Program:

 1. Nastoupení náhradníka do zastupitelstva
 2. Volba předsedy kontrolní komise
 3. Účetní závěrka za rok 2015
 4. Rozpočtové opatření č. 1
 5. Inventarizační zpráva
 6. Dokončení hřbitovních prostor – chodníky, márnice
 7. Výběr firmy pro odvoz hlíny z bývalého statku Čáslav po II etapě kanalizace (rozhodnutí kraje)
 8. Žádost o prodej pozemku p. č. 1054/6 v k.ú. Vinaře
 9. Koupě pozemků p. č. 140/1, 140/2, 54/2 v k.ú. Vinaře
 10. Výroční zpráva
 11. Změna usnesení č. 5/2016 týkající se situace s pitnou vodou pro č. p. 159
 12. Stav elektroinstalace v budově obecního úřadu
 13. Diskuse

Zápis č. 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 7. srpna 2016 od 19:00

Přítomni: Bárta Karel, Behůl Jiří, Šulc Roman, Vavřina Jiří, Záruba Lukáš
Nepřítomni:
Hosté: dle prezenční listiny (příloha č. 1 zápisu 3/2016)

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19 hodin starostou obce panem Lukášem Zárubou (dále jen „předsedajícím“). Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vinaře zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1 zápisu 3/2016) konstatoval, že přítomno je pět členů zastupitelstva (z celkového počtu pěti členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Starosta sdělil, že zápis č. 2/2016 byl ověřen, vyvěšen na úřední desce obce a že proti němu nebyly podány námitky - zápis je schválen.

Průběh jednání:

1.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jiřího Vavřinu a Romana Šulce zapisovatelem Karla Bártu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vinaře určuje ověřovateli zápisu Jiřího Vavřinu a Romana Šulce zapisovatelem Karla Bártu.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/3/2016 bylo schváleno.

2.
Starosta Lukáš Záruba navrhuje stáhnout bod 3. Účetní závěrka za rok 2016 a bod 5.Inventarizační zpráva z důvodu technických problémů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje program zasedání v následujícím znění:
Program zasedání:

 1. Nastoupení náhradníka do zastupitelstva
 2. Volba předsedy kontrolní komise
 3. Rozpočtové opatření č. 1
 4. Dokončení hřbitovních prostor – chodníky, márnice
 5. Výběr firmy pro odvoz hlíny z bývalého statku Čáslav po II etapě kanalizace (rozhodnutí z kraje)
 6. Žádost o odprodej pozemku p. č. 1054/6 v k.ú.Vinaře
 7. Koupě pozemků p. č. 140/1, 140/2, 54/2 v k.ú.Vinaře
 8. Výroční zpráva
 9. Změna usnesení č. 5/2016 týkající se situace s pitnou vodou pro č. p. 159
 10. Stav elektroinstalace v budově obecního úřadu
 11. Diskuze

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/3/2016 bylo schváleno.

3.
Starosta informoval o odstoupení pana Pavla Růžičky a nastoupením náhradníka Romana Šulce. Vzhledem k nestandardní situaci a po dotazu na Ministerstvo vnitra byla obci doručena zpráva o platnosti nástupu náhradníka p. Romana Šulce. P. Roman Šulc přijal mandát a složil slib zastupitele obce.

4.
Starosta informoval o nutnosti zvolit předsedu kontrolní komise, kterou zastával p. P. Ružička. Starosta navrhl, aby se jím stal p. Jiří Behůl a členové komise byli zvoleni předsedou z řad občanů, zároveň navrhl, aby p. Roman Šulc zastával pozici předsedy po p. J. Behůlovi a předsedu komise pro místní rozvoj.

a) Hlasování pro Jiřího Behůla jako předsedy kontrolní komise

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje předsedu kontrolní komise p. Jiřího Behůla.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 4a/3/2016 bylo schváleno.

b) Hlasování pro Romana Šulce jako předsedy komise pro místní rozvoj a náležející odměny od 7.8.2016 podle tabulek pro odměňování členů zastupitelstva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje předsedu komise pro místní rozvoj p. Romana Šulce.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 4b/3/2016 bylo schváleno.

5.
Starosta předložil rozpočtové opatření č. 1 týkající se zapojení naspořených finančních prostředků z minulých let, a to z důvodů odvozu hlíny z bývalého statku z důvodu stížnosti občana obce na krajský úřad s následným rozhodnutím tuto hlínu odstranit do konce roku 2016. Rozpočet bude navýšen o hodnotu 1.500.000,- Kč jak v příjmové části, tak i v části výdajové.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 (příloha č. 2, zápisu 3/2016)
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/3/2016 bylo schváleno.

