Program:

 1. Inventura za rok 2017
 2. Kronika 2015
 3. Zpráva kontrolního výboru č. 1/2018
 4. Zrušení usnesení č. 4/7—2015 (vybudování tůně)
 5. Uzavření průjezdu — Úzká ulička
 6. Smlouva — MAS Lípa pro venkov z.s.
 7. Zrušení usnesení č. 6b/1-2018 (prodej pozemku)
 8. Upřesnění systému svozu nádob na biologický odpad v roce 2018
 9. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
 10. Výroční zpráva za rok 2017
 11. Zábavné odpoledne pro děti a rodiče
 12. Různé
 • pracovník na úklid
 • veřejné osvětlení
 • prověšené telekomunikační kabely
 • studie na opravu obecního úřadu
 • přípravě vyhlášky zakazující podomní prodej v obci
 • správní řízení za rok 2016


Zápis č. 3/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 12. 4. 2018 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 18:05 hodin a skončeno v 19:30 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Ing. Josef Čížek, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Ksandrová
Omluveni: Jan Šabat

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Bc. Ivana Nováková a ověřovateli zápisu byly navrženy a schváleny Lenka Hypešová a Radka Ksandrová. Starosta sdělil, že zápis č. 2/2018 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky — zápis je schválen.

Po přečtení návrhu programu starosta navrhl doplnit program o body:

 • č. 10 — Výroční zpráva za rok 2017
 • č. 11 - Zábavné odpoledne pro děti a rodiče

Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
Starosta nechal hlasovat o přidání bodu č. 10 a bodu č. 11 do programu zasedání

Usnesení č. 1/3-2018
ZO schvaluje předložený program.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: O


Průběh jednání:

k bodu 1:
Předsedkyně inventarizační komise Bc. Ivana Nováková přednesla zprávu o průběhu inventarizace obce za rok 2017, která se konala od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 (příloha č. 2).

ZO bere zprávu o průběhu inventarizace obce za rok 2017 na vědomí.

k bodu 2:
Bc. Ivana Nováková seznámila zastupitele s návrhem zápisu do obecní kroniky za rok 2015 (příloha č. 3).

Usnesení č. 2/3-2018
ZO souhlasí s návrhem zápisu do obecní kroniky za rok 2015.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Předsedkyně kontrolního výboru Bc. Ivana Nováková přednesla zprávu kontrolního výboru 1/2018 týkající se kontroly plnění závěrů ze zápisu kontrolního výboru 1/2017 a revize obecních pozemků (příloha č. 4).

ZO bere zprávu kontrolního výboru 1/2018 na vědomí.

k bodu 4:
Starosta informovalo nových skutečnostech ve věci zrušení usnesení č. 4/7-2015. Usnesením č. 4/7—2015 schválilo minulé zastupitelstvo vybudování tůňky na pozemku parc. č. 285 na náklady firmy REAL-SKP, a.s. V usnesení je chybně uvedeno číslo pozemku, správně je parc. č. 258. Jelikož současné zastupitelstvo nenašlo žádnou dokumentaci k tomuto projektu, domnívalo se, že se vybudování tůňky nerealizovalo. Na základě zjištění, že je tůňka vybudovaná, navrhuje starosta odložit zrušení usnesení č. 4/7- 2015 a vyžádat příslušnou dokumentaci od firmy REAL-SKP, a.s. Bod bude projednán po obdržení dokumentace.

Usnesení č. 3/3-2018
ZO schvaluje odložení projednávání bodu č. 4 a pověřuje starostu vyžádáním příslušné dokumentace od firmy REAL-SKP, a.s.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Na základě připomínek občanů předložil starosta návrh na uzavření průjezdu "Úzkou uličkou" ve Vinařích mezi čp. 18 a čp. 20 pro motorová vozidla. Původní zábrany bránící průjezdu byly odstraněny při budování kanalizace a po kolaudaci už nebyly znovu osazeny.

Usnesení č. 4/3-2018
ZO schvaluje uzavření průjezdu a pověřuje starostu zajištěním realizace návrhu.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta seznámil přítomné se smlouvou s MAS Lípa pro venkov z.s. o poskytnutí členského příspěvku na rok 2018 ve výši 1470,- Kč (příloha č. 5).

