Program:

 1. Registrace periodického tisku na Ministerstvu kultury
 2. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na výsadbu stromů
 3. Plán inventur a jmenování inventarizační komise pro rok 2020
 4. RUD – předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2021
 5. Cena stočného v roce 2021
 6. Poplatek za svoz bioodpadu v roce 2021
 7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - o místním poplatku TKO
 8. Projednání cenové nabídky na elektronickou úřední desku
 9. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/6 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení – Vinaře 29
 10. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení – Vinaře 84
 11. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení verze A – Vinaře 25
 12. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení verze B – Vinaře 25
 13. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení – Vinaře 24
 14. Žádost o prodej pozemku parc. st. č. 59/1 v k.ú. Vinaře – Šmolcov
 15. Žádost o vykácení dřevin na pozemku parc.č. 627/1 v k.ú. Vinaře
 16. Žádost o kácení dřevin na pozemku parc.č. 1 v k.ú. Vinaře
 17. Žádost o kácení dřevin ohrožující nemovitost čp. 159
 18. Rozpočtový výhled 2022-2023
 19. Různé

Zápis č. 9/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 28. 11. 2020 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 14:00 hodin a skončeno ve 17:25 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová
Omluveni: Radka Humlová
Hosté: Zdeněk Vraný

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Dagmar Kovandová a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Lenka Hypešová a Ivana Nováková. Starosta sdělil, že zápis č. 8/2020 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky, zápis je schválen.

Starosta obce požádal o doplnění programu jednání o bod č. 18 – Rozpočtový výhled na roky 2022-2023

Usnesení č. 1/9-2020
ZO obce schvaluje přidání bodu č. 18 na program jednání.
Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2/9-2020
ZO schvaluje předložený program.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta obce informoval o registraci periodika u Ministerstva kultury v souladu s tiskovým zákonem. Periodický tisk s názvem Vinařský zpravodaj je registrován jako dvouměsíčník pod evidenčním číslem MK ČR E 24042. Zpracování zpravodaje bude v kompetenci redakce, která si vyhrazuje právo výběru článků a právo příspěvky upravovat či krátit při zachování obsahu sdělení.

ZO vzalo informaci na vědomí.

k bodu 2:
Starosta obce informoval o obsahu smlouvy č. 1190900026 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (příloha č. 2), jejímž předmětem je dotace ve výši 245.346,- Kč na projekt „Liniová výsadba Vinaře 2019“.
Realizací projektu byla od počátku pověřena místostarostka obce Bc. Ivana Nováková.

Usnesení č. 3/9-2020
ZO schvaluje smlouvu č.1190900026 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a pověřuje starostu jejím podpisem.
Současně ZO pověřuje místostarostku Bc. Ivanu Novákovou dohledem nad vybavením pořízeným v rámci projektu, jeho řádným uskladněním a evidencí, a to po celou dobu udržitelnosti projektu.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta obce seznámil ZO s plánem inventur (příloha č. 3) a vydal příkaz k provedení inventury veškerého hmotného a nehmotného majetku a zásob, včetně dokladové inventury ke dni 31. 12. 2020, a jmenoval inventarizační komisi.

Usnesení č. 4/9-2020
ZO schvaluje plán inventur pro rok 2020.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta obce seznámil s předpokládanými daňovými výnosy pro rok 2021. Pro porovnání uvedl:
Daňové příjmy pro r. 2019 byly ve výši 3 359 648,- Kč. Daňové příjmy podle predikce Ministerstva financí budou pro rok 2021 ve výši 2 766 469,- Kč, podle predikce Českomoravské konfederace odborových svazů ve výši 2 519 491,- Kč. Při souběhu všech negativních dopadů lze očekávat daňové příjmy ve výši 2 431 723,- Kč.

ZO vzalo informace na vědomí.

k bodu 5:
Starosta seznámil ZO s výpočtem kalkulace cen stočného pro kalendářní rok 2021, které zaslal provozovatel kanalizace VHS Benešov, s. r. o. (příloha č. 4). Uvedl, že dochází k navýšení ceny stočného a současně i provozních nákladů a fondu oprav. Kalkulovaná cena stočného je 36,36 Kč/1 m3 bez DPH, tedy 40,- Kč včetně 10% DPH.

Usnesení č. 5/9-2020
ZO schvaluje kalkulovanou cenu stočného pro kalendářní rok 2021, předloženou firmou VHS Benešov, s.r.o., ve výši 36,36 Kč/1 m3 bez DPH. Fakturace je stanovena dle směrných čísel (36 m3) na osobu a rok za obyvatele trvale žijícího v obci. U rekreačních objektů bude účtována dle směrných čísel za nemovitost a rok.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta obce připomněl ceny za svoz bioodpadu tak, jak byly stanoveny pro rok 2020, tedy 200,- Kč/rok za jednu biopopelnici u nemovitosti a 700,- Kč/rok za každou další sběrnou nádobu u téže nemovitosti.
Místostarostka obce navrhla tyto ceny ponechat i pro rok 2021.

