽO mezi obcí Vinaře a AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
  Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

  k bodu 6:
  Starosta obce seznámil ZO se smlouvou číslo 651/031/2021na dopravní obslužnost pro rok 2021(příloha č. 6) se společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s. Kompenzace dopravní obslužnosti bude v roce 2021 do výše 18.672,- Kč.

  Usnesení č. 7/10-2020
  ZO schválilo smlouvou číslo 651/031/2021 na dopravní obslužnost a pověřuje starostu jejím podpisem.
  Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

  k bodu 7:
  Starosta obce informoval o smlouvě vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi obcí Vinaře a obcí Vrdy. Smlouva vymezuje vlastnická práva k vodohospodářské infrastruktuře vodovodu Vrdy a vodovodu Vinaře (příloha č. 7).
  Smlouva vznikla a schválila se po 12 letech bezesmluvního vztahu. Nemalou zásluhu na jejím vzniku mají JUDr. Rubeš a paní Hrstková.

  Usnesení č. 8/10-2020
  ZO schvaluje smlouvu vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi obcí Vinaře a obcí Vrdy a pověřuje starostu jejím podpisem.
  Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

  k bodu 8:
  Starosta obce informoval o smlouvě o pachtu vodohospodářského majetku za účelem jeho provozování mezi obcí Vinaře a obcí Vrdy (příloha č. 8).
  Zastupitelstvo obce smlouvu projednalo a rozhodlo o tom, že výše pachtovného bude pro rok 2021 činit 0,- Kč s tím, že do 31. 5. 2021 bude ZO předložen návrh obce Vrdy, jak bude řešeno pachtovné v roce 2022.

  Usnesení č. 9/10-2020
  ZO schvaluje smlouvu o pachtu vodohospodářského majetku za účelem jeho provozování mezi obcí Vinaře a obcí Vrdy a pověřuje starostu jejím podpisem.
  Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

  k bodu 9:
  Starosta obce předložil ZO dodatek ke smlouvě na dodávky plynu od innogy Energie s.r.o. (příloha č. 9).

  Usnesení č. 10/10-2020
  ZO schvaluje dodatek ke smlouvě na dodávky plynu od innogy Energie s.r.o. a pověřuje starostu jeho podpisem.
  Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

  k bodu 10:
  Starosta obce informoval o dotačních titulech, které obec realizovala a ještě realizuje.

  • Operační program Zaměstnanost číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010042. Konec projektu březen 2021.
  • Podporu z programu „Výsadba stromů“ s číslem výzvy NPŽP 9/2019 - 5.4.A, název projektu „Liniová výsadba Vinaře 2019“. Dotace realizována přes Státní fond životního prostředí ČR. Konec projektu prosinec 2020. Čekáme na zaslání dotačních prostředků na obecní účet.
  • Dotace na BIO kompostéry vzhledem k nejasnostem kolem třídící slevy na TKO nebyla realizována.
  • Nadační příspěvek „Krizová pomoc 2020“ od Nadace ČEZ byl použit k nákupu dezinfekce a roušek.
  • Obci byla poskytnuta individuální účelová dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana na zmírnění následků živelních katastrof v rámci tematického zadání „Podpora hejtmana“. Účelová dotace byla poskytnuta na vypracování projektové dokumentace na sanaci skalního masivu nad čp. 104.
  • V rámci Programu rozvoje venkova (2014-2020) byla podána žádost o dotaci přes Místní akční skupinu Lípa pro venkov z.s. V rámci projektu bude pořízeno vybavení společenské místnosti v budově obecního úřadu ve Vinařích. Venkovní vybavení, jako jsou např. zahradní stoly a lavice, budou využity převážně v letních měsících při venkovních aktivitách. Realizace do konce roku 2021.
  • Přípravné práce pro vypracování záměru podat žádost o dotaci na „Rekonstrukci bývalé školy ve Vinařích“. Podání žádosti začátkem roku 2021.

  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  k bodu 11:

  • Místostarostka obce informovala, že úklid větví po kácení borovic na parcele č. 335/1 v k.ú. Vinaře bude pokračovat začátkem roku 2021. Starosta v této věci přečetl děkovný dopis pana XXXXX za provedené práce.
  • Zastupitelé obce děkují tímto JSDH Žleby za pokácené břízy a borovice ohrožující nemovitosti.
  • Byla dokončena sanace skály pomocí ocelových sítí u č.p. 104 ohrožující nemovitost.

  Ve Vinařích dne 3. 1. 2021

  Josef Brom, starosta obce

  Autor: Webmaster