ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 17.3.2010

Program:

  1. Návrh na schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
  2. Návrh na schválení Mandátní smlouvy č. 20 101 s firmou CONFIN Partner, s.r.o., Říčany.
  3. Návrh na schválení výsledků Výběrového řízení na akci „Dostavba kanalizačního řadu v obci Vinaře“.
  4. Projednání žádosti o vyjádření k pozemku parc.č. 795 v k.ú. Vinaře, ostatní komunikace.
  5. Projednání návrhu „Smlouvy o dílo“.

Petr Pospíšil,  starosta