Program:

 1. Směrnice č. 4 – Poskytování a účtování cestovních náhrad
 2. Směrnice č. 5 – Dlouhodobý majetek
 3. Směrnice č. 6 – Zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.
 4. Les – informace odborného lesního hospodáře II.
 5. Výběr firmy pro kalamitní těžbu dřeva napadeného kůrovcem II.
 6. Žádost o směnu a prodej části pozemku parc. č. 1054/6 a 29/1 v k.ú. Vinaře u nemovitosti Vinaře čp. 29
 7. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 77/1 v k.ú. Vinaře u nemovitosti Vinaře čp. 120
 8. Žádost o prodej pozemku parc. č. 803 v k.ú. Vinaře v lokalitě Šmolcov
 9. Zpráva z kulturní akce „Zábavné odpoledne pro děti a rodiče“
 10. Žádosti o kácení dřeva samovýrobou
 11. Rozpočtové opatření č. 3/2017
 12. Různé
 • Plánované přezkoumání hospodaření obce bude 5. 12. 2017 v kanceláři obecního úřadu.
 • Bylo vydáno souhlasné stanovisko obce Vinaře se stavbou rodinného domu na par. č. 16/4. Stavebníkem je paní XXXXX
 • Plánuje se vybudování elektrické přípojky na parc. č. 189, investorem akce je firma ČEZ Distribuce a.s.
 • Probíhá úprava autobusové zastávky na Vinici.
 • Probíhá úprava krajnice vozovky na Vinici z důvodu zaplavování pozemku u čp.167.
 • Skácení břízy za obecním úřadem.
 • Nepodařilo se zajistit firmu na opravu výtluků na místních komunikacích.


Zápis č. 5/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 18. 10. 2017 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:01 hodin a skončeno v 20:04 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Ing. Josef Čížek, Bc. Ivana Nováková, Radka Ksandrová, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Jan Šabat
Hosté: Radka Humlová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Ivana Nováková a ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Jan Šabat a Lenka Hypešová. Starosta sdělil, že zápis č. 4/2017 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.

Starosta navrhl zastupitelstvu rozšířit program jednání o bod č. 11. Rozpočtové opatření č. 3.
Starosta nechal hlasovat o přidání bodu č. 11 do programu jednání.

Usnesení č. 1/5
ZO schvaluje doplnění bodu č. 11 - Rozpočtové opatření č. 3 do programu jednání.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0


Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení směrnici č. 4/2017- poskytování a účtování cestovních náhrad (příloha č. 2).

Usnesení č. 2/5
ZO schvaluje směrnici č. 4/2017 – poskytování a účtování cestovních náhrad s účinností od 1. 11. 2017.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení směrnici č. 5/2017 - dlouhodobý majetek (příloha č. 3).

Usnesení č. 3/5
ZO schvaluje směrnici č. 5/2017 – dlouhodobý majetek s účinností od 1. 11. 2017.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení směrnici č. 6/2017 - zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (příloha č. 4).

Usnesení č. 4/5
ZO schvaluje směrnici č. 6/2017 - zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole s účinností od 1. 11. 2017.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta obce seznámil zastupitele s obsahem dopisu od revírníka Lesů ČR Ing. Nevoleho o stavu lesa ve vlastnictví obce (příloha č. 5).
Z obsahu vyplývá, že v porostu 801Va11 („háj“) byly stromy napadené kůrovcem vytěženy, vzniklo však další kůrovcové ohnisko v porostu 801Xa5 („v dolíkách“), náležitá pozornost nebyla v minulosti věnována ani oplocenkám - nebyla provedena dostatečná ochrana kultur proti buření.
Starosta informoval zastupitele, že hledá firmy zabývající se pěstebními pracemi, které by do doby stanovené zákonem o lesích zajistily obnovu lesa a vyčištění zanedbaných oplocenek.

ZO bere informaci na vědomí.

k bodu 5:
Pro kalamitní těžbu dřeva napadeného kůrovcem II. navrhl starosta oslovit opět firmu Aleš Holeček, Černohorská 8, 530 02 Pardubice, IČO 2965029, která spolehlivě provedla předchozí kalamitní těžbu. Firma provede těžbu v rámci již uzavřené smlouvy.

