ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 4.8.2010

Program:

  1. Návrh na schválení vyhlášení výběrového řízení na stavbu kanalizačních přípojek při dokončení řadů splaškové kanalizace v obci Vinaře – etapa II.
  2. Návrh na schválení komise pro výběrové řízení na stavbu kanalizačních přípojek.
  3. Návrh na schválení Smlouvy o investičním příspěvku.
  4. Návrh na schválení proplacení faktury č. 2010002 firmě CONFIN PARTNER s.r.o.
  5. Návrh na schválení Smlouvy o běžném účtu s Českou spořitelnou.
  6. Zpráva kontrolního a finančního výboru.
  7. Návrh na schválení smlouvy na výstavu kanalizačních přípojek s firmou VPK Suchý s.r.o., Zásmuky.

Petr Pospíšil, starosta

Obec Vinaře

Zápis č. 6 / 2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře

konaného dne 21.8.2018 na Obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 18:05 hodin a skončeno v 19:50 hodin.

Přítomni: Josef Brom, Ing. Josef Čížek, Bc. lvana Nováková,

Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Ksandrová

Omluveni: Jan Šabat

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně

svoláno a vyhlášeno aje přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž

je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a

schválena Bc. Ivana Nováková a ověřovateli zápisu byli navrženy a schváleny Lenka

Hypešová a Radka Ksandrová. Starosta sdělil, že zápis

č. 5/2018 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly

podány žádné námitky - zápis je schválen.

Program iednání:

Rozpočtové opatření č.4/2018

Nákup techniky na údržbu veřejných prostor

Oprava dešťové kanalizace ve Vinařich

Renovace křížku na návsi a pamětní desky na škole ve Vinařich

Stavba plotu za obecním úřadem

Vyúčtování neinvestiční dotace na podporu aktivit z rozpočtu obce za rok 2017

Žádost o neinvestiční dotaci pro Šipkařský klub Hospůdka na Vinici na rok 2018

Jmenování hodnotící komise

SDPONQWPPJNH

Výběr dodavatele na opravu střechy na OU a projednání Smlouvy o dílo

10. Kůrovcová kalamita v obecním lese

11. Různé

Usnesení č.1 / 6-2018

ZO schvaluje předložený program.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh iednání:

k bodu 1 :

0 Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2018

(příloha č.2). ' ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2018

Usnesení č.2 / 6-2018

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:

0 Starosta předložil ZO záměr na nákup profesionální techniky na údržbu veřejné

zeleně v obci. Jedná se o nákup křovinořezu, sekačky na trávu, foukače listí,

přívěsného vozíku za osobní automobil a ručního nářadí z rozpočtu obce do výše

100 OOO,- Kč.

' ZO projednalo a schválilo nákup techniky.

Usnesení č.3/6-2018

ZO schvaluje nákup profesionální techniky na údržbu veřejné zeleně z rozpočtu

obce do výše 100.000,- Kč.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:

0 Starosta informoval ZO 0 provedené opravě dešťové kanalizace (od Úzké uličky

směrem na Vinici- před parc. č. 34/1 v k.ú. Vinaře). V roce 2019 bude přidán pochozí

materiál a úsek bude sloužitjako chodník.

ZO bere informaci na vědomí.

k bodu 4:

0 Starosta obce informoval ZO 0 plánované opravě křížku proti obecnímu úřadu.

Oprava obsahuje odstranění nánosů, penetraci a zlacení. U pamětní desky umístěné

na čelní stěně školy bude obnoveno písmo zlacením.

. Práce provede firma Petr Vnuk, Hluboký Důl 107, 280 02 Hluboký Důl, lČO:

66762235, za nabídkovou cenu 4.900,- Kč (oprava křížku) a 3.290,— Kč (vyzlacení

pamětní desky).

ZO bere informaci na vědomí.

k bodu 5:

0 Starosta obce informoval ZO 0 probíhající stavbě plotu za obecním úřadem.

Celkové náklady budou vyčísleny po dokončení stavby.

20 bere informaci na vědomí.

k bodu 6:

0 Starosta obce seznámil ZO 5 vyúčtováním neinvestiční dotace na podporu aktivit

šipkařského družstva „Hospůdka na Vinici“ z rozpočtu obce ve výši 7.000; Kč za rok

2017.

Usnesení č.4/6-2018

ZO schvaluje vyúčtování neinvestiční dotace pro šipkařský klub „Hospůdka na

Vinici“ za rok 2017 ve výši 7.000,- Kč z rozpočtu obce.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:

0 Starosta obce předložil ZO žádost šipkařského klubu „Hospůdka na Vinici“

o neinvestiční dotaci na rok 2018 a konstatoval, že podle zákona se musí smlouva na

poskytnutí dotace uzavírat každý rok nová.

