Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 2/2018
 2. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce
 3. Kronika 2016
 4. Hřbitov (přidělení hrobových míst, smlouvy)
 5. Příkazní smlouva Guzi s.r.o.
 6. Smlouva o zemědělském pachtu
 7. Smlouva o zřízení pověřence
 8. Směrnice pro zpracování a zabezpečení osobních údajů
 9. Dodatek č. 15 ke smlouvě č. S/100183/05324219/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu
 10. Vyřazení stavby čekárny z evidence a její převod na vlastníka pozemku.
 11. Oprava mostku
 12. Nová střecha na obecním úřadě, zateplení půdy
 13. Zábavné odpoledne pro děti a rodiče
 14. Zpráva finančního výboru č. 1/2018
 15. Úprava odměny starosty
 16. Žádost o rozšíření mostku
 17. Žádost o vjezd na pozemek
 18. Žádost o kácení břízy
 19. Různé
 • oprava telekomunikační sítě
 • nové kontejnery na separovaný odpad


Zápis č. 4/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 25.5.2018 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Ing. Josef Čížek, Radka Ksandrová, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Bc. Ivana Nováková, Jan Šabat

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Ivana Nováková a ověřovateli zápisu byli navrženi a schválení Jan Šabat a Dagmar Kovandová. Starosta sdělil, že zápis č. 3/2018 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.

Usnesení č. 1/4-2018
ZO schvaluje předložený program.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0


Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2018 (příloha č. 2).
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2018.

Usnesení č. 2/4-2018
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta informoval o povinnosti v souvislosti s přípravou voleb do zastupitelstev obcí, které se budou konat na podzim roku 2018, stanovit počet členů zastupitelstva. Pro obec do 500 obyvatel je to 5 až 15 členů. Starosta obce navrhuje do dalšího volebního období stanovit 5 členů zastupitelstva.

Usnesení č. 3/4-2018
ZO pro volební období 2018 — 2022 schvaluje 5 členů zastupitelstva obce.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Bc. Ivana Nováková seznámila zastupitele s návrhem zápisu do obecní kroniky za rok 2016 (příloha č. 3).

Usnesení č. 4/4-2018
ZO souhlasí s návrhem zápisu do obecní kroniky za rok 2016.

Hlasování: Pro:7 proti:O zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta informoval o přidělení hrobového místa H057 a sepsání smlouvy číslo 2017.177 s panem XXXXX.
Starosta informoval o přidělení hrobového místa U023 a sepsání smlouvy číslo 2018.176 s paní XXXXX.

ZO bere informaci na vědomí.

k bodu 5:
Zastupitelstvo obce projednalo příkazní smlouvu s firmou Guzi s.r.o., IČ: 068 20 557, na zhotovení dokumentace potřebné k podání žádostí do Výzvy č. 80 — Efektivní veřejná správa (příloha č. 4 ).

Usnesení č. 5/4-2018
ZO schvaluje příkazní smlouvu s firmou Guzi s.r.o., IČ: 068 20 557, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o zemědělském pachtu s paní XXXXX (příloha č. 5 ) o celkové výměře 2.387 m2.

Katastrální územíLVParc. č.Výměra v m2Druh pozemku
Vinaře1001953/11471orná půda
Vinaře1001953/6916orná půda

Výše pachtovného byla stanovena na 1,- Kč za kalendářní rok.

Usnesení č. 6/4-2018
ZO schvaluje pachtovní smlouvu s paní XXXXX a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta informoval ZO o závazku Dobrovolného svazku obcí (DSO) zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Vinaře podle nařízení GDPR a seznámil zastupitele s obsahem smlouvy (příloha č. 6). Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o zřízení funkce pověřence.

Usnesení č. 7/4-2018
ZO schvaluje smlouvu o zřízení funkce pověřence a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta seznámil ZO se směrnicí pro zpracování a zabezpečení osobních údajů, kterou vypracoval Mikroregion Čáslavsko (příloha č. 7). Zastupitelstvo obce projednalo směrnici pro zpracování a zabezpečení osobních údajů.

Usnesení č. 8/4-2018
ZO schvaluje směrnici pro zpracování a zabezpečení osobních údajů.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Starosta předložil dodatek č. 15 ke smlouvě č. S/100183/05324219/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství. Dodatek obsahuje aktualizovaný počet nádob na odpad včetně cen (příloha č. 8).

Usnesení č .9/4-2018
ZO schvaluje dodatek č. 15 ke smlouvě č. S/100183/05324219/001/2006 a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 15.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Starosta seznámil ZO s žádostí pana XXXXX o vyřešení kauzy z minulých let, týkající se staré autobusové zastávky na Vinici. Starosta navrhl vyřadit zastávku z účetní evidence majetku obce a bezúplatný převod zastávky na pana XXXXX, který v minulosti nedostával žádné nájemné. Pan XXXXX je oprávněn provést stavební úpravy, které zcela znemožní využití uvedeného objektu jako čekárny a umožní umístění dvou laviček pod převisem střechy objektu bývalé čekárny, (ve směru k pozemku p. č. 1101 v k.ú. Vinaře), za účelem využití jako provizorního přístřešku pro cestující veřejné hromadné dopravy.

