Program:

 1. Zmírnění tvrdosti pro TKO za rok 2014
 2. Počet členů ZO do příštího volebního období (2014-2018)
 3. Dodatek ke Smlouvě o dílo na opravu hřbitovní zdi.
 4. Rozpočtové opatření č. 2/2014
 5. Změna územního plánu.
 6. Zalesnění pozemků s p.č. 680, 681, 506 v k.ú. Vinaře
 7. Kupní smlouva na pozemky s p.č. 952/7, 953/1 a 953/6 v k.ú. Vinaře
 8. Žádost Karla Bárty na prodloužení termínu odstranění oplocení
 9. Různé
 • Otázky a připomínky k OU a ZO od Ing. Josefa Čížka

Zápis č. 5/2014 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 18. června 2014 od 19:00 hod.

Přítomni: Jan Gerenda, Lenka Hypešová, Josef Brom, Lukáš Záruba, Karel Bárta, Jiří Behůl a Miloš Břeň. Jako host: Ing. Josef Čížek.
Místostarosta zahájil veřejné zasedání a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva. Zapisovatelem zápisu byl navržen a schválen Lukáš Záruba. Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Karel Bárta a Josef Brom. Místostarosta sdělil, že zápis č. 4/2014 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány námitky - zápis je schválen.
Místostarosta navrhl doplněni programu o Bod 7 - Kupní smlouva na pozemky s p. č. 952/7, 953/1 a 953/6 v k. ú. Vinaře a Bod 8 - Žádost Karla Bárty na prodloužení termínu na odstranění oplocení.


Průběh jednání:

Bod 1
Místostarosta J. Gerenda seznámil zastupitele s problematikou zmírnění tvrdosti poplatků za TKO na rok 2014, navrhl seznam, který je přílohou zápisu. Týká se:

 • nemovitostí, které mají č.p., ale jsou neobyvatelné,
 • občanů, kteří mají v obci hlášený trvalý pobyt, ale na uvedené adrese celoročně nežijí,
 • občanů, kteří požádali ZO písemnou formou o zmírnění tvrdosti tohoto poplatku.

J. Brom upozornil, že projednávání zmírnění tvrdosti se dostalo na program zastupitelstva v období, kdy mají být poplatky již uhrazeny. Obdobně připomínkoval absenci seznamu poplatníků TKO, u kterých se uvažuje pro rok 2014 s prominutím zaplacení tohoto poplatku. Na základě ústní prezentace místostarosty předložil J. Brom návrh schválit zmírnění tvrdosti jen pro obyvatele, kteří si podali žádost na OÚ nebo jsou přihlášeni k trvalému pobytu na OÚ, případně nemovitosti, které nejsou používány k bydlení.

ZO neschválilo návrh J. Broma.
Hlasovalo: 7 Pro: 1 (Josef Brom) Proti: 3 (Lukáš Záruba, Jan Gerenda, Jiří Behůl) Zdrželo: 3 (Lenka Hypešová, Karel Bárta, Miloš Břeň)

ZO odsouhlasilo návrh na zmírnění tvrdosti TKO, který navrhl místostarosta.
Hlasovalo:7 Pro: 6 Proti: 1 (Josef Brom) Zdrželo: 0

Bod 2
Místostarosta obce navrhuje schválení sedmičlenného zastupitelstva obce na další volební období 2014 — 2018.

ZO schválilo sedmičlenné zastupitelstvo pro příští volební období 2014 — 2018.
Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 3
Místostarosta J. Gerenda informoval o jednání s panem Šťastným ve věci, opravy hřbitovní zdi. Během stavebních prací bylo zjištěno narušení zdiva navazujícího směrem k „márnici“. Pan Šťastný navrhl pokračovat s opravou zdi až k „márnici“. Na základě zjištěných skutečností byl vypracován dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 2. etapu opravy hřbitovní zdi, náklady budou navýšeny o 177.089,- Kč.

ZO souhlasí s návrhem pana Šťastného a schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu hřbitovní zdi a zmocnilo místostarostu k podpisu.
Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 4
Zastupitelka L. Hypešová uvedla rozpočtové opatření č. 2/2014. Opatření představuje navýšení rozpočtu o 10.323,- Kč jak v příjmové, tak výdajové části. Podrobný popis rozpočtového opatření viz příloha tohoto zápisu.

