Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 5
 2. Rozpočet na rok 2018
 3. Rozpočtové opatření č. 6
 4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za komunální odpad
 5. Zpráva finančního výboru č. 3/2017
 6. Příkaz starosty obce k provedení inventury majetku obce k 31. 12. 2017
 7. Dodatek č. 10 ke smlouvě č. 651/364/2010 (ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.)
 8. Žádosti o kácení dřeva samovýrobou
 9. Zastávka na Vinici
 10. Opravy polních cest
 11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6013261/1 ČEZ Distribuce a.s.
 12. Různé
 • dílčí přezkoumání hospodaření obce
 • vánoční stromky
 • poškozená dešťová kanalizace, oprava
 • zpráva z Mikroregionu Čáslavsko
 • přerostlé túje na hřbitově
 • komplexní pozemková úprava


Zápis č. 7/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 13. 12. 2017 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno v 20:30 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Ing. Josef Čížek, Bc. Ivana Nováková, Radka Ksandrová, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Jan Šabat

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Lenka Hypešová a ověřovateli zápisu byly navrženy a schváleny Bc. Ivana Nováková a Radka Ksandrová. Starosta sdělil, že zápis č. 6/2017 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.

Starosta navrhl zastupitelstvu rozšířit program jednání o bod č. 11. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6013261/1 ČEZ Distribuce a.s.

Starosta nechal hlasovat o přidání bodu č. 11 do programu jednání.

Usnesení č. 1/7
ZO schvaluje doplnění bodu č. 11 do programu jednání.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0


Průběh jednání:

k bodu 1:

Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 5/2017 (příloha č. 2).

Usnesení č. 2/7
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta obce požádal ZO o schválení rozpočtu na rok 2018 (příloha č. 3), s příjmy ve výši 3.342.000,- Kč a výdaji ve výši 3.342.000,- Kč (včetně splátky úvěru ve výši 471.400,- Kč).
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úředních deskách obce od 16. 11. do 13. 12. 2017.
Ke zveřejněnému návrhu rozpočtu obce nebyly doručeny žádné připomínky.

Usnesení č. 3/7
ZO schvaluje rozpočet obce Vinaře na rok 2018.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta požádal zastupitelstvo obce, aby na něho delegovalo pravomoc ke schválení závěrečného rozpočtového opatření č. 6.

Usnesení č. 4/7
ZO deleguje pravomoc starostovi obce ke schválení závěrečného rozpočtového opatření č. 6.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta obce předložil „obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za komunální odpad pro rok 2018“ (příloha č. 4).
Poplatek pro rok 2018 byl stanoven ve vyhlášce následovně:

 • 500,-Kč za každou osobu, která má v obci trvalý pobyt
 • 500,- Kč za stavbu určenou k individuální rekreaci
 • úleva ve výši 250,- Kč se poskytuje osobám, které se nezdržují v místě bydliště po dobu delší 90 dnů, na základě doložení potvrzení.
 • úleva ve výši 500,- Kč se poskytuje dětem do 18 let.
 • termín úhrady poplatku i odevzdání potvrzení je do 30. 6. příslušného roku.

Usnesení č. 5/7
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č .1/2017 o místním poplatku za komunální odpad pro rok 2018.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Předsedkyně finančního výboru Lenka Hypešová přednesla zprávu č. 3/2017 finančního výboru týkající se kontroly výběru poplatků za TKO a psy v roce 2017 (příloha č. 5).

ZO bere zprávu na vědomí.

k bodu 6:
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s plánem inventur a vydal příkaz k provedení inventury veškerého hmotného a nehmotného majetku a zásob, včetně dokladové inventury k 31. 12. 2017.

Usnesení č. 6/7
ZO schvaluje plán inventur pro rok 2017.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta předložil zastupitelům dodatek č. 10 ke smlouvě č. 651/364/2010, ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. (příloha č. 6).

Usnesení č. 7/7
ZO schvaluje dodatek č. 10 ke smlouvě č. 651/364/2010, ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. a pověřuje starostu jeho podpisem.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta předložil zastupitelům 2 žádosti o palivové dřevo samovýrobou (příloha č. 7).
Starosta nabídl žadateli XXXXX možnost vybrat si dřevo z pořezu v lokalitě po kalamitní těžbě 801Va11 („háj“).
XXXXX nabídl vyčištění obecních pozemků č. p. 985/2, 984, 985/1 v k.ú. Vinaře od náletových dřevin a křovisek na vlastní náklady, včetně odstranění menší černé skládky.

