Program:

 1. Výroční zpráva za rok 2013
 2. Druhá etapa opravy hřbitovní zdi
 3. Odpisový plán majetku obce pro rok 2014
 4. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku s p.č. 1092 v k.ú. Vinaře
 5. Nová smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů dle NOZ
 6. Vinařská Čarodějnice 2014
 7. Žádost o odprodeji části obecního pozemku s p.č. 1054/1 v k.ú. Vinaře
 8. Zalesnění pozemku s p.č. 627/1 v k.ú. Vinaře
 9. Zalesnění pozemku s p.č. 627/2 v k.ú. Vinaře
 10. Zalesnění pozemku s p.č. 794/90 v k.ú. Vinaře
 11. Smlouva o dílo na 2. etapu opravy hřbitovní zdi
 12. Různé
 • Zpráva za rok 2013 Sboru dobrovolných hasičů (SDH) obce Žleby.
 • Zpevnění polní cesty na p.č. 579/11 starou pálenou střešní krytinou.
 • Během velikonočních svátků uzavřena voda na hřbitově.


Zápis č. 3/2014 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 23. dubna 2014 od 19:00 hod.

Přítomni: Jan Gerenda, Lenka Hypešová, Josef Brom, Lukáš Záruba, Miloš Břeň, Karel Bárta a Jiří Behůl.
Nepřítomni:

Místostarosta zahájil veřejné zasedání a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva. Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Lukáš Záruba. Ověřovateli zápisu byli navrženi a schválení Lenka Hypešová a Jiří Behůl. Místostarosta sdělil, že zápis č. 2/2014 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány námitky - zápis je schválen.
Místostarosta navrhl doplnění programu o Bod 11 - Smlouva o dílo na 2. etapu opravy hřbitovní zdi

Průběh jednání:

Bod 1V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,předložil místostarosta výroční zprávu za rok 2013.

ZO schválilo výroční zprávu za rok 2013.
Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 2
Vyhodnocení nabídek druhé etapy opravy hřbitovní zdi: Z došlých nabídek se výběr dodavatele řídil zákonem o veřejných zakázkách, kde ze tří přijatých nabídek byla vybrána kriteriem podle nejnižší nabídkové ceny.

Nabídka č.Název firmyAdresaCena s DPH
Č. J. 044 - 2014Daniel Marek Inženýrské činnosti v investiční výstavběKlešice 92, Heřmanův Městec 538 03575.048,- Kč
Č. J. 045 - 2014ZEMNÍ PRÁCE Radek ŠťastnýRonovská 234, Žleby 285 61503.303,- Kč
Č. J. 046 - 2014STAVEBNÍ FIRMA VAVROUŠEK a spol., v. o. s.Běstvina 138, Běstvina 538 45550.925,- Kč

ZO schválilo druhou etapu výstavby hřbitovní zdi ve výši 503.303,- Kč od firmy ZEMNÍ PRÁCE Radek Štastný, Žleby.
Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 3
Zastupitelka L. Hypešová předložila plán účetních odpisů pro rok 2014. U dlouhodobého nehmotného majetku činí roční odpis 5.280,- Kč. U dlouhodobého hmotného majetku činí roční odpis 537.613,- Kč.

ZO schválilo plán účetních odpisů pro rok 2014.
Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 4
Místostarosta informovalo žádosti zřízení věcného břemene na p.č. 1092 v k.ú. Vinaře z důvodu vybudování plynofikační přípojky pro č.p. 169 na Vinici.

ZO schválilo zřízení věcného břemene pro p.č. 1092 v k.ú. Vinaře a pověřilo místostarostu k podpisu smlouvy.
Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 5
Místostarosta předložil návrh nové Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů od společnosti EKO-KOM, a. s., která upravuje práva a povinnosti dle Nového obchodního zákoníku. Smlouva vychází ze stávající, kterou máme se společností EKO-KOM podepsanou v minulých letech. Dodatek č. 1 k této smlouvě umožňuje pověření svozové firmy výkaznictvím.

ZO schválilo novou Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů od společnosti EKO-KOM, a. s. s dodatkem č. 1 a pověřilo místostarostu k podpisu.
Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 6
Zastupitel M. Břeň informovalo pořádání akce „Vinařská Čarodějnice 2014“ dne 30. 4. 2014 na místě za bývalým statkem a požádal ZO o příspěvek ve výši 5.500,- Kč na tuto akci. Příspěvek bude použit na nealkoholické nápoje.

ZO schválilo příspěvek ve výši 5.500,- Kč.
Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 7
Místostarosta předložil žádost o odprodeji části obecního pozemku s p.č. 1054/1 v k.ú. Vinaře od paní XXXXX ze dne 5. 3. 2014. Žádost si podala za účelem pěstování ovocných stromů a možnosti snadnějšího a bezpečnějšího parkování.