Usnesení č. 6/9-2020
ZO schvaluje ceny za svoz bioodpadu pro rok 2021 následovně:
200,- Kč/rok za jednu biopopelnici
700,- Kč/rok za každou další biopopelnici u téže nemovitosti.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta obce informoval o navýšení cen ze strany společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., přičemž pro rok 2021 navyšuje cenu o 4,6 %.
Dále uvedl, že cenu může také ovlivnit schválení nového zákona o odpadech, který je aktuálně ve fázi projednávání – jeho schválení by pravděpodobně přineslo další navýšení ceny. Z tohoto důvodu starosta navrhl projednat tento bod na dalším zasedání ZO.

Usnesení č. 7/9-2020
ZO schvaluje přesunutí projednávání obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, o místním poplatku za svoz TKO, na příští zasedání ZO.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta seznámil s protokolem o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Elektronická úřední deska“. Nabídku předložily 3 firmy, porovnání nabídek provedl Mikroregion Čáslavsko (příloha č. 5), přičemž byla hodnocena zejména cenová výhodnost nabídek včetně provozních nákladů.
1. Agentura Olaaa! s. r. o. se sídlem Zbraslavská 12/11, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, IČ 09506985 - pořizovací cena 115.500,- Kč bez DPH, provozní náklady za 10 let 16.000,- Kč
2. SUNTECH computer, s. r. o. se sídlem Československého exilu 2154/26, 143 00 Praha 12 – Modřany, IČ: 26738431, DIČ: CZ26738431 – pořizovací cena 113.000,- Kč bez DPH 21 %, provozní náklady za 10 let 404.140,- Kč vč. DPH
3. ML Promotion s.r.o. se sídlem Javorová 198, Cihelna, 530 09 Pardubice, IČ: 05560764, DIČ: CZ05560764 – pořizovací cena 208.000,- Kč bez DPH, provozní náklady za 10 let 435.600,- Kč vč. DPH

ZO se rozhodlo pro nejnižší cenovou nabídku, kterou předložila Agentura Olaaa! Starosta seznámil s obsahem smlouvy.

Usnesení č. 8/9-2020
ZO souhlasí s cenovou nabídkou předloženou Agenturou Olaaa! s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Starosta obce předložil žádost pí XXXXX, o prodej části pozemku parc. č. 1054/6 v k.ú. Vinaře (příloha č. 6).
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a z důvodu narovnání stavu v katastru nemovitostí se skutečností souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1054/6 v k.ú. Vinaře. Zastupitelstvo stanovilo následující podmínky: Kupující hradí náklady za geometrický plán, za případné dělení pozemků, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí.
Starosta informoval, že prodejní cena byla stanovena usnesením č. 7b/3-2019, a to 30,‑ Kč/m2.

Usnesení č. 9/9-2020
ZO souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1054/6 v k.ú. Vinaře dle specifikace v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Starosta obce předložil žádost pí XXXXX, o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře (příloha č. 7), a současně žádost o pozastavení projednávání této žádosti (příloha č. 8).
Pí XXXXX žádost o pozastavení řešení odůvodnila probíhajícím sporem o hranice pozemků v katastrálních mapách.
ZO souhlasí s odložením žádosti a přislíbilo udržet v tomto případě stanovenou prodejní cenu až do doby rozhodnutí.

Usnesení č. 10/9-2020
ZO pozastavuje řešení žádostipí XXXXX,o prodej části pozemku parc. č. 1054/6 v k.ú. Vinaře a zavazuje se udržet prodejní cenu platnou v době podání žádosti až do doby ukončení sporu o hranice pozemků.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Starosta obce předložil žádost p. XXXXX, o prodej části pozemku parc. č. 1045/5 v k.ú. Vinaře – verze A(příloha č. 9). Jde o část pozemku sousedící se stavební parcelou č. 49 (Vinaře čp. 25).
Zastupitelstvo žádost projednalo a z důvodu, že je pozemek historicky připlocen k sousednímu domu čp. 84 a že je na předmětné části pozemku umístěna přípojka plynu k jiné nemovitosti, prodej neschvaluje.

Usnesení č. 11/9-2020
ZO neschvaluje prodej části pozemkuparc. č. 1045/5 v k.ú. Vinaře dle specifikace v příloze.
Hlasování: pro: 0 proti: 4 zdržel se: 0

k bodu 12:
Starosta obce předložil žádost p. XXXXX, o prodej části pozemku parc. č. 1045/5 v k.ú. Vinaře – verze B (příloha č. 10).
Starosta poukázal na skutečnost, že pozemek v současnosti není oplocen, není proto prokazatelné, zda a případně jak byl v minulosti připlocen.

