Program:

 1. Pasport veřejného osvětlení
 2. Pasport dopravního značení
 3. Projednání cenové nabídky na projektovou dokumentaci na zajištění skalního masivu za čp. 31 a čp. 104 ve Vinařích
 4. Projednání cenové nabídky na studii nakládání s obecním majetkem
 5. Poplatek za ukládání odpadu na skládku Čáslav
 6. Projednání cenové nabídky na mobilní aplikaci s vazbou na úřední desku
 7. Projekt na rekonstrukci bývalé školy
 8. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 9. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 300/6 v k.ú. Vinaře
 10. Různé

Zápis č. 2/ 2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 4. 3. 2020 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:05 hodin a skončeno ve 20:10 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a jsou přítomni všichni zvolení zastupitelé, tudíž je zastupitelstvo obce usnášení schopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Dagmar Kovandová a ověřovateli zápisu byly navrženy a schváleny a Bc. Ivana Nováková a Lenka Hypešová. Starosta sdělil, že zápis č. 1/2020 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.

Po přečtení návrhu programu jednání starosta navrhl doplnit bod programu č. 12 Územní působnost obce Vinaře v MAS Lípa pro venkov z.s. v období 2021-2027.

Starosta nechal hlasovat o doplněném programu jednání.

Usnesení č. 1/2-2020
ZO schvaluje předložený program.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta konstatoval fakt, že veřejné osvětlení v obci je zastaralé. Proto v rámci dotačního projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010042 firma TopGis s. r. o. zpracovala pasport veřejného osvětlení. Jedním z důvodů pro pasportizaci je skutečnost, že bez pasportizace nelze získat případné dotace na veřejné osvětlení (příloha č. 2).

Usnesení č. 2/2-2020
ZO schvaluje pasport veřejného osvětlení.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta informoval, že v rámci dotačního projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010042 firma TopGis s. r. o. zpracovala pasport dopravního značení. Dokument informuje o stavu a umístění dopravního značení v obci. Dále zpracovává návrh dopravního značení v obci. (příloha č. 3).

Usnesení č. 3/2-2020
ZO schvaluje pasport dopravního značení.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta předložil cenovou nabídku (příloha č. 4) na zpracování projektové dokumentace a sanaci masivu za čp. 31 v k.ú. Vinaře od firmy STRIX Inženýring spol. s r. o. v ceně 196.330,- s DPH.
Starosta předložil cenovou nabídku (příloha č. 5) na zpracování projektové dokumentace a sanaci masivu za čp. 104 v k.ú. Vinaře od firmy STRIX Inženýring spol. s r. o. v ceně 255.000,- s DPH.
Starosta informoval, že část projektové dokumentace bude uhrazena z dotace Středočeského kraje, a to částkou 193.000,- Kč. Tyto finanční prostředky již obec obdržela.

Usnesení č. 4a/2-2020
ZO souhlasí s cenovou nabídkou ze dne 2. 3. 2020 od firmy STRIX Inženýring spol. s r. o. a pověřuje starostu objednat projektovou dokumentaci a sanaci masivu za čp. 31 v k.ú. Vinaře.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 4b/2-2020
ZO souhlasí s cenovou nabídkou ze dne 2. 3. 2020 od firmy STRIX Inženýring spol. s r. o. a pověřuje starostu objednat projektovou dokumentaci a sanaci masivu za čp. 104 v k.ú. Vinaře.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta informoval, že v rámci dotačního projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010042 zpracoval a vyhodnotil poptávkové řízení na „Studii nakládání s obecním majetkem“.
Starosta předložil cenové nabídky (příloha č. 6) na Studii nakládání s obecním majetkem

 • od Ing. arch. Karla Musila, IČ 7911011273 v konečné částce 181.500,- Kč - od A2K s.r.o., IČ 08922811 v konečné částce 165.000,- Kč
 • od Ing. arch. Luka Křížka, IČ 28180275 v konečné částce 229.900,- Kč

Starosta doporučil schválit firmu A2K s.r.o., která má nejnižší cenu a splňuje celý rozsah zadání včetně bývalé školy ve Vinařích. Současně předložil i smlouvu o dílo na zpracování studie.