Usnesení č. 10/4-2018
ZO schvaluje vyřazení autobusové zastávky z účetní evidence majetku obce a pověřuje starostu podpisem dohody o využití části pozemku.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Starosta informoval o plánované opravě mostku č. 1 na parc. čísle 1083 v k.ú. Vinaře. Důvodem opravy jsou utržené betonové boční stěny a mostek je v havarijním stavu.
Starosta informoval o plánované opravě mostku č. 2 na parc. čísle 1089/2 v k.ú. Vinaře. Mostek je v havarijním stavu. Tento mostek umožňuje přístup na Šmolcov a průjezd těžké zemědělské techniky na pole.
Byly osloveny 3 firmy a přišly 2 nabídky:

 • od firmy Zemní práce Ruml Jiří (IČO 72929472) v celkové částce 67.700,- Kč za oba mostky.
 • od firmy Josef Víšek (IČO 44401710) v celkové částce 71.500,- Kč. Tato nabídka neuvádí, zda jde o opravu dvou mostků, ani neobsahuje základní rozpis prací.

Usnesení č. 11/4-2018
ZO schvaluje firmu Zemní práce Ruml Jiří (IČO 72929472) 3 pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12:
Starosta informoval o záměru opravit střechu na budově obecního úřadu a vybudovat podkroví.

Usnesení č. 12/4-2018
ZO schvaluje záměr opravit střechu na budově obecního úřadu a vybudovat podkroví a pověřuje starostu zabezpečením poptávkového řízení.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 13:
Zastupitelka Radka Ksandrová informovala o programu Zábavného odpoledne pro děti a rodiče dne 2. 6. 2018 a o předběžném rozpočtu nákladů na akcí ve výši 13.400,- Kč (příloha č. 9). Konečné vyúčtování bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Usnesení č. 13/4-2018
ZO schvaluje program Zábavného odpoledne pro děti a rodiče. ZO bere předběžný rozpočet na vědomí.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 14:
Předsedkyně finančního výboru Lenka Hypešová přednesla zprávu finančního výboru č. 1/2018 (příloha č. 10). Kontrola nezjistila žádné nedostatky. Pohledávky za odvoz TKO v letech 2015 - 2017 činí 5.283,- Kč.

ZO bere zprávu na vědomí.

k bodu 15:
Po projednání na pracovním zasedání zastupitelstva navrhl místostarosta Ing. Josef Čížek zastupitelstvu obce upravit odměnu starosty od 1. 6. 2018 na výši 15.200,- Kč hrubého měsíčně.

Usnesení č. 14/4-2018
ZO schvaluje odměnu starosty ve výši 15.200,- Kč hrubého měsíčně od 1. 6. 2018.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1 (Brom)

k bodu 16:
Starosta informoval o žádosti pana XXXXX týkající se rozšíření mostku na obecním pozemku parc. č. 962/2 v katastrálním území Vinaře a následného parkování vozidel na tomto pozemku (příloha č. 11). Žadatel provede práci na vlastní náklady a bude celý pozemek udržovat. Materiál na rozšíření mostku uhradí obec.

Usnesení č. 15/4-2018
ZO schvaluje rozšíření mostku na parcelním čísle 962/2.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 17:
Starosta informoval o žádosti pana XXXXX o povolení na využití části pozemku ve vlastnictví obce č. 1054/5 (příloha č. 12) pro vjezd na pozemek č. XXXXX v k.ú. Vinaře, který je v majetku žadatele.

Usnesení č. 16/4-2018
ZO pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Hlasování: Pro: 6 proti: 1 (Nováková) zdržel se: 0

k bodu 18:
Starosta informoval o žádosti paní XXXXX o povolení a eventuálně i pokácení břízy před domy čp. XXXXX a čp. XXXXX ve Vinařích. Žadatelka uvádí, že bříza je na obecním pozemku, má narušené kořeny a celkově je ve stavu, ve kterém může, když se zlomí, vážně ohrozit elektrické vedení a oba objekty (příloha č. 13).
ZO rozhodlo, že výhledově bude vypracován odborný posudek o stavu dřevin na obecních pozemcích mimo lesních porostů, na jehož základě se rozhodne o případném kácení stromů.

Usnesení č. 17/4-2018
ZO žádost neschvaluje.

Hlasování: Pro: 0 proti: 7 zdržel se: 0

k bodu 19:
Starosta informoval o:

 • plánované opravě telekomunikační sítě na Vinici z důvodu umožnění průjezdu vozidel společnosti AVE Čáslav
 • přidání 1 ks kontejneru na plasty ve Vinařích
 • kontejnery na papír se budou vyvážet 1 x za 14 dní


Ve Vinařích dne 28. 5. 2018

Josef Brom, starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 31. 5. 2018

Sejmuto z úřední desky: 16. 6. 2018