Program:

 1. Smlouva o členském příspěvku MAS Lípa pro venkov z.s.
 2. Úvěr ČSOB
 3. Vyúčtování neinvestiční dotace na podporu aktivit z rozpočtu obce za rok 2019
 4. Žádost o neinvestiční dotaci pro Šipkařský klub Hospůdka na Vinici na rok 2020
 5. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vinaře
 6. Výpověď pachtovní smlouvy z pozemků na Vinici (parc. čísla 953/1 a 953/6)
 7. Smlouva o zpracování osobních údajů s firmou TopGis s.r.o.
 8. Různé


Zápis č. 6 / 2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 29. 7. 2020 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno v 20:30 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Dagmar Kovandová a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Lenka Hypešová a Radka Humlová. Starosta sdělil, že zápis č. 5/2020 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.

Místostarostka Bc. Ivana Nováková navrhla zastupitelstvu rozšířit program jednání o bod č. 6 – výpověď pachtovní smlouvy z pozemků na Vinici (parc. čísla 953/1 a 953/6).
Starosta obce požádal o doplnění programu jednání o bod č. 7 –Smlouva o zpracování osobních údajů s firmou TopGis s.r.o.

Usnesení č. 1/6-2020;
ZO obce schvaluje přidání bodu č. 6 a bodu č. 7 na program jednání.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2/6-2020;
ZO schvaluje předložený program.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0


Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o členském příspěvku (příloha č. 2)mezi MAS Lípa pro venkov z.s. a obcí Vinaře, který v roce 2020 činí 3.476,- Kč.
Zastupitelstvo obce Smlouvu o členském příspěvku projednalo a schválilo.

Usnesení č. 3/6-2020;
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o členském příspěvku mezi MAS Lípa pro venkov z.s. a obcí Vinaře a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta obce informoval o splaceném úvěru ve výši 8.140.000,- Kč (od 2006 do 2020), který měla obec u ČSOB (číslo účtu 200099711/0300). Tímto úvěrem byla spolufinancována výstavba kanalizace.

ZO bere zprávu na vědomí.

k bodu 3:
Starosta obce přečetl zprávu o činnosti „Šipkařského družstva Hospůdka na Vinici“ za rok 2019 (příloha č. 3) obsahující vyúčtování neinvestiční dotace. Uvedl také, že členové družstva přislíbili spolupráci při organizaci „Zábavného odpoledne pro děti a rodiče“.

Usnesení č. 4/6-2020;
ZO souhlasí s předloženým vyúčtováním dotace na neinvestiční výdaje od „Šipkařského družstva Hospůdka na Vinici“.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta obce přečetl žádost o příspěvek na činnost „Šipkařského družstva Hospůdka na Vinici“ ve výši 5.000,- Kč (příloha č. 4).

Usnesení č. 5/6-2020;
ZO souhlasí s příspěvkem ve výši 5.000,- Kč na činnost „Šipkařského družstva Hospůdka na Vinici“ a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta připomenul, že pozemkové úpravy v našem katastru byly zahájeny 29. 6. 2019 na základě 30 podaných žádostí vlastníků, kteří v našem katastru vlastní v součtu nadpoloviční výměru zemědělské půdy (v našem případě 54,85 %). Pozemkové úpravy má v kompetenci Pozemkový úřad Kutná Hora.
Starosta informoval o jednání na Pozemkovém úřadě 27. 7. 2020 ve věci studie odtokových poměrů v k. ú. Vinaře, která vyhodnocuje především odtokové a erozní poměry (příloha č. 5). Dále navrhuje systém protierozních a protipovodňových opatření. Studie bude podkladem pro zpracování plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úpravy v k. ú. Vinaře.
Obecní úřad o pozemkových úpravách bude průběžně informovat na webových stránkách obce.

ZO bere zprávu na vědomí.

k bodu 6:
Místostarostka obce podala návrh na zrušení pachtovní smlouvy s paní XXXXX na nemovitosti zapsané na LV 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, parc.č. 953/1 o výměře 1471 m2 a parc. č. 953/6 o výměře 916 m(příloha č. 6).
Místostarostka obce doplnila, že na výše uvedených pozemcích by zastupitelstvo obce v rámci dotačního programu chtělo vybudovat sportovně-relaxační centrum.
Starosta doplnil, že na Vinici bohužel žádné jiné vhodnější prostory, které by splňovaly dotační podmínky, obec nevlastní.

Usnesení č. 6/6-2020;
ZO souhlasí s výpovědí pachtovní smlouvy s paní XXXXX a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o zpracování osobních údajů s firmou TopGis s.r.o. (příloha č. 7).

Usnesení č. 7/6-2020;
ZO souhlasí se smlouvou o zpracování osobních údajů s firmou TopGis s.r.o. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta informoval, že

 • obec Vinaře se zapojí do výzvy MAS č. 6 PRV, která je vypsána pro Rozvoj venkova.
 • zastupitelky obce nesouhlasí s vyvážením omítky z bývalé školy do polních cest. Starosta uznal, že to byla chyba, a do cest se nebude omítka vyvážet.
 • obec Vinaře se připojí k projektu obce Žleby, která plánuje vybudovat re-use centrum. Jedná se o prostor pro odkládání stále funkčního „odpadu“ k dalšímu využití (nábytek, elektro, …).

Ve Vinařích dne 2. 8. 2020

Josef Brom, starosta obce