ZO neschválilo žádost odprodat část obecního pozemku s p.č. 1054/1 v k.ú. Vinaře.
Hlasovalo: 7 Pro: 0 Proti: 7 Zdrželo: 0

ZO nemá v úmyslu odprodat část obecního pozemku s p.č. 1054/1 v k.ú. Vinaře, protože na tomto pozemku se nachází inženýrské sítě (vodovod, plynovod, dešťová a splašková kanalizace).
V případě odprodeje by nebyl dostatečný přístup k těmto sítím.

Bod 8
Místostarosta informoval o žádosti k zalesnění pozemku s p. č. 627/1 v k.ú. Vinaře.

ZO schválilo žádost zalesnit pozemek s p.č. 627/1 v k.ú. Vinaře.
Hlasovalo: 7 Pro: 4 (L. Záruba, J. Gerenda, M. Břeň, J. Behůl) Proti: 0 Zdrželo: 3 (K. Bárta, L. Hypešová, J. Brom)

Při projednávání problematiky zalesňování pozemku zastupitel J. Brom vytkl předkladateli, že zalesňování není řešeno komplexně a s předstihem pro celý k.ú. Vinaře. Z tohoto důvodu není možné vyhodnotit, jaké dopady bude mít zalesňování těchto, případně dalších možných parcel na obdělávání sousedních pozemků zemědělskými podniky. Problematika nebyla dostatečně projednána s občany obce, ani s obhospodařujícími podniky, aby bylo možné vyslechnout jejich názor. Tato výhrada se týká i bodu č. 9 a č. 10.
K této výtce se připojila i L. Hypešová a dodala, že žádosti se projednávají poté, co jsou některé pozemky již zalesněné.

Bod 9
Místostarosta informoval o žádosti k zalesnění pozemku s p. č. 627/2 v k. ú. Vinaře.

ZO schválilo žádost zalesnit pozemek s p.č. 627/2 v k.ú. Vinaře.
Hlasovalo: 7 Pro: 4 (L. Záruba, K. Bárta, M. Břeň, J. Behůl) Proti: 0 Zdrželo: 3 (J. Gerenda, L. Hypešová, J. Brom)

Bod 10
Místostarosta informoval o žádosti k zalesnění pozemku s p.č. 794/90 v k.ú. Vinaře.

ZO schválilo žádost zalesnit pozemek s p.č. 794/90 v k.ú. Vinaře.
Hlasovalo: 7 Pro: 4 (L. Záruba, J. Gerenda, M. Břeň, J. Behůl) Proti: 0 Zdrželo: 3 (K. Bárta, L. Hypešová, J. Brom)

Bod 11
Místostarosta předložil návrh smlouvy o dílo na 2. etapu opravy hřbitovní zdi s firmou ZEMNÍ PRÁCE Radek Šťastný, Žleby.

ZO schválilo návrh smlouvy a pověřilo místostarostu k podpisu.
Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: o Zdrželo: 0

Bod 12 — Různé 1 (SDH obce Žleby - vynaložení finančních prostředků za rok 2013)
Obec Žleby na základě smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Vinaře a Vinice obdržela od OÚ Vinaře v roce 2013 finanční příspěvek na zajištění investičních a neinvestičních výdajů jednotky SDH obce Žleby ve výši 15.000,- Kč. Tento finanční prostředek byl použit na nákup hadicového navijáku „25/60“ (v ceně 15.000,- Kč včetně DPH) pro efektivní využití hasiva při požárech a technických pomocí a instalován na výjezdové vozidlo CAS 32 — Tatra 148.
V roce 2013 se Jednotka SDH obce Žleby v obci Vinaře účastnila tři požárních asistencí (30. 4. 2013 - pálení čarodějnic a 7. 9. 2013 - ukázka zásahu jednotky na dětském dnu) a 6. 5. 2013 zásahu při vyproštění nákladního automobilu ze zahrady u domu s č.p. 180.

Bod 12 - Různé 2
Místostarosta informoval o využití staré pálené střešní krytiny od XXXXX jako prostředek zpevnění polní cesty, a to na p.č. 579/11 v k. ú. Vinaře (polní cesta z Vinař směrem do Ronova nad Doubravou).

Bod 12 — Různé 3
Z technických důvodů byla na hřbitově během velikonočních svátků uzavřena voda a po následné výměně nové vodovodní armatury byla voda opět spuštěna.

Zasedání skončilo v 19:45 hod.


Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 2.5.2014 Sejmuto: 17.05.2014