ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 10.4.2013

Program:

 1. Rozpočtové opatřen í Č. 1/2013
 2. EKO-KOM – smlouva o výpůjčce kontejnerů
 3. Dopravní zrcadlo na Vinici
 4. Kácení stromů v obci – suchá lípa u č.p. 124
 5. Smlouva VHS Benešov, s.r.o. – Obecní úřad (stočné)
 6. Odpisový plán obce na rok 2013
 7. Změna usnesení č. 2/2013-5
 8. Zabezpečení studny na Vinici před č.p. 85
 9. Schválení kupní smlouvy k odprodeji části obecního pozemku č. 77/1
 10. Zpráva kontrolního výboru
 11. Schválení kupní smlouvy k odprodeji části obecního pozemku č. 1054/1
 12. Dodatek k pojistné smlouvě pro OÚ Vinaře
 13. Smlouva na zajištění odvozu a uložení TKO pro OÚ Vinaře
 14. Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Obce Vinaře (informace)
 15. Různé
 • Výše nesplaceného úvěru na výstavbu 2. etapy kanalizace
 • Žádost o dotaci
 • Finanční příspěvek na opravu pietních míst
 • Problematika lesa
 • Hackeři napadli webové stránky obce
 • Ošetření ořezané lípy u č.p. 146

Ing. Josef Čížek, starosta


Vyvěšeno: 8.3.2013 Sejmuto: 25.3.2013


Zápis č. 3/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře

konaného dne 12.4.2018 na Obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 18:05 hodin a skončeno v 19:30 hodin.

Přítomni: Josef Brom, Ing. Josef Čížek, Bc. ivana Nováková, Dagmar Kovandová,

Lenka Hypešova', Radka Ksandrová

Omluveni: Jan Šabat

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně

svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je

zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a

schválena Bc. Ivana Nováková a ověřovateli zápisu byly navrženy a schváleny Lenka

Hypešová a Radka Ksandrová. Starosta sdělil, že zápis č. 2/2018 byl ověřen, vyvěšen na

úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky — zápis je

schválen.

Po přečtení návrhu programu starosta navrhl doplnit program 0 body: ' č. 10 — Výroční zpráva za rok 2017

o č. 11 - Zábavné odpoledne pro děti a rodiče

Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.

Starosta nechal hlasovat o přidání bodu č.10 a bodu č_.11 do programu zasedání

Usnesení č. 1/3-2018

ZO schvaluje předložený program.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrželse: O

Program jednání:

lnventura za rok 2017

Kronika 2015

Zpráva kontrolního výboru č. 1/2018

Zrušení usnesení č. 4/7—2015 (vybudovánítůně)

Uzavření průjezdu — Úzká ulička

Smlouva — MAS Lípa pro venkov z.s.

Zrušení usnesení č. 6b/1-2018 (prodej pozemku)

Upřesnění systému svozu nádob na biologický odpad v roce 2018

“WN9WPWNH

. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

10.Výroční zpráva za rok 2017

11.Zábavné odpoledne pro děti a rodiče

Průběh jednání:

k bodu 1 :

' Předsedkyně inventarizační komise Bc. Ivana Nováková přednesla zprávu o

průběhu inventarizace obce za rok 2017, která se konala od 1.1.2018 do 31.1.2018

(příloha č.2).

ZO bere zprávu o průběhu inventarizace obce za rok 2017 na vědomí.

k bodu 2 :

- Bc. Ivana Nováková seznámila zastupitele s návrhem zápisu do obecní kroniky za

rok 2015 (příloha č.3).

Usnesení č. 2/3-2018

ZO souhlasí s návrhem zápisu do obecní kroniky za rok 2015.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrželse: 0

k bodu 3 : ' Předsedkyně kontrolního výboru Bc. lvana Nováková přednesla zprávu

kontrolního výboru 1/2018 týkající se kontroly plnění závěrů ze zápisu kontrolního

výboru 1/2017 a revize obecních pozemků (příloha č.4).

ZO bere zprávu kontrolního výboru 1/2018 na vědomí.

k bodu 4 :

- Starosta informovalo nových skutečnostech ve věci zrušení usnesení

č. 4/7-2015. Usnesením č. 4/7—2015 schválilo minulé zastupitelstvo vybudování

tůňky na pozemku parc.č.285 na náklady firmy REAL-SKP, a.s. V usneseníje chybně

uvedeno číslo pozemku, správně je parc.č. 258. Jelikož současné zastupitelstvo

nenašlo žádnou dokumentaci k tomuto projektu, domnívalo se, že se vybudování

tůňky nerealizovalo.

' Na základě zjištění, žeje tůňka vybudovaná navrhuje starosta odložit zrušení

usnesení č. 4/7- 2015 a vyžádat příslušnou dokumentaci od firmy REAL-SKP, a.s. Bod

bude projednán po obdržení dokumentace.

Usnesení č. 3/3-2018

ZO schvaluje odložení projednávání bodu č. 4 a pověřuje starostu vyžádáním

příslušné dokumentace od firmy REAL-SKP, a.s.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrželse: 0

k bodu 5:

. Na základě připomínek občanů předložil starosta návrh na uzavření průjezdu

"Úzkou uličkou" ve Vinařích mezi čp.l8 a čp.20 pro motorová vozidla. Původní

zábrany bránící průjezdu byly odstraněny při budování kanalizace a po kolaudaci už

nebyly znovu osazeny.