Usnesení č. 8/7
ZO schvaluje žádost o palivové dřevo samovýrobou a pověřuje starostu sepsáním smlouvy, a souhlasí s vyčištěním obecních pozemků č. p. 985/2, 984, 985/1 v k.ú. Vinaře.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Na základě zprávy kontrolního výboru provedl starosta obce místní šetření týkající se nevyjasněných majetkových poměrů čekárny na Vinici.
Dle údajů z katastru nemovitostí je parcela č. 1048/1 v k.ú. Vinaře pod čekárnou v majetku pana XXXXX. Na základě návrhu obce bude po vybudování nové čekárny stávající stavba přenechána p. XXXXXk užívání. Lavičky zůstanou zachovány.

Usnesení č. 9/7
ZO souhlasí s přenecháním budovy čekárny na Vinici na pozemku č.p. 1048/1 k.ú. Vinaře vlastníkovi pozemku.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Pan Jiří Vavřina a následně JUDr. Sehnal navrhli za zájmovou skupinu, kterou je možno označit jako „Vinařští myslivci“, opravu částí obecních polních cest v katastru obce Vinaře. Práce bude provedena bezplatně vlastními silami.
Zastupitelstvo obce se tímto návrhem zabývalo na několika svých pracovních jednáních a dospělo ke společnému závěru, že opravy obecních polních cest by byly prospěšné.
Oprava musí být provedena materiálem splňujícím kritérium obsahu PAU (Polycyklické aromatické uhlovodíky) pod 6 mg/kg. Certifikát musí být dodán na obecní úřad Vinaře před započetím prací.

Usnesení č. 10/7
ZO souhlasí s opravou obecních polních cest a pověřuje starostu k určení rozsahu oprav.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvou o právu provést stavbu č. IP-12-6013261/1 ČEZ Distribuce a.s. týkající se výstavby sloupu el. vedení pro připojení objektu bývalého statku ve Vinařích.

Usnesení č. 11/7
ZO schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-6013261/1 ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostu obce jejím podpisem (příloha č. 8).

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12:
Starosta informoval:

 • dne 5. 12. 2017 se uskutečnilo dílčí přezkoumání hospodaření obce - podařilo se odstranit 24 závad z let 2015 a 2016
 • zájmová skupina „Vinařští myslivci“ poskytla občanům bezplatně vánoční stromky z prořezávek - celkem 55 ks boroviček a smrčků
 • poškozená dešťová kanalizace nevydržela tlak vody při čištění vodárny na Vinici a došlo k jejímu protržení, poškozený úsek byl opraven
 • zpráva z Mikroregionu Čáslavsko - začátkem roku 2018 bude probíhat analýza zpracování dat s vazbou na ochranu osobních údajů
 • veškeré důležité informace týkající se Mikroregionu Čáslavsko jsou zveřejněny na webových stránkách obce Vinaře (www.vinare.cz)
 • budou odstraněny přerostlé túje na hřbitově u hrobových míst, kterým hrozí poškození
 • o dopisech od firmy REAL – SKP, a.s , která vlastní v katastru Vinaře pozemky. Firma vyzvala starostu, aby se obec Vinaře připojila ke komplexní pozemkové úpravě ve Vinařích, kterou hodlá tato firma Státnímu pozemkovému úřadu navrhnout (příloha č. 9). Zastupitelstvo se otázkou komplexní pozemkové úpravy v obci bude zabývat a uvítá názory vlastníků pozemků ve Vinařích, neboť se tato úprava bude případně týkat všech vlastníků pozemků.

Starosta obce poděkoval:

 • občanům za trpělivost a pochopení při kontrole správnosti vybírání poplatků za komunální odpad za roky 2015, 2016, 2017


Ve Vinařích dne 17. 12. 2017

Josef Brom, starosta obce 


Vyvěšeno na úřední desce: 21. 12. 2017

Sejmuto z úřední desky: 6. 1. 2018