6.
Starosta předložil zastupitelům neotevřené obálky s nabídkou na dokončovací práci hřbitovních prostor ( chodníky, márnice ad.). Byly doručeny 3 nabídky. Zastupitelé zvolili z obálek metodou nejnižší ceny firmu Zemní práce Radek Šťastný ze Žlebů s cenou 373.406,- Kč. Další nabídky byly od firmy Daniel Marek s cenou 397.830,- Kč  a od stavební firmy Vavroušek a spol., v.o.s. s cenou 408.617,- Kč.
Starosta předložil hlasování o nabídce od Zemní práce Radek Šťastný v ceně 373.406,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku od Zemní práce Radek Šťastný v ceně 373.406,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/3/2016 bylo schváleno.

7.
Starosta informoval o došlých nabídkách na odvoz hlíny z bývalého statku. Byly poptány 4 firmy s fyzickou prohlídkou prostor a od 3 z nich obdrženy nabídky na email. Starosta navrhl nabídku s nejnižší s cenou a to 245,- Kč za tunu bez DPH od společnosti AVE Čáslav, další byla od firmy Vladimír Novotný, V&M Novotný –sdružení s cenou 330,- Kč za tunu bez DPH a od firmy PILC ODPADY s. r. o. s cenou 345,- Kč za tunu bez DPH. Nabídka od poptávané firmy Zemní práce Radek Šťastný nebyla doručena.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku od společnosti AVE Čáslav za 245,- Kč za tunu odvezeného materiálu, s předpokládaným množstvím 3000 tun zeminy. Skutečná cena bude vyčíslena dle skutečně odvezených tun materiálu.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/3/2016 bylo schváleno.

8.
Starosta předložil žádost o odkup pozemků s p. č. 1054/6. Zastupitelé se dohodli o možnosti odprodeje části pozemku 1054/6, a to dle přiložené mapky, kde byla vyznačena prodávaná část parcely. Starosta dal hlasovat o záměru odprodat část této parcely.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vytvořit záměr na odprodej části parcely č. p. 1054/6 dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/3/2016 bylo schváleno.

9.
Starosta informoval o vyvěšeném záměru ke koupi pozemků s p. č. 140/1, 140/2, a 54/2 i s budovou v k.ú. Vinaře za 250.000,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi parcel 140/1, 140/2, a 54/2 i s budovou v k.ú. Vinaře za 250.000,- Kč a zároveň uzavření kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/3/2016 bylo schváleno.

10.
Starosta předložil zastupitelům výroční zprávu dle přílohy.
Zastupitelé tuto zprávu vzali na vědomí.

11.
Karel Bárta předložil návrh o změně usnesení č. 5/1/2016 týkající se situace s pitnou vodou pro č. p. 159. Vzhledem ke stavu spodních vod bylo přehodnoceno a navrženo pro možnost čerpání vody nejen pro č. p. 159, ale možnost v kritické situaci využít tento vrt pro zásobu vody pro občany obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo změnu usnesení č. 5/1/2016 na zřízení vrtu na obecním pozemku v blízkosti č. p. 159 s možností čerpání vody v kritické situaci s vodou pro občany obce a zároveň vytvořit poptávku pro zhotovení vrtu.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/3/2016 bylo schváleno.

12.
Zastupitel Jiří Behůl informoval o stavu rozvodů elektroinstalace v budově obecního úřadu. Jako elektrikář doporučil vytvořit nové vedení uvnitř budovy z důvodu zastaralé elektroinstalace, kde izolace vodičů je již v kritickém stavu. Došlo k přehoření vodičů ve zdivu a následnému jiskření v pojistkové skříni. Z tohoto důvodu byla oslovena firma JBE, spol. s.r.o., která předložila návrh nové elektroinstalace v hodnotě 102.256,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo rekonstrukci elektroinstalace v interiéru obecního úřadu s nabídkou od firmy JBE, spol. s.r.o. v hodnotě 102.256,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/3/2016 bylo schváleno.

Předseda ukončil zasedání zastupitelstva 19:40 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 14.8.2016
Zapisovatel: Bárta Karel

Starosta: Lukáš Záruba


Vyvěšeno: 14.08.2016 

Sejmuto: 01.09.2016