Usnesení č. 12/9-2020
ZO neschvaluje prodej části pozemkuparc. č. 1045/5 v k.ú. Vinaře dle specifikace v příloze. Důvodem je absence oplocení, tedy nedostatečná průkaznost, že jde o historicky připlocený pozemek.
Hlasování: pro: 0 proti: 4 zdržel se: 0

k bodu 13:
Starosta obce předložil žádost XXXXX, o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře (příloha č. 11).
Starosta uvedl, že jde o historicky připlocenou předzahrádku u domu ve Vinařích čp. 24, na pozemku je současně umístěna přípojka plynu pro výše uvedenou nemovitost.
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a z důvodu narovnání stavu v katastru nemovitostí se skutečností souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře. Zastupitelstvo stanovilo následující podmínky: Kupující hradí náklady za geometrický plán, za případné dělení pozemků, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí.
Starosta informoval, že prodejní cena byla stanovena usnesením č. 7b/3-2019, a to 30,‑Kč/m2.

Usnesení č. 13/9-2020
ZO souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře dle specifikace v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 14:
Starosta obce předložil žádost p. XXXXX, o prodej stavební parcely parc. č. 59/1 v k.ú. Vinaře – Šmolcov z důvodu scelení stavby s pozemkem (příloha č. 12).
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a s prodejem souhlasí. Zastupitelstvo stanovilo následující podmínky: Kupní cena 600,- Kč/m2. Kupující hradí náklady za geometrický plán, za případné dělení pozemků, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí.

Usnesení č. 14/9-2020
ZO souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 59/1 v k.ú. Vinaře a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 15:
Starosta obce předložil žádost pí XXXXX, o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na parcele č. 627/1 v k.ú. Vinaře (příloha č. 13).
Zastupitelstvo obce žádost projednalo s tím, že jde o komplikovanou situaci. Předmětná žádost se vztahuje na rozsáhlou plochu zalesněnou velkým množstvím různých druhů dřevin, vesměs v dobré kondici. Je zřejmé, že vykácení takto rozsáhlé plochy by nepochybně mělo vliv na životní prostředí a také nemalé vlivy erozní, které byly výsadbou v dané lokalitě podstatně zmírněny. Z toho důvodu ZO kácení nepovoluje.

Usnesení č. 15/9-2020
ZO nepovoluje kácení dřevin rostoucích mimo les na parcele č. 627/1 v k.ú. Vinaře z důvodu nepochybného negativního erozního vlivu a vlivu na životní prostředí a pověřuje starostu vydáním rozhodnutí.
Hlasování: pro: 0 proti: 3 zdržel se: 1

k bodu 16:
Starosta obce předložil žádost p. XXXXX o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les(příloha č. 14). Jde o 3 vzrostlé stromy na pozemku parc. č. 1 v k.ú. Vinaře. Důvodem je svažitý a nestabilní terén, kdy hrozí vyvrácení stromů.
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a s kácením souhlasí.

Usnesení č. 16/9-2020
ZO povoluje kácení 3 ks vzrostlých stromů na pozemku parc. č. 1 v k.ú. Vinaře a pověřuje starostu vydáním rozhodnutí.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 17:
Starosta obce předložil žádost p. XXXXX, o řešení situace v souvislosti se suchými borovicemi na obecním pozemku, které ohrožují jeho stavbu s čp. 159 v obci Vinaře (příloha č. 15).
Místostarostka obce na základě této žádosti oslovila JSDH Žleby s žádostí o cenovou nabídku (příloha č. 16) na pokácení těchto stromů a seznámila s nabídkou vztahující se k havarijnímu kácení 35 ks borovic lesních: cena 38 720,- Kč včetně DPH, vytěžená dřevní hmota bude jako součást zakázky odvezena. Hasiči zabezpečí prostor proti úrazu a zajistí následný úklid po kácení. Práce by měly být provedeny do konce roku.
Zastupitelstvo obce nabídku projednalo a souhlasí s ní.

Usnesení č. 17/9-2020
ZO souhlasí s cenovou nabídkou JSDH Žleby na havarijní kácení 35 ks borovic na parcele č. 335/1 v k.ú. Vinaře.
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 18:
Starosta obce seznámil ZO s rozpočtovým výhledem na roky 2022-2023 (příloha č. 17.). Uvedl, že vypracování rozpočtového výhledu je nyní složité ve vztahu k příjmům, které lze jen stěží reálně odhadnout.

Usnesení č. 18/9-2020
ZO schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2022-2023.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 19:
Místostarostka obce informovala o kontrole stromů vysázených v rámci dotace v loňském roce. Alej zkontroloval p. Vodička z organizace Sázíme stromy a vyjádřil obci pochvalu za vzornou péči o stromky.
ZO tímto děkuje místním myslivcům, kteří o stromy pečují.

Ve Vinařích dne 5. 12. 2020

Josef Brom, starosta obce