Usnesení č. 5/5
ZO souhlasí a pověřuje starostu oslovením firmy Aleš Holeček, Černohorská 8, 530 02 Pardubice, IČO 72965029.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta navrhl zastupitelstvu stáhnout z programu jednání bod č. 6. Původní žádost (viz. příloha č. 6).

Usnesení č. 6/5
ZO souhlasí se stažením bodu č. 6 z programu jednání.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta předložil žádost paní XXXXX (nemovitost čp. 120) o odkoupení části pozemku ve vlastnictví obce Vinaře parc. č. 77/1 o výměře 18 m2 v k.ú. Vinaře. Důvodem této žádosti je umístění přípojky kanalizace k čp. 120 na obecním pozemku (příloha č. 7).
Starosta k žádosti doplnil, že se jedná o lesní pozemek a na pozemku má obec věcné břemeno vztahující se k dotčené kanalizační přípojce.

Usnesení č. 7/5
ZO žádost neschvaluje.

Hlasování: Pro: 0 proti: 7 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta předložil žádost pana XXXXX o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce Vinaře parc. č. 803 o výměře 2557 m2. Důvodem této žádosti je podle vyjádření žadatele 15 let neudržovaný pozemek (příloha č. 8).
Starosta k žádosti doplnil, že se jedná o pozemek v lokalitě Šmolcov, který pravděpodobně leží ladem několik let. Není možné jednoznačně prověřit, jak byl pozemek udržován. V současné době je řádně sekán.

Usnesení č. 8/5
ZO žádost neschvaluje.

Hlasování: Pro: 0 proti: 7 zdržel se: 0

k bodu 9:
Paní Radka Ksandrová informovala zastupitele o kulturní akci „zábavné odpoledne pro děti a rodiče“ (příloha č. 9).
Akce se zúčastnilo i přes velmi nepříznivé počasí 28 soutěžících dětí a téměř 100 dospělých. Na akci se podílelo jako organizátoři či jako vystupující 35 lidí, převážně dospělých. Přítomní byli s průběhem zábavného odpoledne spokojeni a doprovodný program se líbil.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci zábavného odpoledne, dále sponzorům: Daně Sobotkové, Jitce Kopinové, Josefu Čížkovi, Janu Šabatovi a Kateřině Pavlasové.

ZO bere informaci na vědomí.

k bodu 10:
Starosta předložil zastupitelům žádosti o palivové dřevo samovýrobou (příloha č. 10).
Žadatelé: XXXXX
Starosta nabídl žadatelům možnost vybrat si dřevo z pořezu v lokalitě po kalamitní těžbě 801Va11 („háj“).

Usnesení č. 9/5
ZO schvaluje žádosti o palivové dřevo samovýrobou a pověřuje starostu sepsáním smluv s žadateli.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2017 (příloha č. 11).
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3/2017.

Usnesení č. 10/5
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12:
Starosta informoval o:

 • plánovaném přezkoumání hospodaření obce, které se bude konat dne 5. 12. 2017 v kanceláři obecního úřadu.
 • souhlasném stanovisku obce Vinaře se stavbou rodinného domu na par. č. 16/4. Stavebníkem je paní XXXXX.
 • plánovaném vybudování el. přípojky na parc. č. 189. Investorem akce je firma ČEZ Distribuce a.s.
 • probíhající úpravě autobusové zastávky na Vinici.
 • probíhající úpravě krajnice vozovky na Vinici z důvodu zaplavování pozemku u čp.167 .

Zastupitel Jan Šabat informoval zastupitele o pokácení břízy za obecním úřadem. Bříza měla potrhané kořeny a hrozilo její vyvrácení a následný pád na okolní nemovitosti. Zastupitelka Ivana Nováková navrhuje prodat dřevo žadatelům (viz.bod č. 10) jako palivové za cenu 250,- Kč včetně DPH.
Starosta konstatoval, že se mu nepodařilo zajistit firmu na opravu výtluků na místních komunikacích. Oslovené firmy mají pro letošní rok naplněné kapacity.


Ve Vinařích dne 23.10.2017

Josef Brom, starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 26. 10. 2017

Sejmuto z úřední desky: 10. 11. 2017