Program:

 1. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
 2. Kronikářka obce
 3. Kupní smlouva
 4. Rozpočtové opatření číslo 2/2020
 5. Servisní smlouva programového vybavení CODEXIS® GREEN
 6. Různé


Zápis č. 3 / 2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 8. 4. 2020 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno v 20:05 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová
Omluveni: Radka Humlová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Dagmar Kovandová a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Bc. Ivana Nováková a Lenka Hypešová. Starosta sdělil, že zápis č. 2/2020 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.

Po přečtení návrhu programu jednání starosta navrhl doplnit

 • bod programu číslo 4 - Rozpočtové opatření číslo 2/2020
 • bod programu číslo 5 - Servisní smlouva programového vybavení CODEXIS® GREEN

Starosta nechal hlasovat o doplněném programu jednání.

Usnesení č. 1/3-2020
ZO obce schvaluje přidání bodu 4 a 5 na program jednání.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2/3-2020
ZO schvaluje předložený program.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta předložil smlouvu (příloha č. 2) s Nadací ČEZ, kdy v rámci projektu Krizová pomoc obec získala nadační příspěvek 20.000,- Kč

Usnesení č. 3/3-2020
ZO schvaluje smlouvu o nadačním příspěvku Nadace ČEZ obci Vinaře.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Podle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí je obec povinna vést kroniku obce. Starosta obce poděkoval dosavadní kronikářce obce Bc. Ivaně Novákové za spolupráci, která trvala 6 let.
Starosta obce navrhl do funkce kronikářky obce paní Mgr. Hanu Veselou, která provede zápisy do kroniky od roku 2018.

Usnesení č. 4/3-2020
ZO jmenovalo paní Mgr. Hanu Veselou do funkce kronikářky obce a pověřuje starostu obce uzavřít s kronikářkou dohodu o provedení práce za vedení kroniky.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta informoval o záměru obce vykoupit pozemky včetně dvou nemovitostí na základě znaleckého posudku číslo 18512-1263/2018 (příloha č. 3), které pochází z exekuce. Některé části pozemků zasahují do místní komunikace a jiné tvoří přístupovou cestu k dalším pozemkům. Nemovitosti budou po rekonstrukci využity jako obecní byty.
Starosta předložil kupní smlouvu (příloha č. 4) mezi obcí Vinaře a EF Insolvence v.o.s., IČO: 06344933. Kupní cena byla stanovena odhadcem ve výši 910.000,- Kč Předmětem nákupu je

 • pozemek parc. č. st. 107, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 95
 • pozemek parc. č. st. 108, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 97
 • pozemek parc. č. 1046/1, zahrada

Usnesení č. 5/3-2020
ZO schvaluje kupní smlouvou s firmou EF Insolvence v.o.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2020 (příloha č. 5).
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2020.

Usnesení č. 6/3-2020
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta informoval o nabídce internetové aplikace právního informačního systému CODEXIS® GREEN včetně doplňků LIBERIS Silver, MONITOR Obecní samospráva, MONITOR Stavebnictví a Sledované dokumenty (příloha č. 6). Cenová nabídka 11.000,- Kč/rok bez DPH se smlouvou na 3 roky.
Zastupitelstvo vzhledem ke skutečnosti, že není možné program dodatečně zahrnout do dotačního projektu číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010042 a vysoké ceně s nákupem nesouhlasí.

Usnesení č. 7/3-2020
ZO neschvaluje servisní smlouvu č. 490200731 programového vybavení CODEXIS® GREEN s firmou ATLAS consulting spol. s r.o. z důvodu vysoké ceny.

Hlasování: pro: 0 proti: 4 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta informoval, že

 • na základě ověřených informací do této doby nemá obec Vinaře ani osada Vinice žádnou oficiální zprávu o výskytu nemoci nebo nakažení koronavirem. Ke dni 7. 4. 2020 je na Kutnohorsku 11 případů onemocnění koronavirem.
 • nouzový stav byl prodloužen do 30. dubna 2020, nařízená opatření tedy zůstávají nadále v platnosti.
 • dezinfekci ANTICOVID zakoupila obec Vinaře a následně obdržela také dodávku od Středočeského kraje a firmy Ethanol Energy, roušky dodal Mikroregion Čáslavsko a paní Jitka Bromová, distribuci zajišťovala paní Radka Ksandrová. Děkujeme.
 • pokračuje obnova lesa v místech vytěženého kůrovcového dřeva. Bylo zasazeno celkem 2.000 kusů borovic.
 • se dokončují vnitřní prostory obecního úřadu.
 • u polní cesty v lokalitě „Za hájem“ byly zasypány vyjeté koleje štěrkem. Úpravu provedli vinařští myslivci.


Ve Vinařích dne 11. 4. 2020

Josef Brom, starosta obce