Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kutná Hora (dále jen „pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje účastníkům řízení, že v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona je, počínaje dnem 8.2. 2024, možno po dobu 30 dnů tj. nejpozději 9.3. 2024 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Starkoč a části katastrálních území Bílé Podolí, Semtěš, Lovčice, Vinaře, Dolní Bučice, Zbyslav a Podhořany.

Návrh je vystaven k nahlédnutí na pobočce (kancelář č. 409), na Obecních úřadech Starkoč, Vrdy, Semtěš, Vinaře, Podhořany a Úřadě městyse Bílé Podolí.

Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky a připomínky u pobočky. K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. 

Po uplynutí výše uvedené doby svolá pobočka závěrečné jednání (§ 11 odst. 3 zákona), na kterém zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.

Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora, Státní pozemkový úřad

Přílohy