Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 3
 2. Dohoda o narovnání
 3. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 a parc. č. 43/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 4. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene GasNet, s.r.o. na parc. č. 986 v k.ú. Vinaře
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene GasNet, s.r.o. na parc. č. 1092 v k.ú. Vinaře
 7. Dětské hřiště ve Vinařích
 8. Pravidla pro půjčování párty stanu
 9. Sázení stromů kolem polních cest
 10. Různé
 • úhrada poplatku za TKO za rok 2019
 • instalace značek zákaz podomního prodeje


Zápis č. 5/ 2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 15.08.2019 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 17:30 hodin a skončeno ve 19:30 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášení schopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Bc. Ivana Nováková a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Lenka Hypešová a Dagmar Kovandová. Starosta sdělil, že zápis č. 4/2019 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky – zápis je schválen.

Starosta navrhl zastupitelstvu rozšířit program jednání o bod č. 8 – Pravidla pro půjčování párty stanu a bod č. 9 – Sázení stromů kolem polních cest. Starosta nechal hlasovat o přidání bodu č. 8 a bodu č. 9 do programu jednání.

Usnesení č. 1/5-2019
ZO schvaluje doplnění bodu č. 8 a bodu č. 9 do programu jednání.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2019 (příloha č. 2).
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3/2019.

Usnesení č. 2/5-2019
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta informoval o dohodě o narovnání mezi obcí Vinaře a Lukášem Zárubou, který byl v období od 15. 7. 2015 do 28. 11. 2016 starostou obce Vinaře (příloha č. 3). V tomto období došlo k porušení právních předpisů, které vedly k vyměření sankcí vůči obci Vinaře. Tato dohoda narovnává finanční závazky obou stran.

Usnesení č. 3/5-2019
ZO schvaluje dohodu o narovnání mezi obcí Vinaře a Lukášem Zárubou.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta obce předložil žádost paní XXXXX o prodej části pozemků parc. č. 1054/5 a 43/1 v k.ú. Vinaře (příloha č. 4).
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a z důvodu narovnání stavu v katastru nemovitostí se skutečností souhlasí s prodejem části pozemků parc. č. 1054/5 a a 43/1 v k.ú. Vinaře. Zastupitelstvo stanovilo následující podmínky. Kupující hradí náklady za geometrický plán, případné dělení pozemků, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí.
Starosta informoval, že prodejní cena byla stanovena Usnesením číslo 7b/3-2019, a to za 30 Kč/m2.

Usnesení č. 4/5-2019
ZO schvaluje prodej části pozemků 1054/5 a 43/1 v k.ú. Vinaře dle specifikace v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta obce předložil žádost pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře (příloha č. 5).
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a z důvodu narovnání stavu v katastru nemovitostí se skutečností souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře. Zastupitelstvo stanovilo následující podmínky. Kupující hradí náklady za geometrický plán, případné dělení pozemků, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí.
Starosta informoval, že prodejní cena byla stanovena Usnesením číslo 7b/3-2019, a to za 30 Kč/m2.

Usnesení č. 5/5-2019
ZO schvaluje prodej části pozemku 1093 v k.ú. Vinaře dle specifikace v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta předložil zastupitelstvu obce smlouvu na zřízení věcného břemene na plynovou přípojku s firmou GasNet, s.r.o. IČ 27295567, která je umístěná před nemovitostí čp. 121 na Vinici na parcele č. 986 v k.ú. Vinaře. Geometrický plán tvoří nedílnou součást této smlouvy (příloha č. 5).
Věcné břemeno bylo navrženo za jednorázový poplatek ve výši 2.000,- Kč.

Usnesení č. 6/5-2019
ZO schvaluje Smlouvu na zřízení věcného břemene na plynovou přípojku s firmou GasNet, s.r.o., IČ 27295567, která je umístěná před nemovitostí čp. 121 na Vinici na parcele č. 986 v k.ú. Vinaře. s jednorázovou úhradou ve výši 2.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta předložil zastupitelstvu obce smlouvu na zřízení věcného břemene na plynovou přípojku s firmou GasNet, s.r.o., IČ 27295567, která je umístěná před nemovitostí čp. 178 na Vinici na parcele č. 1092 v k.ú. Vinaře. Geometrický plán tvoří nedílnou součást této smlouvy (příloha č. 6).
Věcné břemeno bylo navrženo za jednorázový poplatek ve výši 2.000,- Kč.

Usnesení č. 7/5-2019
ZO schvaluje smlouvu na zřízení věcného břemene na plynovou přípojku s firmou GasNet, s.r.o., IČ 27295567, která je umístěná před nemovitostí čp. 178 na Vinici na parcele č. 1092 v k.ú. Vinaře,  s jednorázovou úhradou ve výši 2.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Místostarostka informovala o dokončení 1. etapy výstavby dětského hřiště ve Vinařích za obecním úřadem.
Zastupitelstvo obce projednalo „Návštěvní řád dětského hřiště“ (příloha č. 7) a navrhlo odpovědnou osobu za toto hřiště - místostarostku Bc. Ivanu Novákovou.

Usnesení č. 8/5-2019
ZO schvaluje návštěvní řád dětského hřiště. Současně stanovuje odpovědnou osobu za toto hřiště Bc. Ivanu Novákovou.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta požádal zastupitelstvo, aby stanovilo pravidla pro půjčování párty stanu 6 x 12 m.
Místostarostka předložila zastupitelstvu obce návrh ceny za pronájem párty stanu ve výši 500,- Kč na den.
Zastupitelstvo stanovilo následující pravidla pro zapůjčení párty stanu:

 • stan bude uložen v bývalé škole
 • stan je možné zapůjčit za 500 Kč/den, půjčovné hradí vypůjčitel obci Vinaře
 • stan bude zapůjčen osobám s trvalým pobytem v obci nebo vlastníkům chaty a bude postaven v k.ú. Vinaře
 • vypůjčitel zajistí na své náklady odvoz stanu na místo, postavení stanu, složení stanu a odvoz s uložením zpět
 • pověřená osoba povede záznamy o půjčení stanu pro evidenční účely obce

Usnesení č. 9/5-2019
ZO schvaluje pronájem párty stanu v částce 500,- Kč/den a Bc. Ivanu Novákovou pověřenou osobou.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Místostarostka Bc. Ivana Nováková seznámila zastupitelstvo obce s možností zasázení stromů kolem polních cest. Projekt bude realizován pod názvem „Zasaďte si svůj rodinný strom.“ Vzrostlé stromy je možné získat zdarma od společnosti Sázíme stromy, z.ú., IČ: 02626870.
Starosta konstatoval, že cesta parc. č. 1061 a 1063/1 v k.ú. Vinaře byla vytyčena. Bohužel k této cestě nebyl proveden geometrický plán. Při realizaci výsadby budou dodržena vlastnická práva k sousedním pozemkům.

Usnesení č. 10/5-2019
ZO pověřuje místostarostku zajištěním realizace výsadby stromů kolem polních cest parc. č. 1061 a 1063/1 v k.ú. Vinaře za předpokladu nenarušení vlastnických práv sousedních pozemků.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Starosta

 • poděkoval občanům za zodpovědný přístup k úhradě poplatku za tuhý komunální odpad (TKO) za rok 2019, uhrazeno neuvěřitelných 99 % poplatků;
 • v obci budou instalovány značky Zákaz podomního prodej. V případě porušení zákazu volejte policii ČR.


Ve Vinařích dne 18. 8. 2019

Josef Brom, starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 21. 8. 2019

Sejmuto z úřední desky: 6. 9. 2019