ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 19.12.2012

Program:

 1. Dodatek č, 4 ke smlouvě č. 651/364/2010 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě  k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
 2. Dodatek č. 9 ke smlouvě č. s/100183/05324219/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu
 3. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 4. Rozpočtové opatření č. 5 za rok 2012
 5. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů pro ZŠ Vrdy za školní rok 2011/2012
 6. Schválení rozpočtu pro rok 2013
 7. Oprava kanalizačních vpustí ve Vinařích
 8. Vstup do MAS Lípa pro venkov
 9. Oprava usnesení č. 8/2012-3
 10. Schválení plánu inventur pro rok 2012
 11. Zpráva z jednání s VHS Benešov, s.r.o.
 12. Stočné – odsouhlasení směrného čísla pro VHS Benešov, s.r.o.
 13. Rezignace J. Nováka na mandát zastupitele obce Vinaře a funkci předsedy finančního výboru
 14. Různé.

 • Povolování kácení dřevin.

Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 27.12.2012                   Sejmuto: 28.1.2013