ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 19.6.2013

Program:

 1. Závěrečný účet za rok 2012
 2. Účetní závěrka za rok 2012
 3. Rozpočtové opatření č. 2/2013
 4. Zápis do kroniky za rok 2012
 5. Smlouva na opravu hřbitovní zdi
 6. Stanovení ceny stočného – VHS Benešov, s.r.o.
 7. Výzva k přistoupení k řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Ronov nad Doubravou
 8. Plná moc pro JUDr. Jiřího Sehnala ve věci náhrady za obecní pozemky přičleněné do Honebního společenstva Doubrava Vrdy
 9. Plná moc pro JUDr. Jiřího Sehnala ve věci prohlášení zalesněných obecních pozemků za les v k.ú. Vinaře (tzv. “oplocenek”)
 10. Vyčíslení škod způsobených zvěří v k.ú. Vinaře – pověření Karla Bárty k vypracování zprávy
 11. Různé

 • Kontrola Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) na čističce odpadních vod (ČOV) Vinaře
 • V období zvýšených srážek byly zaznamenány zvýšené průtoky na COV
 • Opakující se havárie čerpadel na ČOV
 • Dar obci 700 ks smrků
 • Proč dojde k odstranění tújí na hřbitově
 • Zhodnocení akce odvozu objemného a nebezpečného odpadu

Ing. Josef Čížek, starosta


Vyvěšeno: 27.6.2013          Sejmuto: 12.7.2013