Program:

 1. Rozpočet pro rok 2017
 2. Kronika obce (rok 2015, 2016, 2017)
 3. Směrnice k inventarizaci majetku a závazků – č. 1/2017
 4. Mimořádná dílčí inventarizace a schválení plánu inventur pro rok 2017
 5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (stavba IV-12-6020788/VB01, Vinaře, Vinice, p. č. 1032/2)
 6. Den dětí
 7. Různé
 • Obec podala dodatečné daňové přiznání za rok 2015
 • Obec zajistí svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
 • Společnost ČEZ a.s. byla informována o nakloněných sloupech na Vinici
 • Obnovení tradic blahopřání spoluobčanům k životnímu jubileu
 • Stížnosti na vandalismus a krádeže na hřbitově
 • Veřejné osvětlení
 • Zrušení pevné telefonní linky


Zápis č. 2/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 12. 7. 2017 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:10 hodin a skončeno v 20:30 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Ing. Josef Čížek, Bc. Ivana Nováková, Radka Ksandrová, Jan Šabat, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová
Hosté: Radka Humlová, Josef Jon

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a jsou přítomni všichni zvolení zastupitelé, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Lenka Hypešová a ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Bc. Ivana Nováková a Jan Šabat. Starosta sdělil, že zápis č. 1/2017 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.


Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta předložil zastupitelům rozpočet na rok 2017 (příloha č. 2). Rozpočet je navržen jako přebytkový, příjmy ve výši 3 229 550,- Kč, výdaje ve výši 2 680 600,- Kč. Závazné ukazatele rozpočtu byly stanoveny paragrafy. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úředních deskách obce od 22. 6. 2017 do 12. 7. 2017.
ZO projednalo rozpočet obce Vinaře na rok 2017 a schválilo ho.

Usnesení č. 1/2
ZO schvaluje rozpočet obce Vinaře pro rok 2017.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta informoval zastupitele obce o tom, že od roku 2015 do současnosti nebyly prováděny zápisy do kroniky obce. Důvodem výpadku této činnosti bylo nepodávání informací ze strany zastupitelstva obce kronikářce a nebyla s ní uzavřena dohoda o provedení práce, a tudíž nedošlo ani ke schválení zápisů do kroniky v tomto období. Poslední zápis v kronice je z roku 2014. Po dohodě s kronikářkou Bc. Ivanou Novákovou budou připraveny texty pro zápis do kroniky za rok 2015, 2016 a 2017 ke schválení zastupitelstvem obce nejpozději do konce dubna 2018.

Usnesení č. 2/2
ZO souhlasí, aby nadále vedla kroniku obce Bc. Ivana Nováková a pověřuje starostu obce uzavřít s kronikářkou dohodu o provedení práce.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení směrnici k inventarizaci majetku a závazků - č. 1/2017 (příloha č. 3).
ZO směrnici schválilo.

Usnesení č. 3/2
ZO schvaluje směrnici k inventarizaci majetku a závazků – č. 1/2017.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta informoval zastupitele o tom, že za roky 2015 a 2016 nebyla bývalým zastupitelstvem provedena inventura majetku obce Vinaře, a proto vyhlašuje mimořádnou dílčí inventuru ke dni 30. 6. 2017.
Jedná se o fyzickou inventuru (dokladová inventura byla provedena správcem obce) a předmětem inventury bude majetek evidovaný na těchto účtech:
013 – software
014 – ocenitelná práva
018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 – ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
021 – stavby
022 – samostatné movité věci a soubory
028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
031 – pozemky
032 – umělecká díla
902 – operativní evidence

Termín inventury starosta stanovil od 1. 8. 2017 do 15. 9. 2017 a jmenoval předsedu inventarizační komise Bc. Ivanu Novákovou a členy komise Radku Ksandrovou, Lenku Hypešovou, Dagmar Kovandovou a Jana Šabata. Proškolení členů IK proběhne 19. 7. 2017.

Usnesení č. 4/2
ZO schvaluje plán inventur pro rok 2017.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6020788/VB01 “Vinaře, Vinice, p. č. 1032/2 – úprava nn, knn“ pro ČEZ Distribuce a.s. (příloha č. 4).
Zastupitelstvo nemělo připomínek a s uzavřením smlouvy souhlasilo.

Usnesení č. 5/2
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6020788/VB01 „Vinaře, Vinice, p. č. 1032/2 – úprava nn, knn“ pro ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta seznámil ZO se záměrem pokračovat v pořádání akcí pro děti, jak tomu bylo v minulých letech. Zastupitelé s návrhem souhlasili a shodli se na termínu 16. 9. 2017 od 13:00 hodin uspořádat „Zábavné odpoledne pro děti a rodiče“.
Starosta pověřil Radku Ksandrovou o sestavení předběžného rozpočtu na tuto akci a pověřil ji organizováním této akce.

Usnesení č. 6/2
ZO schvaluje uspořádat kulturní akci nazvanou „Zábavné odpoledne pro děti a rodiče“.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta obce informoval, že obec Vinaře podává dodatečně daňové přiznání za rok 2015, které nebylo zpracováno a podáno v řádném termínu bývalým starostou Lukášem Zárubou. Toto daňové přiznání je sestaveno podle účetních výkazů, tak, jak je účtovala firma RAGAM, s.r.o., Benešova 635, 284 01 Kutná Hora.

Obec zajistí svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, termín bude upřesněn.

Nakloněné a jinak poškozené sloupy elektrického vedení v obci Vinaře a Vinice, tato situace byla nahlášena společnosti ČEZ, která situaci zmonitorovala a starosta bude apelovat na co nejkratší termín odstranění závad, aby nedošlo ke škodám na majetku nebo zdraví.

Obec obnoví tradici blahopřání spoluobčanům k životnímu jubileu.

Vzhledem k množícím se stížnostem na vandalismus a krádeže na hřbitově zvažuje obec umístění fotopastí v této lokalitě. Případné připomínky k tomuto opatření a jiné návrhy, jak zabezpečit hřbitov, rádi přivítáme.

Ing. Josef Čížek do příštího zasedání ZO prověří stav územního plánu obce Vinaře.

Veřejné osvětlení ve Vinařích a na Vinici je zapínáno a vypínáno na základě světelných podmínek pomocí čidla. V noci je vypnuto od 22:30 do 4:00 hodin ráno.

Pokud zjistíte závadu na veřejném osvětlení, stačí napsat mail na ou@vinare.cz nebo zajít na obec, případně do poštovní schránky u OÚ vhodit lístek, kde uvedete, u kterého čp. lampa nesvítí.

Zastupitelka Lenka Hypešová upozornila na skutečnost, že v současné době veřejné osvětlení nefunguje ve Vinařích a požádala místostarostu, aby nechal funkčnost prověřit.

Obec zvažuje zrušení pevné telefonní linky na obecním úřadě ve Vinařích z důvodu malého využití a nezastižitelnosti mimo úřední hodiny. Pevná linka bude nahrazena mobilním telefonem.


Ve Vinařích dne 20.7.2017

Josef Brom, starosta obce 


Vyvěšeno na úřední desce: 20. 7. 2017

Sejmuto z úřední desky: 10. 8 2017