Pozemkové úpravy jsou změny právního stavu pozemků, jimiž „se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování.

Sbor zástupců KoPÚ Vinaře zvolený na úvodním jednání dne 16.6.2021

Ing. Poděbradský Jaroslavzástupce Pozemkového úřadu Nymburkpředseda KoPÚ
Brom Josefstarosta Obce Vinaře


Ing. Mlynka Miroslavstarosta Obce Vrdy
Chromek Ladislavstarosta Obce Bousov
Mgr. Slovjaková Andrea
starostka Městyse Bílé Podolí
Mgr. Záklasníková Ludmilastarostka Obce Žleby
Farkačová MarcelaOJGAR s.r.o.
Bc. Nováková Ivanaza vlastníky
lng. Čížek Josefza vlastníky
Ing. Vítek Miloslavza vlastníky
Kruml Josefza vlastníky
Ing. Jablečník Jindřichza vlastníky
Sehnalová JanaJečmínkovy sady s.r.o.
JUDr. Sehnal Jiříza vlastníky
lng. Lukeš Roman
za vlastníky


Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků

Žádáme Vás tímto, o účast na zjišťování hranic, které proběhne ve dnech 20. a 21. prosince 2021. Časy zahájení šetření, místa srazů účastníků šetření a šetřené hranice jsou zakresleny v grafické příloze. K účasti při zjišťování hranic můžete zplnomocnit svého zástupce.

Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků

Žádáme Vás tímto, o účast na zjišťování hranic, které proběhne ve dnech 11. a 12. srpna 2021. Časy zahájení šetření, místa srazů účastníků šetření a šetřené hranice jsou zakresleny v grafické příloze. K účasti při zjišťování hranic můžete zplnomocnit svého zástupce.

Zjišťování průběhu hranic pozemků

V rámci obnovy katastrálního operátu bude v týdnu od 9. do 13. srpna 2021 a potom v září 2021 (původní termín stanovený zpracovatelskou firmou GAP Pardubice spol. s r. o. byl z časových důvodů posunut) probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků.

Oznámení o zjišťování průběhu hranic

V rámci obnovy katastrálního operátu bude od konce května a v průběhu měsíce června a července 2021 v závislosti na epidemické situaci probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků - v katastrálním území Vinaře a částech kat. území Lovčice, Lipovec, Bousov, Žleby a Vrdy.

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kutná Hora zahájil dle ust. § 6 odst. 1 zákona v katastrálním území Vinaře a v částech kat. území Vrdy, Lovčice, Lipovec, Bousov a Žleby řízení o komplexních pozemkových úpravách.

Přehled pozemkových úprav

Problematika pozemkových úprav je popsána v zákoně č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, ve znění pozdějších předpisů a v prováděcí vyhlášce č. 545/2002 Sb. Dle těchto právních ustanovení se pozemkové úpravy dělí na dvě základní formy ...