Program:

 1. Smlouva o členském příspěvku – Lípa pro venkov z.s.
 2. Kupní smlouva č. 2019/1 – prodej části pozemků v k.ú. Vinaře
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Pachtovní smlouva – ZDV Krchleby, a.s.
 5. Příkazní smlouva Odolská servisní s.r.o. — podání žádosti
 6. „Výzvy č. 92 —Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení ÚSC)”
 7. Oznámení o zahájení komplexních pozemkových úprav — veřejná vyhláška
 8. R-built s.r.o. — žádost o vyjádření souhlasu s umístěním a realizací stavby
 9. E-12-6009273 Vinice, obnova knn, dem.nn (ČEZ distribuce – výměna venkovního vedení za kabelové)
 10. Kronika za rok 2017
 11. Zábavné odpoledne pro děti a rodiče
 12. Smlouva o dílo, mapová aplikace GIS online
 13. Různé


Zápis č. 4/ 2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 08. 07. 2019 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 17:30 hodin a skončeno ve 20:05 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová
Omluveni: Radka Humlová
Hosté: Radka Ksandrová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Bc. Ivana Nováková a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Lenka Hypešová a Dagmar Kovandová. Starosta sdělil, že zápis č. 3/2019 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky – zápis je schválen.

Starosta navrhl zastupitelstvu rozšířit program jednání o bod č. 10. – smlouva o dílo, mapová aplikace GIS online
Starosta nechal hlasovat o přidání bodu č. 10 do programu jednání.

Usnesení č. 1/4 – 2019
ZO schvaluje doplnění bodu č. 10 do programu jednání.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0


Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta seznámil zastupitele s obsahem nové smlouvy o členském příspěvku pro Lípa pro venkov z.s. (příloha č. 2). Výše příspěvku činí 1494,- Kč. (6,-Kč na obyvatele za rok).

Usnesení č. 2/4 – 2019
ZO schvaluje smlouvu o členském příspěvku - Lípa pro venkov z.s. ve výši 1494,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta seznámil se souhlasným stanoviskem s dělením a scelováním pozemků od Stavebního úřadu Žleby.
Starosta seznámil zastupitele s obsahem kupní smlouvy č. 2019/1 - prodej části pozemků parc. č. 78/5 (85 m2) a 78/3 (57 m2) v k.ú. Vinaře za účelem výstavby rodinného domu (příloha č. 3).

Usnesení č. 3/4 – 2019
ZO schvaluje kupní smlouvu č. 2019/1 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Zastupitelka Dagmar Kovandová seznámila zastupitele se zprávou finančního výboru č. 1/2019 (příloha č. 4).
ZO bere zprávu finančního výboru č. 1/2019 na vědomí.

k bodu 4:
Starosta seznámil zastupitele s obsahem pachtovní smlouvy se ZDV Krchleby, a.s. na pronájem pozemku parc. č. 803 v k.ú. Vinaře (příloha č. 5).

Usnesení č. 4/4 – 2019
ZO schvaluje pachtovní smlouvu se ZDV Krchleby, a.s. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta seznámil zastupitele se záměrem podáním žádosti o dotaci „Výzvy č. 92 – Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení ÚSC)“ na různé studie (pasport bývalé školy, studie zabezpečení skály, veřejné osvětlení, chodníky, atd… ).

Usnesení č. 5/4 – 2019
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci „Výzvy č. 92 – Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení ÚSC)“.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta seznámil zastupitele s veřejnou vyhláškou Státního pozemkového úřadu. „Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Vinaře.“
ZO bere na vědomí.
Starosta uvítal diskusi zastupitelů k návrhu místostarostky, aby se obec Vinaře k řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Vinaře aktivně připojila.
Starosta uvedl některé přednosti KPÚ, např.

 • odstranění nesouladů mezi stavem v terénu a stavem v katastru nemovitostí
 • možnost scelení rozptýlených drobných pozemků do větších půdních celků
 • vyrovnání hranic pozemků
 • možnost vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům
 • dořešení dosud neprojednaných pozůstalostí (dědictví)
 • vyřešení polních cest
 • veškeré náklady související s prováděním pozemkových úprav, tj. náklady na přípravné a návrhové práce, geodetické práce, vytyčení pozemků i realizaci společných zařízení hradí stát

Usnesení č. 6/4 – 2019
ZO souhlasí s připojením obce Vinaře k řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Vinaře a pověřuje starostu zasláním dopisu na Státní pozemkový úřad.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta seznámil zastupitele s žádosti od R-built s.r.o. – o vyjádření souhlasu s umístěním a realizací stavby IE-12-6009273 Vinice, obnova knn, dem.nn (ČEZ distribuce - výměna venkovního vedení za kabelové).
Starosta upozornil, že při realizaci budou odstraněny sloupy, po kterých je vedeno současné el. vedení, a tím pádem bude odstraněno i veřejné osvětlení v celé obci. Starosta informoval, že obec usiluje umístit do země jako přípolož kabeláž veřejného osvětlení a optické sítě.
Zastupitelstvo obce prodiskutovalo nutnost vydat upozornění k napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci a vodovod. Napojení je nutné uskutečnit do realizace nových povrchů komunikací. Následně nebude umožněn vstup do komunikace potřebný k realizaci přípojek minimálně 10 let.

Usnesení č. 7/4 – 2019
ZO souhlasí se stavbou číslo IE-12-6009273 Vinice, obnova knn, dem.nn ČEZ distribuce a.s., výměna venkovního vedení za kabelové.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Místostarostka seznámila zastupitele s návrhem zápisu do obecní kroniky za rok 2017 (příloha č. 6).

Usnesení č. 8/4 – 2019
ZO schvaluje zápis do obecní kroniky za rok 2017.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Paní Radka Ksandrová seznámila zastupitele se závěrečnou zprávou o konání zábavného odpoledne pro děti a rodiče dne 1. 6. 2019 (příloha č. 7).
ZO bere zprávu na vědomí.

k bodu 10:
Starosta informoval o projektu mapové aplikace GIS online hrazené z dotace. Starosta předložil smlouvu o dílo s firmou TopGis, s.r.o., IČ 29182263.

Usnesení č. 9/4 – 2019
ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou TopGis, s.r.o., IČ 29182263, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Starosta obce informoval o:

 • tom, že proběhnou základní sanační práce na skalním masivu u čp. 31 a 104 ve Vinařích. Vytěžená opuka bude navezena na parcelu č. 985/1 v k.ú. Vinaře. Náklady na sanační práce hradí obec z rozpočtu obce.
 • byla zřízena dvě označená sběrná místa na bioodpad za Vinicí (jen větve) a pod studánkou směr Šmolcov (na ostatní bioodpad). Tento druh skládkování je pro občany zdarma.
 • hnědé nádoby na bioodpad (1 kus na čp.) budou do konce roku 2019 nadále bez poplatku
 • výdaje na volby do Evropského parlamentu činily 18.461,- Kč


Ve Vinařích dne 8.7.2019

Josef Brom, starosta obce 


Vyvěšeno na úřední desce: 18. 7. 2019

Sejmuto z úřední desky: 2. 8. 2019