Program:

 1. Oprava kanalizace pro svod dešťové vody v obci
 2. Žádosti na kácení dřevin v k.ú. Vinaře
 3. Výsadba okrasné zeleně na hřbitově
 4. Servis dmychadla na ČOV
 5. Údržba zeleně v obci
 6. Obecně prospěšné práce v obci
 7. Návrh na změnu Územního plánu obce Vinaře
 8. Záměr obce – koupě pozemků s p. č. 953/1, 953/2, 953/5 a 953/6 v k.ú. Vinaře
 9. Záměr obce – odprodej částí pozemků s p. č. 78/1 a 78/3 v k.ú. Vinaře
 10. Doplnění textu k zápisu č. 10/2013 (Bod 1)
 11. Různé
 • Stažení žádostí o kácení dřevin
 • Pořádání čarodějnice a brigád.
 • Informace k pronajatým i nepronajatým obecních pozemkům (§ 39 zákona č. 128/2000 Sb)


Zápis č. 2/2014 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 5. března 2014 od 19:00 hod.

Přítomni: Jan Gerenda, Lenka Hypešová, Josef Brom, Lukáš Záruba, Miloš Břeň, Karel Bárta a Jiří Behůl.
Nepřítomni:
Místostarosta zahájil veřejné zasedání a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva. Zapisovatelem zápisu byl
navržen a schválen Lukáš Záruba. Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Josef Brom a Karel Bárta. Místostarosta sdělil, že zápis č. 1/2014 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách
obce a nebyly proti němu podány námitky - zápis je schválen.

Průběh jednání:

Bod 1
a) Místostarosta J. Gerenda informoval o opravě zbylé části kanalizace pro odvod dešťové vody ve Vinařích v délce 42 metrů (viz. příloha č. 1), která se začala opravovat na konci roku 2013, kde byl zjištěn špatný stav. Pro tuto část opravy byli osloveni tři uchazeči a poptávka byla zároveň vyvěšena na úřední desce.
Obdrželi jsme 3 nabídky. Vítězná nabídka byla vybrána dle kriteria nejnižší ceny, která je od firmy Zemní práce Radek Šťastný, Žleby ve výši 69.077,- Kč.
Nabídky podle pořadí:

 • Č. J. 024-2014 ZEMNÍ PRÁCE Radek šťastný Ronovská 234, Žleby 28561 69.077,- Kč
 • Č. J. 022-2014 Vladimír Kohout Bousov 78, 53843 71.560,- Kč
 • Č. J. 023-2014 VIadimír Šrámek Komenského 142, Žleby 28561 74.200,- Kč

ZO schválilo cenovou nabídku Č. J. 024/2014 od firmy ZEMNÍ PRÁCE Radek Šťastný, Žleby v ceně 69.077,- Kč.

b) Místostarosta J. Gerenda předložil návrh smlouvy o dílo na opravu kanalizačního potrubí pro odvod dešťové vody ve Vinařích od firmy Zemní práce Radek Šťastný, Žleby v ceně 69.077,- Kč s datem realizace od 10.03.2014 do 30.04.2014.

ZO schválilo návrh smlouvy o dílo na opravu kanalizačního potrubí pro odvod dešťové vody ve Vinařích od firmy Zemní práce Radek Šťastný, Žleby v ceně 69.077,- Kč a pověřilo místostarostu k podpisu smlouvy.
Hlasovalo: 7 Pro: 7 A Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 2

Zastupitel K. Bárta informoval o nových žádostech na kácení palivového dřeva v k.ú. Vinaře.

 • DP 85/2014 - XXXXX
 • DP 87/2014 — XXXXX
 • DP 90/2014 — XXXXX
 • DP 106/2014 — XXXXX
 • DP 107/2014 — XXXXX
 • DP 108/2014 — XXXXX

ZO schválilo žádosti a pověřilo zastupitele K. Bártu, který zadal místa těžby v množství max. 5 m3následovně:

 • XXXXX - náletové dřeviny na pozemku 159/13 a akáty na hranici svahu u č.p. 79 v k.ú. Vinaře
 • XXXXX - akáty na hranici svahu u č.p. 79 v k.ú. Vinaře a ořez větví z dubu Za hájem (odlomená velká větev a ořez větví na druhé straně kvůli stabilitě)
 • XXXXX, XXXXX, XXXXX a XXXXX - akáty na hranici svahu u č.p. 79 v k.ú. Vinaře.

Bod 3
Výsadba okrasné zeleně na hřbitově. Vzhledem k opravě stávajícího zdiva a nutnosti odstranění tújí. V budoucnu bude vhodné zajistit novou výsadbu okrasných dřevin a s tím i možnost zřízení prostoru pro odpočinek návštěvníkům hřbitova.

ZO se dohodlo na záměru upravit prostory hřbitova a vypracovat plán nebo studii ozelenění hřbitova, který bude podkladem pro další jednání.
Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 4
Zastupitelstvo obce projednalo informaci firmy Kubíček VHS s.r.o. o nutnosti generálního servisu dmychadla na ČOV Vinaře. Cena servisu byla odhadnuta do výše 23.000,- Kč a je závislá na výsledcích diagnostických zkoušek.

ZO zmocňuje místostarostu k objednání generálního servisu dmychadla u firmy Kubíček VHS s.r.o. do výše částky 23.000,- Kč.
Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 5

a) Zastupitel L. Záruba navrhl zmlazení stávajícího živého plotu. Důvodem je nesprávná údržba, kdy by měl být sestřiháván do tvaru písmene „A“, ve skutečnosti je tvar opačný (viz. příloha č. 2). Z toho důvodu dochází k prosychání ve spodní části a špatnému nasazování výhonů. To komplikuje samotnou údržbu i vzhled plotu jako celku. Zmlazení by se provedlo na živém plotu na návsi mimo živého plotu kolem parku, který bude zachován.

