CO VÁS ČEKÁ PŘI KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH (KPÚ) ?

Na úvodních jednáních k zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách po celé republice jsme zjišťovali, co občany na této problematice nejvíce zajímá. V našem seriálu vám přinášíme nejčastější otázky a odpovědi na ně.

Co jsou pozemkové úpravy?

Smysl pozemkových úprav a postup při řízení o pozemkových úpravách jsou popsány v zákoně 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon), který byl však několikrát novelizován. A proto je vždy nutné vycházet z platné aktualizované verze. V § 2 zákona je tato definice: „Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a majetkově uspořádávají pozemky, zcelují se, nebo dělí a zabezpečuje se přístupnost, využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí nové pozemky, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena v rozsahu rozhodnutí podle § 11 odst. 8. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochrana a zúrodnění půdního fondu, lesní hospodářství a vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny.“

Obvod pozemkových úprav je zpravidla určen vnější hranicí katastrálního území na jedné straně a na straně druhé vnitřním územím obce (intravilánem) či plochou určenou k zástavbě na základě územního plánu – při pozemkových úpravách se zastavěné plochy neřeší.

Co znamená úvodní jednání v rámci komplexní pozemkové úpravy?

Úvodní jednání svolává pozemkový úřad po zahájení pozemkových úprav. Na jednání jsou pozváni všichni účastníci pozemkových úprav. Předmětem úvodního jednání je seznámení vlastníků s účelem, formou, postupem a předpokládaným obvodem pozemkových úprav, popřípadě jsou projednány další významné skutečnosti. Důležitou součástí úvodního jednání je volba sboru zástupců, který zastupuje vlastníky v některých fázích řízení.

Povinnost svolat úvodní jednání je dána zákonem.

Co je zahájení řízení?

Řízení o pozemkových úpravách je zahájeno vždy z podnětu pozemkového úřadu. Pozemkový úřad posuzuje podané požadavky a řízení o pozemkových úpravách zahájí, pokud shledá důvody a účelnost provedení pozemkových úprav. V odůvodněných případech může zahájit řízení i bez podaných požadavků. Naopak řízení o pozemkových úpravách musí zahájit vždy, pokud se pro to vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území. Oznámení o zahájení pozemkových úprav se provádí formou veřejné vyhlášky, tzn. vyvěšením na úřední desku dotčené obce po dobu 15 dnů.

K čemu slouží kolíky rozmístěné v okolí, budou tu napořád? Překážejí.

V souvislosti se zeměměřickými činnostmi v rámci pozemkových úprav jsou zaměřené body označeny pomocnými kolíky. Kolíky jsou v terénu pouze dočasně a nikdo by je neměl poškozovat. Také například traktoristé by si měli dávat větší pozor, aby nedošlo k nechtěnému poškození. Kolíky jsou později nahrazeny trvalou stabilizací pomocí geodetických mezníků.

Co je plán společných zařízení?

Plán společných opatření je v podstatě základem nového uspořádání pozemků, tvoří kostru nového návrhu. Jde o návrh veřejně prospěšných opatření, která budou k užitku všem uživatelům dotčeného území. Plán společných opatření tak řeší zpřístupnění pozemků (polní cesty), navrhuje vodohospodářská a protierozní opatření (poldry, ochranné vodní nádrže) a krajinotvorná opatření (biokoridory, aleje).

Co je zpřístupnění pozemku?

Jedním z cílů a výsledků pozemkových úprav je zajištění přístupu k pozemkům pro každého vlastníka. Tedy napravení stavu, kdy jsou pozemky součástí bloku a vlastník tak nemá možnost pozemek užívat. Zpřístupnění pozemků je řešeno v plánu společných zařízení návrhem cestní sítě.

Budou se po obci v souvislosti s KPÚ pohybovat cizí lidé? Jak poznám, že nejde o zloděje?

Zejména důchodci mohou mít při realizaci pozemkových úprav strach z cizích lidí, z geodetů, kteří se budou ve vesnici pohybovat. Pozemkový úřad vždy zajistí písemné pověření pro osoby, které se budou v rámci řízení o pozemkových úpravách v dotčeném katastrálním území pohybovat. Tyto osoby se tak mohou pověřením prokázat. Pozemkový úřad zároveň zajistí oznámení o tomto pověření na úřední desce příslušné obce.

Zdroj: http://zitkrajinou.cz/krajina/vas-ceka-pri-komplexnich-pozemkovych-upravach/