Program:

 1. Smlouva o dodávce vody - obec Vrdy
 2. Cena stočného 2020
 3. Výroční zpráva za rok 2019
 4. Kronika obce 2018
 5. Stížnost na parkování automobilu
 6. Různé


Zápis č. 4 / 2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 13. 5. 2020 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:25 hodin a skončeno v 21:05 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Lenka Hypešová a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Bc. Ivana Nováková a Radka Humlová. Starosta sdělil, že zápis č. 3/2020 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.

Usnesení č. 1/4-2020
ZO schvaluje předložený program.
Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta předložil smlouvy s provozovatelem vodovodního řadu Vinaře, tj. obcí Vrdy se sídlem Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy, IČ: 00236616, o dodávkách vody pro tyto objekty:

 • Budova obecního úřadu Vinaře čp. 44, smlouva číslo 11410 (příloha č. 2)
 • Budova bývalé školy Vinaře čp. 45, smlouva číslo 12398 (příloha č. 3)
 • Hřbitov, smlouva číslo 11409 (příloha č. 4)
 • ČOV na Vinici, smlouva číslo 11411 (příloha č. 5)

Usnesení č. 2/4-2020
ZO schvaluje smlouvy číslo 11410, 12398, 11409, 11411 s obcí Vrdy o dodávkách vody pro nemovitosti obce Vinaře a pověřuje starostu jejich podpisem.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

k bodu 2:
Starosta obce předložil kalkulaci stočného (příloha č. 6) od provozovatele kanalizačního řádu Vinaře, tj. firmy VHS Benešov s.r.o., která bude fakturována od 1.5.2020. Zastupitelstvo obce souhlasí s fakturovanou cenou 37,50 Kč/m3 s DPH. Cena pro koncového odběratele se oproti předchozí fakturaci nemění, rozdíl DPH se použije na fond obnovy. 

Usnesení č. 3/4-2020
ZO schvaluje cenu stočného 34,09 Kč/m3 bez DPH, tj. 37,50 Kč/m3 s DPH od 1.5.2020 a pověřuje starostu potvrzením fakturační ceny firmě VHS Benešov s.r.o.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

k bodu 3:
Starosta seznámil ZO dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s výroční zprávou za rok 2019 (příloha č. 7). 

Usnesení č. 4/4-2020
ZO schvaluje výroční zprávu za rok 2019.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

k bodu 4:
Starosta seznámil zastupitele s návrhem zápisu do obecní kroniky za rok 2018 od kronikářky Mgr. Hany Veselé (příloha č. 8).

Usnesení č. 5/4-2020
ZO schvaluje zápis do obecní kroniky za rok 2018.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta předložil zastupitelům stížnost pana XXXXX na bránění vjezdu nákladního automobilu na svůj pozemek osobním automobilem SPZ XXXXX, údajně v majetku sousedů XXXXX (příloha č. 9).
Stížnost je projevem dlouhodobého sousedského sporu mezi rodinou XXXXX a p. XXXXX. Všichni účastníci jsou ke dni projednávání bez trvalého pobytu v obci.
Nevhodné parkování na místních komunikacích vadí většině projíždějících, ale obec nemá žádné pravomoci ho efektivně řešit. Jedinou možností je součinnost s policií, která však při kontrole postupuje plošně a penalizuje všechna vozidla parkující v rozporu s platnými předpisy. Vzhledem k tomu, že všechny komunikace v obci nemají parametry obousměrné komunikace (jsou užší než 6 m) 3 m pro každý směr jízdy, porušuje zákon každé vozidlo zaparkované v blízkosti komunikace, přestože nezasahuje do vozovky samé, která má třeba jen 3 m pro oba směry jízdy.
Je třeba si uvědomit, že nejenom komunikace v naší obci nesplňují parametry zákona, ale spousta vlastníků nemovitostí nemá možnost své vozidlo parkovat na vlastním pozemku, protože jeho velikost nebo přístupnost to neumožňuje. Život na vesnici bez auta v dnešní době si nikdo z nás asi představit nedokáže. Potřebuje ho každý pro své nákupy, cesty do zaměstnání, k lékaři či do školy, nebo pro to, aby mu někdo zavezl materiál, ať už pro opravu nemovitosti nebo pro jeho podnikání atd. Pokud v obci chceme nadále žít, bez aut to nepůjde a platit pokuty za špatné parkování se nikomu z nás asi také nechce. V tomto případě jedinou možností se nabízí, aby se všichni k sobě chovali ukázněně a ohleduplně.
Bránění vjezdu automobilu na soukromý pozemek se jeví v této situaci jako absurdní.

Usnesení č. 6/4-2020
ZO schvaluje texty dopisů pro pana XXXXX a pana XXXXX.

Hlasování: pro: 3 proti: 2 (Nováková, Hypešová) zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta informoval, že

 • občané Vinař a Vinice v období od 1.1.2020 – 31.3.2020 vytřídili celkem 2,796 tun druhotných surovin (plast, papír, sklo, …)
 • dezinfekci ANTICOVID má obec stále pro občany zajištěnou
 • na základě ověřených informací do této doby nemá obec Vinaře ani osada Vinice žádnou oficiální zprávu o výskytu nemoci nebo nakažení koronavirem. Ke dni 12. 5. 2020 byly na Kutnohorsku 3 případy onemocnění koronavirem, 30 vyléčených, žádný nezemřel.
 • nouzový stav byl prodloužen do 17. května 2020, nařízená opatření tedy zůstávají nadále v platnosti
 • rozpočtové určení daní (daňové příjmy obce) pro rok 2020 ovlivňuje epidemiologická situace v České republice, která bude mít dopad ne obecní rozpočet poklesem příjmů (příloha č. 12)
 • na základě zákona 128/2000 Sb. §16 má každý občan obce právo nahlédnout do originálu zápisů zastupitelstva obce (tj. bez anonymizace dat)


Ve Vinařích dne 17. 5. 2020

Josef Brom, starosta obce