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/2014.
Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 5
Zastupitel L. Záruba informoval o možnosti postupu úpravy územního plánu. Proběhly konzultace s Ing. arch. Rostislavem Juklem. Veškeré úpravy budou realizovány v textové části, které minimalizují finanční náklady. Úpravy by se týkaly především přidáním nových alternativních možností pro využití jednotlivých druhů a užívání pozemků. Zejména se to týká bývalé školy, a to v možnosti využití i pro občanskou vybavenost a bydlení, dále pak zalesnit pozemky a vybudovat vodní plochy. Vzhledem k časové náročnosti navrhl L. Záruba zahájení řízení změny územního plánu.

ZO schválilo zahájení řízení úpravy územního plánu a pověřilo L. Zárubu v jednání. Zároveň mohou občané podávat své připomínky na obecní mail: financni.vybor@vinare.cz nebo případně vložení do poštovní schránky OÚ Vinaře.
Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 6
Místostarosta informoval o žádosti k zalesnění pozemků s p. č. 680, 681 a 506 v k.ú. Vinaře, které leží na okraji katastru Vinaře. Při projednávání problematiky zalesňování pozemků zastupitel J. Brom vytkl předkladateli, že zalesňování není řešeno komplexně a s předstihem pro celý k.ú Vinaře.

Pozemek p. č. 680
Hlasovalo: 7 Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo: 2 (Josef Brom a Lenka Hypešová)

Pozemek p. č. 681
Hlasovalo: 7 Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo: 2 (Josef Brom a Lenka Hypešová)

Pozemek p. č. 506
Hlasovalo: 7 Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo: 2 (Josef Brom a Lenka Hypešová)
ZO schválilo zalesnit pozemky s p. č. 680, 681 a 506 v k.ú. Vinaře.

Bod 7
Místostarosta předložil návrh kupní smlouvy k pozemkům s p.č. 952/7, 953/1a 953/6 v k.ú. Vinaře.
ZO projednalo obsah kupní smlouvy podle nového občanského zákoníku.

ZO schválilo návrh kupní smlouvy a zmocnilo místostarostu k podpisu.
Hlasovalo: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo: 0

Bod 8
Zastupitel Karel Bárta přednesl žádost o prodloužení termínu pro odstranění oplocení části obecního pozemku p.č. 1054/1 z důvodu ochrany lešení proti krádeži. Původní termín končí 30. 6. 2014 Zastupitel žádá o prodloužení o jeden měsíc, a to do 31. 7. 2014.

ZO schválilo prodloužení termínu o jeden měsíc.
Hlasovalo: 7 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo: 1 (Lenka Hypešová) 

Bod 9 — Různé 1

Ing. Josef Čížek předložil ZO několik otázek faktů týkající se obce a jeho bývalé funkce starosty obce:

 • Pan J. Čížek nepodepsal za své funkční období žádnou dohodu s K. Bártou o oplocení pozemku. Došlo pouze k ústní domluvě v předchozím období, které není možné přesně datovat.
 • Pan J. Čížek vznesl otázku k zápisu č. 2/2014, bod 11 různé 3, jedná se o: kdo a do kdy zpracuje „Pravidla prodeje a pronájmu obecních pozemků“ — doplnění usnesení.
 • Ověření, do jaké míry platí pravidla pro kácení dřevin podle zákona č. 189/2013 Sb. a jím povolených žádostí.
 • Otázka „vymáhání pohledávek na OÚ ve Vrdech“ — v jaké fázi se tato problematika nachází. V jakém stavu je průchod ve vinohradu po stížnosti p. XXXXX — byla provedena dohoda o zprůchodnění a odplocení obecních pozemků s termínem do 30. června.
 • Tímto dnem p. J. Čížek vystupuje ze sdružení Nezávislých kandidátů. Prosba o zveřejnění analýzy stavu slibů těchto kandidátů, a to: oprava obecních komunikací, oprava hřbitova, dokončení územního plánu, poloviční odměna zastupitelů bude využita na úhrn poplatků ze psů a snížení poplatků za odvoz komunálního odpadu z 350 Kč na 250 Kč na občana a příspěvky mladším 6 let a starším 60 let příspěvek v hodnotě 450 Kč.

ZO se bude těmito otázkami zabývat postupně v dalších zasedáních zastupitelstva obce.

Zasedání skončilo v 20:15 hod.


Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 26.6.2014 Sejmuto: 11.07.2014