ZO schválilo zmlazení živého plotu, které bude provedeno při plánovaných brigádách.
Hlasovalo: 7 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo: 1 (L. Hypešová)

b) Dále zastupitel L. Záruba navrhl pokácet náletové dřeviny (2 akáty) na p.č. 389/2 v k.ú. Vinaře naproti č.p. 163.

ZO schválilo pokácení 2 akátů a vyčištěním od semenáčů těchto dřevin.
Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 6
Zastupitel M. Břeň předložil informace o možnosti využití obecně prospěšných prací. První možnost je od Úřadu práce a druhá je od společnosti PMS (Probační a mediační služby České republiky). S ohledem na požadavky zastupitelé zamítli možnost od ÚP a zaujala je možnost od PMS. Pro více informací k tomuto projektu osloví místostarosta okolní obce, které mají s tímto projektem již zkušenosti a do budoucna se touto otázkou budeme zabývat.

ZO vzalo na vědomí možnost využití obecně prospěšných prací v obci a pověřilo místostarostu k zjištění informaci z okolních obcí.
Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 7
Zastupitel L. Záruba informoval o nutnosti aktualizace územního plánu z důvodu povinnosti stavebního zákona do roku 2020 a dalším důvodem je, že do nynějšího územního plánu obce Vinaře nejsou zohledněny některé záměry obce (využití bývalé školy, využití některých pozemků atd.). Již při samotné tvorbě předchozího územního plánu nebyly zahrnuty rozeběhnuté projekty a zmíněny alternativy o možnosti využití jednotlivých územních celků. Z těchto důvodů není možné na území obce čerpat dotace a vytvářet projekty pro zkvalitnění života v obci a okolí. Proto je vhodné plán aktualizovat. L. Záruba navrhl pověřit někoho ze zastupitelů sběrem dat a informací pro úpravu územního plánu. Zastupitel M. Břeň navrhl pověřit L. Zárubu těmito povinnostmi.

ZO vzalo na vědomí nutnost aktualizace územního plánu obce a pověřilo L. Zárubu přípravou podkladů pro tuto aktualizaci územního plánu.
Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 8
Místostarosta informoval o zájmu obce koupit pozemky s p. č. 953/1, 953/2 a 953/6 o výměře 2.660 m2 od pana XXXXX pro kulturní vyžití občanů obce.

ZO neschválilo záměr obce o koupi pozemků s p. č. 953/1, 953/2 a 953/6 o výměře 2.660 m2 od pana XXXXX.
Hlasovalo: 7 Pro: 3 (J. Brom, J. Gerenda, L. Hypešová) Proti: 3 (M. Břeň, K. Bárta, J. Behůl) Zdrželo: 1 (L. Záruba)

Bod 9
Místostarosta předložil záměr obce o prodeji částí obecních pozemků s p. č. 78/1 (orná půda) v k.ú Vinaře o výměře cca 650 m2 a 78/3 (ostatní půda) v k.ú Vinaře o výměře cca 300 m2 pro XXXXX, který byl zveřejněn na úřední desce po dobu 30 dnů a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.

ZO schválilo záměr obce o prodeji částí obecních pozemků s p.č. 78/1 a 7813 o celkové výměře cca 950 m2 v k.ú Vinaře pro XXXXX v návaznosti na usnesení č. 1/2014-5. Zájemce si zajistí geometrický plán a znalecký posudek pozemků. Při vyměřování na místě samém bude přítomen zástupce obce.
Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 10
V textu zápisu č. 10/2013, Bod 1 (Změny ve složení zastupitelstva obce) chybí datum, odkdy je schválena odměna pro místostarostu a pověřením pravomocemi starosty. Návrh byl od 1.12.2013. Bylo o tom hlasováno, ale nebylo to uvedeno v textu zápisu.
Doplnění textu zápisu: „ZO se neshodlo na volbě nového starosty. Zastupitelka L. Hypešová navrhla pověřit místostarostu výkonem pravomocí starosty podle § 103 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů do konce volebního období od 1.12. 2013. Jan Gerenda požádal z důvodu navýšení pracovních povinností o zvýšení odměny. Zastupitelka L. Hypešová navrhla zvýšení odměny na částku 10 851,- Kč hrubého od 1.12.2013.
ZO schválilo návrh pověření místostarosty pravomocemi starosty a navýšení odměny od 1.12. 2013.“.

ZO vzalo tuto informaci na vědomí.

Bod 11 - Různé 1
Zastupitel K. Bárta informoval o stažení žádostí o kácení náletových dřevin od XXXXX a XXXXX.

Bod 11 - Různé 2
Zastupitel K. Bárta informoval o plánovaném pořádání čarodějnic a tím i pořádáním brigád. Termíny brigád budou zveřejněny.

Bod 11 — Různé 3
Zastupitelka L. Hypešová upozornila na skutečnost, že část veřejného prostranství p. č. 1054/1 v k.ú. Vinaře u č. p. 41 je zaplacena v rozporu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) a navrhuje, aby se touto problematikou ZO zabývalo. Tato problematika se týká všech pronajatých i nepronajatých obecních pozemků. Po diskuzi ZO doporučilo připravit pravidla prodeje a pronájmu obecních pozemků.

Zasedání skončilo v 20:45 hod.


Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 14.3.2014 Sejmuto: 31.03.2014