Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 5.
 2. Rozpočtové opatření č. 6.
 3. Dodatek č. 17 ke smlouvě č. S/100183/05324219/001/2006 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
 4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-6014728/VB1 Vinaře parc. č. 77/8
 5. Cena stočného na rok 2020
 6. Dotace ze státního fondu životního prostředí
 7. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 300/6 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 8. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje.
 10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof.
 11. Směnná smlouva - narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 12. Různé
  - povrchní až ledabylé prořezávce vegetace kolem komunikací
  - honitba Vinaře získala prestižní cenu Wildlife Estates Label od mezinárodní komise se sídlem v Bruselu
  - myslivci z Vinař věnují občanům,vánoční stromky


Zápis č. 8/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 19.12.2019 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 17:30 hodin a skončeno ve 20:05 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášení schopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Bc. Ivana Nováková a ověřovateli zápisu byly navrženy a schváleny a Lenka Hypešová a Radka Humlová. Starosta sdělil, že zápis č. 7/2019 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky. Zápis je schválen.

Starosta navrhl zastupitelstvu rozšířit program jednání

 • o bod č. 8 - Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 • o bod č. 9 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje.
 • o bod č. 10 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof.
 • o bod č. 11 - Směnná smlouva — narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.

Usnesení č. 1/8-2019
ZO schvaluje doplnění bodu č. 8, č. 9, č. 10 a č. 11 do programu jednání.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2/8-2019
ZO schvaluje předložený program.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0


Průběh jednání:

k bodu 1:
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření číslo 5/2019 (příloha č. 2).

Usnesení č. 3/8-2019
ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 5/2019.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta požádal zastupitelstvo obce, aby na něho delegovalo pravomoc ke schválení závěrečného rozpočtového opatření č. 6/2019.

Usnesení č. 4/8-2019
ZO deleguje pravomoc starostovi obce ke schválení závěrečného rozpočtového opatření č. 6/2019.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta obce seznámil ZO s dodatkem č. 17 ke smlouvě č. S/100183/05324219/001/2006 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (příloha č. 3).

Usnesení č. 5/8-2019
ZO schvaluje dodatek č. 17 ke smlouvě č. S/100183/05324219/001/2006 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a pověřuje starostu jeho podpisem.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta obce seznámil ZO se smlouvou o zřízení věcného břemene č. lP-12—6014728/VBl Vinaře parc. č. 77/8 s firmou ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035 (příloha č. 4). Náhrada za věcné břemeno činí 1.000.- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 6/8-2019
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-6014728/VBI s firmou ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 5:
Starosta připomenul, že Usnesením č. 2/1-2019 byla zrušena dotace stočného na obyvatele/m3. Dále byly provedeny kouřové zkoušky a v některých lokalitách je prováděn také kamerový monitoring přípojek. VHS Benešov s.r.o. dohledává špatná anebo nezákonná připojení na kanalizační řad.
Starosta upozornil na náklady ve výši 297 460,10 Kč včetně DPH za rok 2019, které obec hradí ze svého rozpočtu na provoz a opravy kanalizačním řadu (vývozy kalů, opravy čerpadel, opravy kanalizačních vpustí, apod.) Starosta předložil zastupitelstvu k projednání ceny kalkulací stočného na rok 2020 kalkulované provozovatelem (příloha č. 5).

 • Kalkulovaná cena za m3 — 32,61 Kč bez DPH. Obec nedotuje provozní náklady. Cena nezahrnuje fond obnovy.
 • Kalkulovaná cena za m3 — 26,04 Kč bez DPH. Obec bude nadále dotovat rozdíl nákladů, a to částkou 6,57 Kč bez DPH za m3 z rozpočtu obce. Cena nezahrnuje fond obnovy.

Zastupitelstvo kalkulace projednalo a navrhlo starostovi cenu 37,50 Kč s DPH, kde nebudou již další náklady pro obec. Fond obnovy bude projednán později.

Usnesení č. 7/8-2019
ZO schvaluje kalkulaci cen stočného pro kalendářní rok 2020 předloženou firmou VHS Benešov s.r.o. ve výši 32,61 Kč/m3 bez DPH. Fakturace je stanovena dle směrných čísel (36 m3) na osobu a rok na obyvatele trvale žijícího v obci. U rekreačních objektů bude účtována cena dle směrných čísel (36 m3) za nemovitost a rok.

Hlasování: pro: 4 proti: 1(Humlová) zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta obce informoval ZO o tom, že podal žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků v rámci projektu Sázíme budoucnost - Liniová výsadba Vinaře 2019. V rámci tohoto projektu ozeleňováno 2718 délkových metrů a použito bude celkem 40 stromů. Dotace je evidována pod číslem 1190900026. Maximální výše podpory je 250 000,- Kč. Dotčené pozemky parc. č. 579/11, 1075, 1076, 1079 v k.ú. Vinaře.
Místostarostka doplnila, že realizaci projektu provedou vinařští myslivci, kteří se budou starat i o zálivku vysazených stromů.

Usnesení č. 8/8-2019
ZO schvaluje příjem dotace na Liniovou výsadbu Vinaře 2019 a pověřuje Bc. Ivanu Novákovou zajištěním realizace.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta obce předložil žádost XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 1054/1 v k.ú. Vinaře (příloha č. 6).
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a místostarostka obce požádala o odložení projednání žádosti na některé z příštích zasedání z důvodu prověření situace na místě samém, jelikož se nejedná o historicky připlocený pozemek.

Usnesení č. 9/8-2019
ZO souhlasí s odložením projednání žádosti.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta obce předložil žádost XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 300/6 v k.ú. Vinaře (příloha č. 7).
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a z důvodu narovnání stavu v katastru nemovitostí se skutečností souhlasí s prodejem části pozemku 300/6 v k.ú. Vinaře. Zastupitelstvo stanovilo následující podmínky: kupující hradí náklady za geometrický plán, za případné dělení pozemků, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí.
Starosta informoval, že prodejní cena byla stanovena Usnesením č. 7b/3-2019, a to 30,- Kč/m2.

Usnesení č. 10/8-2019
ZO schvaluje prodej části pozemku 300/6 v k.ú. Vinaře dle specifikace v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Starosta obce předložil ke schválení veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje č. S-6100/OŽP/2019. Jedná se o příspěvek na hospodaření v lesích (příloha č. 8).

Usnesení č. 9/8-2019
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu a zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Starosta obce předložil ke schválení veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci tematického zadání „Podpora hejtmana“. Dotace byla stanovena v maximální výši 193 000 Kč (příloha č. 9).

Usnesení č. 10/8-2019
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu a zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Starosta obce předložil ke schválení směnnou smlouvu, geometrický plán č. 212-320/2019 (příloha č. 10) a návrh na vklad práva do katastru nemovitostí XXXXX.

Usnesení č. 11/8-2019
ZO schvaluje směnnou smlouvu a zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12:
Starosta informoval o:

 • povrchní až ledabylé prořezávce vegetace kolem komunikací z Vinice ke Žlebům. Práce provádí firma SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.

Místostarostka informovala o tom, že:

 • Honitba Vinaře získala prestižní cenu Wildlife Estates Label od mezinárodní komise se sídlem v Bruselu, za zlepšování kvality české krajiny, půdy a její biodiversity. Gratulujeme!
 • Myslivci z Vinař věnují občanům, jako každoročně, vánoční stromky z prořezu. Děkujeme.


Ve Vinařích dne 30. 12. 2019

Josef Brom, starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 4. 1. 2020

Sejmuto z úřední desky: 19. 1. 2020