Usnesení č. 5/2-2020
ZO schvaluje cenovou nabídku ze dne 28. 2. 2020 od firmy A2K s.r.o. a pověřuje starostu objednat zpracování Studie nakládání s obecním majetkem. Dále pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s touto firmou.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta informoval, že Krajský úřad Středočeského kraje obdržel ve dnech 7. 11. 2019 a 11. 11. 2019 návrhy města Čáslav na doměření poplatku pro obec Vinaře za uložení odpadu na skládku v Čáslavi (příloha č. 7). Za rok 2016 základní poplatek ve výši 2.535.840,- Kč za uložení 5.071,68 tun odpadu (odvoz zeminy z bývalého statku) a za rok 2018 základní poplatek ve výši 7.300,- Kč za uložení 14,6 tun odpadu (odvoz staré střešní krytiny ze střechy bývalé školy).
Starosta v této věci zaslal nesouhlasné stanovisko na Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (příloha č. 8). 

ZO bere zprávu starosty na vědomí.

k bodu 6:
Starosta informoval, že v rámci dotačního projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010042 zpracoval a vyhodnotil poptávkové řízení na „Mobilní aplikaci pro obyvatele včetně rozvoje webových stránek“.
Starosta předložil cenové nabídky (příloha č. 9) na mobilní aplikaci včetně rozvoje webových stránek

 • od ML Promotion s.r.o., IČ 05560764 v konečné částce 359 390,- Kč
 • od Jany Hrabalové, IČ 06340211 v konečné částce 189 900,- Kč
 • od Víc než se zdá s.r.o., IČ 201983202 v konečné částce 205 500,- Kč

Starosta doporučil schválit firmu Víc než se zdá s.r.o., která skončila cenou na druhém místě. Proti ostatním uchazečům firma navíc garantuje po dobu 5 let provozní náklady a převod dat za 0,- Kč. Současně předložil i smlouvu o dílo na zpracování studie.

Lenka Hypešová navrhla navýšit smluvní pokutu v případě prodlení se zhotovením díla z 0,1 %/den na 0,5 %/den.

Usnesení č. 6/2-2020
ZO schvaluje cenovou nabídku ze dne 2. 3. 2020 od firmy Víc než se zdá s.r.o. a pověřuje starostu objednat mobilní aplikaci pro obyvatele včetně rozvoje webových stránek. Dále pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s touto firmou.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta předložil zastupitelstvu obce záměr získat dotaci na rekonstrukci školy. Současně konstatoval, že bez projektové dokumentace není možné o dotaci požádat.
Zastupitelka Dagmar Kovandová navrhla, aby starosta poptal projektanty na projektovou dokumentaci, která zohlední výsledky studie nakládání s obecním majetkem.

Usnesení č. 7/2-2020
ZO pověřuje starostu obce, aby zahájil nabídkové řízení v této věci.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta předložil odloženou žádost pana XXXXX (viz. usnesení č. 9/8-2019) o prodej části pozemku parc. č. 1054/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
Zastupitelé posoudili stav na místě a opakovaně žádost projednali a z důvodu narovnání stavu v katastru nemovitostí se skutečností souhlasí s prodejem části pozemku 1054/1 v k.ú. Vinaře.
Zastupitelstvo stanovilo následující podmínky. Kupující hradí náklady na geometrický plán, za případné dělení pozemků, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí.
Starosta informoval, že prodejní cena byla stanovena Usnesením č. 7b/3-2019, a to 30,- Kč/m2.

Usnesení č. 8/2-2020
ZO schvaluje prodej části pozemku 1054/1 v k.ú. Vinaře dle specifikace v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Starosta předložil žádost pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 600/3 v k.ú. Vinaře. Jedná se o obecní pozemek, na který se nevztahuje narovnání skutečného průběhu hranice oplocení (příloha č. 10).
Zastupitelé posoudili stav na místě.
Zastupitelstvo stanovilo následující podmínky prodeje. Kupující zachová a opraví odvodňovací kanál a bude zajišťovat jeho údržbu, zachová všechny stávající cesty, dále hradí náklady za geometrický plán, za případné dělení pozemků, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo obce schválilo vzhledem k výše uvedeným skutečnostem cenu 160,- Kč /m2

Usnesení č. 9/2-2020
ZO schvaluje prodej části pozemku 600/3 v k.ú. Vinaře dle specifikace (nákresu) v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0


Ve Vinařích dne 8. 3. 2020

Josef Brom, starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 11. 3. 2020

Sejmuto z úřední desky: