USNESENÍ

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m. Praha, Pobočka Kutná Hora,

rozhodl

podle ust. € 131 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m. Praha, Pobočka Kutná Hora (dále jen „Pobočka Kutná Hora“)

postupuje

z důvodu vhodnosti věc Komplexní pozemkové úpravy Vinaře, spiszn. 2RP10989/2018 Krajskému pozemkovému úřadu pro Středočeský kraj a hl.m. Praha, Pobočce Nymburk

Účastníci řízení dle 5 27 odst. 1 správního řádu

ODÚVODNĚNÍ

Pobočka Kutná Hora zahájila dne 29. 6. 2019, na základě žádosti vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území č.j. SPU 399566/2018 ze dne 31.8.2018 a č.j. SPU 214352/2019, ze dne 27.5.2019, řízení ve věci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vinaře a částech sousedních katastrálních území Lovčice, Bousov, Lipovec, Žleby a Vrdy (dále jen „KoPÚ Vinaře“).

Dne 12.1.2021 byla na základě zadávacího řízení uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem návrhu KoPÚ Vinaře, kterým je společnost GAP Pardubice s.r.o., IČ 60934875. Dosud byly ukončeny etapy 6.2.1. Revize a doplnění bodového pole a 6.2.2. Podrobné měření polohopisu a zaměření vlastnických hranic řešených pozemků s porosty. Nyní probíhá etapa 6.2.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a hranic pozemků neřešených. V současné době nemá Pobočka Kutná Hora dostatečnou kapacitu, aby v plném rozsahu zajistila veškeré činnosti spojené s výše uvedeným řízením a požádala proto Pobočku Nymburk o souhlas s postoupením věci KoPU Vinaře. S postoupením věci vyslovila Pobočka Nymburk souhlas dne 7.9.2021 pod č.j. SPU 328686/2021 s požadavkem na předáni věci po ukončené etapě.

Ve smyslu ust. g 131 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je proto shora uvedená věc KoPU Vinaře postoupena správnímu orgánu — Krajskému pozemkovému úřadu pro Středočeský kraj a hl.m. Praha, Pobočce Nymburk. S ohledem na skutečnost, že dosud nebyl zapsán obvod pozemkových úprav a není tedy přesně vymezen okruh účastníků řízení, bude toto usnesení oznámeno předpokládaným účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, která bude po dobu 15 dnů vyvěšena na úředních deskách Pobočky Kutná Hora, obecních úřadů Vinaře, Vrdy, Žleby, Bousov a úřadu městyse Bílé Podolí.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto usnesení se lze podle ust. š 76 odst. 5 správního řádu odvolat k ústředí Státního pozemkového úřadu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním učiněným u správního orgánu, který toto usnesení vydal. Podle ust. š 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

lng. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora, Státní pozemkový úřad

Rozdělovník:

1. Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Nymburk
2. Účastníci řízení o pozemkových úpravách v katastrálním území Vinaře a částech sousedních katastrálních území Lovčice, Bousov, Lipovec, Žleby a Vrdy veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce:

Obecní úřad  Vinaře
Obecní úřad Žleby
Obecní úřad Vrdy
Obecní úřad Bousov
Úřad městyse Bílé Podolí
Pobočka Kutná Hora

Elektronická úřední deska https://ud.spucr.cz

Přílohy