. ZO žádost projednalo a schválilo dotaci ve výši 5.000; Kč na rok 2018 a pověřuje

starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č.5/6-2018

ZO schvaluje neinvestiční dotaci pro šipkařský klub „Hospůdka na Vinici“ na rok

2018 ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu obce a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:

. ZO projednalo a schválilo jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na

veřejné zakázky malého rozsahu (příloha č. 3) na rok 2018.

Usnesení č.6/6-2018

ZO schvaluje jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na veřejné zakázky

malého rozsahu na rok 2018 ve složení: předseda Jan Šabat, místopředseda Bc.

Ivana Nováková, členové — Radka Ksandrová, Ing. Josef Čížek, Dagmar Kovandová

a Lenka Hypešová.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: O

k bodu 9:

' ZO projednalo zprávu hodnotící komise o výběrovém řízení na opravu střechy na

obecním úřadě (příloha č. 4).

0 Z oslovených tří firem se přihlásily dvě:

1. Štefan Mik, Masarykovo náměstí 11, 285 31 Nové Dvory,

IČO: 64179273(cena s DPH 355.365,-Kč).

2. Nový Pavel, Výčapy 77, 286 01 Čáslav,

IČO: 48672335 (cena s DPH 313.079,-Kč).

. Komise doporučuje 20 jako nejvýhodnější nabídku firmy Nový Pavel, Výčapy 77,

286 01 Čáslav, IČO: 48672335. ZO s návrhem komise souhlasí.

. Starosta seznámil 20 s návrhem smlouvy o dílo.

Usnesení č.7/6-2018

ZO souhlasí s doporučením hodnotící komise (výběr dodavatele na opravu střechy

na obecním úřadě) a schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo s firmou Nový

Pavel, Výčapy 77, 286 01 Čáslav, IČO: 48672335.

20 pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s firmou Nový Pavel, IČO: 48672335

ve výši 313.097,- Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:

0 Starosta informovalo kontrole odborného lesního hospodáře v obecním lese.

Byl zjištěn další výskyt dřevin napadených lýkožroutem smrkovým a vrcholkovým v

porostech 801Va5 (na konci dolíků v rokli) a 801Va2 (za starým hřištěm vlevo).

Ohniska výskytu musí být odstraněna v co nejkratší době, aby nedošlo k vyrojení

další generace. Jedná se zhruba o 30 m3 dřevní hmoty.

. ZO informaci projednalo a rozhodlo z důvodu kalamitní situace vyhlásit

jednorázovou akci na samovýrobu palivového dřeva:

pro místní občany a chalupáře za cenu 50,- Kč za 1m3

pro ostatní zájemce za cenu 300-600,- Kč za 1m3 podle lokality ' Žádosti je možno podat na obecním úřadě.

Usnesení č.8/6-2018

ZO z důvodu kalamitní situace v k.ú. Vinaře schvaluje vyhlášení jednorázové akce

na samovýrobu palivového dřeva pro místní občany a chalupáře za cenu 50,- Kč za

1m3 a pro ostatní zájemce za cenu 300 - 600,-Kč za 1m3'

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1 (Josef Brom)

k bodu 11:

. Starosta informoval:

- o plánovaném odstranění sloupu veřejného osvětlení na parcele č. 50 na LV

10142 (u bývalé hospody ve Vinařích);

- otom, že požádalo posouzení stavu skály u čp.31 ve Vinařích. Česká

geologická služba dne 16.8.2018 provedla místní šetření. Další kroky budou

učiněny po obdržení odborného posudku;

- o podaní žádosti na dotaci na vypracování studie o využitelnosti školy.

' Místostarosta informoval:

- o předvolebních jednáních ve Vinařích (příloha č. 6).

Ve Vinařích dne 21.8.2018

Přílohy zápisu:

č. 1 — Prezenčnílistina

č. 2 — Rozpočtové opatření č.4/2018(zveřejněno na webu vinare.cz)

č. 3 — Jmenování hodnotící komise

č. 4 — Zpráva hodnotící komise o výběrovém řízení na opravu střechy na obecním

úřadě. Smlouva o dílo.

č. 5 - Jednorázová akce na samovýrobu dřeva

č. 6 - Předvolebníjednání ve Vinařích

Zapsala: /7VL(/z/—/Č/

Bc. Ivana Nováková

,./

Zápis ověřili: %;ó/f/ W/ % /

Lenkaól—lypešová Radka Ksandrová

fqlLR

Josef Brom

starosta obce

lng. Josef Čížek

..

VlNŘE

.

místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce: 30.8.2018

Sejmuto z úřední desky: 10.9.2018