Usnesení č. 4/3-2018

ZO schvaluje uzavření průjezdu a pověřuje starostu zajištěním realizace návrhu.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrželse: 0

k bodu 6:

. Starosta seznámil přítomné se smlouvou s MAS Lípa pro venkov 2.5. o poskytnutí

členského příspěvku na rok 2018 ve výši 1 470,- Kč (příloha č.5).

Usnesení č. 5/3-2018

ZO schvaluje smlouvu s MAS Lípa pro venkov 2.5. o poskytnutí členského příspěvku

na rok 2018 ve výši 1470,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrželse: O

k bodu 7 : ' Na základě upozornění soudního znalce pro odhad půdy na & 85 odst. a) zákona č.

128/20005b., o obcích, v platném znění, zastupitelstvu obce nepřísluší rozhodovat a

nakládat s inženýrskými sítěmi a pozemními komunikacemi a proto starosta navrhl

dotčené usnesení č.6b/1-2018 souhlasící s prodejem pozemku p.č. 1054/6 (druh

pozemku ostatní cesta) v k.ú. Vinaře neprodleně zrušit.

. Žadatelku o pozemek starosta o záležitosti informoval a ta se zrušením prodeje

souhlasí.

Usnesení č. 6/3-2018

ZO schvaluje zrušení usnesení č.6b/1-2018 v plném rozsahu.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:

- Na základě jednání na pracovních zasedáních 20, které opakovaně řešilo neúměrný

nárůst nákladů na BIO odpad starosta předložil tento návrh:

a) Zdarma budejedna hnědá bionádoba () objemu 240 litrů na kolečkách projedno

číslo popisné, které má uhrazený poplatek za tuhý komunální odpad a pro

rekreační objekty bez čísla popisného, které mají uhrazený poplatek za tuhý

komunálníodpad.

Cena za druhou a každou další bionádobu bude 700,- Kč/ks/rok včetně

administrativních poplatků.

b) Každá nádoba bude opatřena samolepkou. Polepení nádob zajistí paní Nováková

a pan Čížek.

Usnesení č. 7/3-2018

ZO schvaluje předložený návrh v plném rozsahu.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrželse: 0

k bodu 9 : ' Starosta informovalo svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Svoz bude

proveden firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ve čtvrtek 14.6.2018.

. Oba druhy odpadu bude třeba připravit odděleně den předem před příslušným

číslem popisným

ZO bere informaci na vědomí.

k bodu 10 : ' Starosta seznámil 20 dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

k informacím s Výroční zprávou za rok 2017 (příloha č.7).

Usnesení č. 8/3—2018

ZO schvaluje Výroční zprávu za rok 2017.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrželse: 0

k bodu 11:

' Zastupitelka paní Ksandrová informovala zastupitele o pořádání„Zábavného

odpoledne pro děti a dospělé", které se bude konat 2.6.2018. ' Paní Ksandrová požádala o zakoupení zahradního party stanu, který by se využíval

na akce pořádané OU, případně by se za finanční úhradu pronajímal dalším

zájemcům.

Usnesení č. 9/3-2018

ZO schvaluje nákup zahradního party stanu v ceně do 15000,-Kč a pověřuje

zastupitelky Radku Ksandrovou a Dagmar Kovandovou pořádáním „Zábavného

odpoledne pro děti a dospělé“ dne 2.6.2018 pod záštitou OU.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdrželse: 0

k bodu 12 :

Starosta informoval o:

' nástupu pracovníka, který bude provádět práce související

s úklidem venkovních prostor kolem ČOV, vyčištěním místní studánky

u hřbitova a odstraněním náletových dřevin a roští v rámci katastru obce

- provedení opravy veřejného osvětlení ve Vinařích stím, že hlavní příčina zatím

stále nebyla odhalena a výpadek se může po čase objevit znovu

o odstranění části nefunkčního vedeníveřejného osvětlení ve Vínařích od sloupu

na parcele č.50 a nemovitostí čp.42

. opravě prověšených telekomunikačních kabelů na Vinici a ve Vinařích, kterou

zajistila firma Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- postupu pracív lese — plocha po kůrovcové kalamitě je připravena k zalesňování

. vypracování studie na opravu obecního úřadu a přilehlého okolí

o záměru vypracovat podobnou studii na opravu školy

o přípravě vyhlášky zakazující podomní a pochůzkový prodej v obci

. oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru finančního ,

o zahájení správního řízení s Obcí Vinaře ve smyslu porušení zákona o rozpočtových

pravidlech v roce 2016. Obec v rozporu se zákonem neprovedla změny rozpočtu

rozpočtovými opatřeními

Ve Vinařích dne 18.4.2018

Přílohy zápisu:

. 1- Prezenčnílistina

. 2- Zpráva o průběhu inventarizace obce za rok 2017

. 3- Zápis do obecní kroniky za rok 2015

. 4- Zprávu kontrolního výboru 1/2018

. 5- Smlouva s MAS Lípa pro venkov 2.5.

. 6- Výročnízpráva za rok 2017

ň<

ň<

ň<

“<

ň<

ň<

Zapsala: , )

Bc. ivana Nováková

A / / _/ ,/

Zápis ověřili: & „4/77 "

Radka Ksandrová Lenké/Hypešo "

AK Josef Brom

starosta obce místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce: 19.4.2018

Sejmuto z úřední desky: 4.5.2018