Usnesení č. 5/3-2018
ZO schvaluje smlouvu s MAS Lípa pro venkov z.s. o poskytnutí členského příspěvku na rok 2018 ve výši 1470,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Na základě upozornění soudního znalce pro odhad půdy na & 85 odst. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zastupitelstvu obce nepřísluší rozhodovat a nakládat s inženýrskými sítěmi a pozemními komunikacemi, a proto starosta navrhl dotčené usnesení č. 6b/1-2018 souhlasící s prodejem pozemku p.č. 1054/6 (druh pozemku ostatní cesta) v k.ú. Vinaře neprodleně zrušit.
Žadatelku o pozemek starosta o záležitosti informoval a ta se zrušením prodeje souhlasí.

Usnesení č. 6/3-2018
ZO schvaluje zrušení usnesení č. 6b/1-2018 v plném rozsahu.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Na základě jednání na pracovních zasedáních ZO, které opakovaně řešilo neúměrný nárůst nákladů na BIO odpad, starosta předložil tento návrh:

a) Zdarma bude jedna hnědá bio nádoba o objemu 240 litrů na kolečkách pro jedno číslo popisné, které má uhrazený poplatek za tuhý komunální odpad, a pro rekreační objekty bez čísla popisného, které mají uhrazený poplatek za tuhý komunální odpad.
Cena za druhou a každou další bio nádobu bude 700,- Kč/ks/rok včetně administrativních poplatků.
b) Každá nádoba bude opatřena samolepkou. Polepení nádob zajistí paní Nováková a pan Čížek.

Usnesení č. 7/3-2018
ZO schvaluje předložený návrh v plném rozsahu.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Starosta informoval o svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Svoz bude proveden firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ve čtvrtek 14. 6. 2018. Oba druhy odpadu bude třeba připravit odděleně den předem před příslušným číslem popisným.

ZO bere informaci na vědomí.

k bodu 10:
Starosta seznámil ZO dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s výroční zprávou za rok 2017 (příloha č. 7).

Usnesení č. 8/3—2018
ZO schvaluje Výroční zprávu za rok 2017.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Zastupitelka paní Ksandrová informovala zastupitele o pořádání „Zábavného odpoledne pro děti a dospělé", které se bude konat 2. 6. 2018. Paní Ksandrová požádala o zakoupení zahradního party stanu, který by se využíval na akce pořádané OÚ, případně by se za finanční úhradu pronajímal dalším zájemcům.

Usnesení č. 9/3-2018
ZO schvaluje nákup zahradního party stanu v ceně do 15.000,- Kč a pověřuje zastupitelky Radku Ksandrovou a Dagmar Kovandovou pořádáním „Zábavného odpoledne pro děti a dospělé“ dne 2. 6. 2018 pod záštitou OÚ.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12:
Starosta informoval o:

 • nástupu pracovníka, který bude provádět práce související s úklidem venkovních prostor kolem ČOV, vyčištěním místní studánky u hřbitova a odstraněním náletových dřevin a roští v rámci katastru obce
 • provedení opravy veřejného osvětlení ve Vinařích s tím, že hlavní příčina zatím stále nebyla odhalena a výpadek se může po čase objevit znovu
 • o odstranění části nefunkčního vedení veřejného osvětlení ve Vinařích od sloupu na parcele č. 50 a nemovitostí čp. 42
 • opravě prověšených telekomunikačních kabelů na Vinici a ve Vinařích, kterou zajistila firma Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 • postupu prací v lese — plocha po kůrovcové kalamitě je připravena k zalesňování
 • vypracování studie na opravu obecního úřadu a přilehlého okolí
 • o záměru vypracovat podobnou studii na opravu školy
 • o přípravě vyhlášky zakazující podomní a pochůzkový prodej v obci
 • oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru finančního o zahájení správního řízení s obcí Vinaře ve smyslu porušení zákona o rozpočtových pravidlech v roce 2016. Obec v rozporu se zákonem neprovedla změny rozpočtu rozpočtovými opatřeními.


Ve Vinařích dne 18.4.2018

Josef Brom, starosta obce 


Vyvěšeno na úřední desce: 19. 4. 2018

Sejmuto z úřední desky: 4. 5. 2018