ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 28.3.2012

Program:

  1. Schválení zmírnění tvrdosti poplatků za TKO na rok 2012.
  2. Smlouva o dodávce vody pro Obecní úřad Vinaře.
  3. Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví státu do vlastnictví Obce Vinaře. (par.č. 985/2).
  4.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vinaře za rok 2011.
  5. Rozpočtové opatření č. 6 za rok 2011.
  6. Projednání závěrečného účtu za rok 2010.
  7. Různé
  • Výzva SOA PRAHA – STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV Kutná Hora o nutné archivaci a skartaci všech dokumentů dle skartačního plánu.

Jan Gerenda, místostarosta


Vyvěšeno dne: 4.4.2012                      Sejmuto: 19.4.2012