Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 4/2018
 2. Nákup techniky na údržbu veřejných prostor
 3. Oprava dešťové kanalizace ve Vinařích
 4. Renovace křížku na návsi a pamětní desky na škole ve Vinařích
 5. Stavba plotu za obecním úřadem
 6. Vyúčtování neinvestiční dotace na podporu aktivit z rozpočtu obce za rok 2017
 7. Žádost o neinvestiční dotaci pro Šipkařský klub Hospůdka na Vinici na rok 2018
 8. Jmenování hodnotící komise
 9. Výběr dodavatele na opravu střechy na OU a projednání smlouvy o dílo
 10. Kůrovcová kalamita v obecním lese
 11. Různé
 • odstranění sloupu veřejného osvětlení na parcele č. 50
 • žádost o posouzení stavu skály u čp. 31 ve Vinařích
 • žádost na dotaci na vypracování studie o využitelnosti školy
 • předvolební jednání ve Vinařích


Zápis č. 6/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 21. 8. 2018 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 18:05 hodin a skončeno v 19:50 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Ing. Josef Čížek, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Ksandrová
Omluveni: Jan Šabat

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Bc. Ivana Nováková a ověřovateli zápisu byly navrženy a schváleny Lenka Hypešová a Radka Ksandrová. Starosta sdělil, že zápis č. 5/2018 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.

Usnesení č. 1/6-2018
ZO schvaluje předložený program.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2018 (příloha č. 2).  ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2018

Usnesení č. 2/6-2018
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta předložil ZO záměr na nákup profesionální techniky na údržbu veřejné zeleně v obci. Jedná se o nákup křovinořezu, sekačky na trávu, foukače listí, přívěsného vozíku za osobní automobil a ručního nářadí z rozpočtu obce do výše 100 000,- Kč.
ZO projednalo a schválilo nákup techniky.

Usnesení č. 3/6-2018
ZO schvaluje nákup profesionální techniky na údržbu veřejné zeleně z rozpočtu obce do výše 100.000,- Kč.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta informoval ZO o provedené opravě dešťové kanalizace (od Úzké uličky směrem na Vinici - před parc. č. 34/1 v k.ú. Vinaře). V roce 2019 bude přidán pochozí materiál a úsek bude sloužit jako chodník.

ZO bere informaci na vědomí.

k bodu 4:
Starosta obce informoval ZO o plánované opravě křížku proti obecnímu úřadu. Oprava obsahuje odstranění nánosů, penetraci a zlacení. U pamětní desky umístěné na čelní stěně školy bude obnoveno písmo zlacením. Práce provede firma Petr Vnuk, Hluboký Důl 107, 280 02 Hluboký Důl, lČO: 66762235, za nabídkovou cenu 4.900,- Kč (oprava křížku) a 3.290,- Kč (vyzlacení pamětní desky).

ZO bere informaci na vědomí.

k bodu 5:
Starosta obce informoval ZO o probíhající stavbě plotu za obecním úřadem. Celkové náklady budou vyčísleny po dokončení stavby.

ZO bere informaci na vědomí.

k bodu 6:
Starosta obce seznámil ZO s vyúčtováním neinvestiční dotace na podporu aktivit šipkařského družstva „Hospůdka na Vinici“ z rozpočtu obce ve výši 7.000,- Kč za rok 2017.

Usnesení č. 4/6-2018
ZO schvaluje vyúčtování neinvestiční dotace pro šipkařský klub „Hospůdka na Vinici“ za rok 2017 ve výši 7.000,- Kč z rozpočtu obce.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta obce předložil ZO žádost šipkařského klubu „Hospůdka na Vinici“ o neinvestiční dotaci na rok 2018 a konstatoval, že podle zákona se musí smlouva na poskytnutí dotace uzavírat každý rok nová.
ZO žádost projednalo a schválilo dotaci ve výši 5.000,- Kč na rok 2018 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 5/6-2018
ZO schvaluje neinvestiční dotaci pro šipkařský klub „Hospůdka na Vinici“ na rok 2018 ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu obce a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
ZO projednalo a schválilo jmenování hodnoticí komise pro výběr dodavatele na veřejné zakázky malého rozsahu (příloha č. 3) na rok 2018.

Usnesení č. 6/6-2018
ZO schvaluje jmenování hodnoticí komise pro výběr dodavatele na veřejné zakázky malého rozsahu na rok 2018 ve složení: předseda Jan Šabat, místopředseda Bc. Ivana Nováková, členové — Radka Ksandrová, Ing. Josef Čížek, Dagmar Kovandová a Lenka Hypešová.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: O

k bodu 9:
ZO projednalo zprávu hodnoticí komise o výběrovém řízení na opravu střechy na obecním úřadě (příloha č. 4).
Z oslovených tří firem se přihlásily dvě:

1. Štefan Mik, Masarykovo náměstí 11, 285 31 Nové Dvory, IČO: 64179273(cena s DPH 355.365,- Kč).
2. Nový Pavel, Výčapy 77, 286 01 Čáslav, IČO: 48672335 (cena s DPH 313.079,- Kč).

Komise doporučuje ZO jako nejvýhodnější nabídku firmy Nový Pavel, Výčapy 77, 286 01 Čáslav, IČO: 48672335. ZO s návrhem komise souhlasí.
Starosta seznámil ZO s návrhem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 7/6-2018
ZO souhlasí s doporučením hodnotící komise (výběr dodavatele na opravu střechy na obecním úřadě) a schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo s firmou Nový Pavel, Výčapy 77, 286 01 Čáslav, IČO: 48672335. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s firmou Nový Pavel, IČO: 48672335 ve výši 313.097,- Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Starosta informoval o kontrole odborného lesního hospodáře v obecním lese. Byl zjištěn další výskyt dřevin napadených lýkožroutem smrkovým a vrcholkovým v porostech 801Va5 (na konci dolíků v rokli) a 801Va2 (za starým hřištěm vlevo). Ohniska výskytu musí být odstraněna v co nejkratší době, aby nedošlo k vyrojení další generace. Jedná se zhruba o 30 m3 dřevní hmoty.
ZO informaci projednalo a rozhodlo z důvodu kalamitní situace vyhlásit jednorázovou akci na samovýrobu palivového dřeva:

 • pro místní občany a chalupáře za cenu 50,- Kč za 1 m3
 • pro ostatní zájemce za cenu 300 - 600,- Kč za 1 m3 podle lokality

Žádosti je možno podat na obecním úřadě.

Usnesení č. 8/6-2018
ZO z důvodu kalamitní situace v k.ú. Vinaře schvaluje vyhlášení jednorázové akce na samovýrobu palivového dřeva pro místní občany a chalupáře za cenu 50,- Kč za 1 m3 a pro ostatní zájemce za cenu 300 - 600,- Kč za 1 m3.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1 (Josef Brom)

k bodu 11:
Starosta informoval:

 • o plánovaném odstranění sloupu veřejného osvětlení na parcele č. 50 na LV 10142 (u bývalé hospody ve Vinařích);
 • o tom, že požádalo posouzení stavu skály u čp. 31 ve Vinařích. Česká geologická služba dne 16. 8. 2018 provedla místní šetření. Další kroky budou učiněny po obdržení odborného posudku;
 • o podaní žádosti na dotaci na vypracování studie o využitelnosti školy.

Místostarosta informoval:

 • o předvolebních jednáních ve Vinařích (příloha č. 6).


Ve Vinařích dne 21. 8. 2018

Josef Brom, starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 30. 8. 2018

Sejmuto z úřední desky: 10. 9. 2018