Program:

 1. Dodatek smlouvy č. 14 – AVE – svoz odpadů
 2. Rozpočtové opatření č. 2
 3. Zastávka na Vinici – vyřešení sporu pozemku
 4. Výběr firmy pro zřízení vrtu u č. p. 159
 5. Oprava komunikace v kopci na Vinici směrem od č. p. 115
 6. Zastávka na Vinici – vyřešení sporu pozemku
 7. Diskuse

Zápis č. 4/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 11.listopadu 2016 od 19:00

Přítomni: Bárta Karel, Behůl Jiří, Šulc Roman, Vavřina Jiří, Záruba Lukáš
Nepřítomni:
Hosté: dle prezenční listiny (příloha č. 1 zápisu 4/2016)

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19 hodin starostou obce panem Lukášem Zárubou (dále jen „předsedajícím“). Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vinaře zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva /příloha č. 1 zápisu 4/2016 konstatoval, že přítomno je pět členů zastupitelstva (z celkového počtu pěti členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Starosta sdělil, že zápis č. 3/2016 byl ověřen, vyvěšen na úřední desce obce a že proti němu nebyly podány námitky - zápis je schválen.


Průběh jednání:

1.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Karla Bártu a Jiřího Behula, zapisovatelem Romana Šulce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vinaře určuje ověřovateli zápisu Karla Bártu a Jiřího Behula, zapisovatelem Romana Šulce.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/4/2016 bylo schváleno.

2.
Starosta Lukáš Záruba navrhuje hlasovat o programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vinaře schvaluje program zasedání v následujícím znění:

 1. Dodatek smlouvy č. 14 – AVE – svoz odpadů
 2. Rozpočtové opatření č. 2
 3. Výběr firmy pro zřízení vrtu u č. p. 159
 4. Zřízení místa pro kontejnery na odpad na p. č. 140/2, 140/1, 54/2 v k.ú. Vinaře
 5. Oprava komunikace v kopci na Vinici směrem od č. p. 115
 6. Zastávka na Vinici – vyřešení sporu pozemku
 7. Diskuze

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/4/2016 bylo schváleno.

3.
Starosta předložil návrh dodatku č. 14 ke smlouvě č. S/100183/05324219/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu. Důvodem je stažení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad a zároveň zajištění sběru pomocí popelnic na bioodpad o objemu 240 l.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 14 ke smlouvě o zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/4/2016 bylo schváleno.

4.
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením, a to navýšení ve výdajové části o 470.000 Kč a v příjmové části o 470.000 Kč dle přílohy č. 3 zápisu č. 4.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/4/2016 bylo schváleno.

5.
Starosta předložil nabídku f. Erik Tomek na zbudování vrtu ve výši 207.320 Kč s tím, že v konečném zúčtování budou zahrnuty jen skutečně provedené práce dle místních podmínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nabídku od firmy Erik Tomek ve výši 207.320 Kč (příloha č. 3 zápisu 4/2016) a podpisem plné moci k vyřízení veškeré potřebné dokumentace na zhotovení vrtu.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/4/2016 bylo schváleno.

6.
Starosta informoval o záměru vytvořit na parcelách č. 140/1, 140/2, 54/2 upravené místo pro sběr tříděného odpadu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo záměr a zpracování nabídek na úpravu místa pro kontejnery na tříděný odpad.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/4/2016 bylo schváleno.

7.
Starosta informoval o stavu místní silnice v kopečku od č. p. 115. Informoval o neustálém zhoršování stavu povrchu vozovky, kdy vlivem aut dochází k vytrhávání asfaltu z komunikace. Starosta navrhuje záměr opravit vozovku a poptat firmy na opravu této komunikace.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr opravy vozovky a poptání nabídek na jejich opravu.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/4/2016 bylo schváleno.

8.
Starosta předložil návrh smlouvy na vyřešení pozemku pod čekárnou na Vinici. S dotyčným majitelem se dohodl na znění pronájmu pozemku, a to se sazbou 2500 Kč ročně, a to s platností od 1. 1. 2017. Zároveň zmínil zrušení plné moci JUDr. Jiřímu Sehnalovi ve věci vyřízení sporu.

a) Starosta dal hlasovat o zrušení plné moci JUDr. Jiřímu Sehnalovi ve věci vyřízení sporu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení plné moci JUDr. Jiřímu Sehnalovi ve věci vyřízení sporu.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8a/4/2016 bylo schváleno.

b) Starosta předložil návrh o pronájmu pozemku

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh o pronájmu pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 1 Proti 0 Zdrželi se 4
Usnesení č. 8b/4/2016 nebylo schváleno.

c) Návrh zastupitelů k vytvoření nabídek a možnosti vybudování kryté zastávky na místě zastávky na betonovém ostrůvku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh možného vytvoření čekárny na betonovém ostrůvku a pověřuje Karla Bártu obstaráním informací a nabídek ohledně možného řešení.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 8c/4/2016 bylo schváleno.


Předseda ukončil zasedání zastupitelstva 19:40 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 21.11.2016
Zapisovatel: Roman Šulc


Lukáš Záruba, starosta