Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Starkoč

V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Starkoč a části katastrálních území Bílé Podolí, Semtěš, Dolní Bučice, Lovčice, Vinaře, Zbyslav a Podhořany (dále jen „KoPÚ“) zabezpečil Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kutná Hora (dále jen „pobočka“) v souladu s ust. 5 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků“) podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu, a to včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva, předkupního práva a věcného břemene. V případě, kdy se v obvodu KoPU vyskytují pozemky, které nevyžadují řešení ve smyslu ust. 5 2 zákona, zabezpečí pobočka vypracování soupisu nároků jen podle výměry pozemků. Vyhotovením soupisu nároků (vč. ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu KoPÚ — GEOSRAFO, s. r.o., Zemědělská 1091, Hradec Králové.

Tento soupis nároků je, počínaje dnem 23.8. 2022, vyložen po dobu 15 dnů na Obecním úřadě Starkoč a na Pobočce Kutná Hora (adresa Benešova 97, Kutná Hora). Zároveň pobočka doručí příslušné soupisy nároků konkrétním vlastníkům, jejichž pobyt je znám. Podkladem pro vypracování soupisu nároků byly údaje z katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kutná Hora (dále jen „katastrální úřad“), adresa a výsledky zaměření skutečného stavu řešeného území a zjišťování průběhu hranic pozemků (stanovení obvodu pozemkových úprav). Soupis nároků obsahuje všechny pozemky evidované katastrálním úřadem na Vašem listu vlastnictví (listech vlastnictví). Tyto pozemky jsou rozděleny na pozemky v obvodu pozemkových úprav — řešené dle ust. 5 2 zákona, pozemky v obvodu pozemkových úprav — neřešené dle ust. 5 2 zákona a pozemky mimo obvod pozemkových úprav (převážně zastavěná část obce).

Pro oceněni pozemků v obvodu pozemkových úprav — řešených podle ust. & 2 zákona se podle ust. & 8 odst. 3 zákona použije zvláštní právní předpis platný ke dni vyložení soupisu nároků. V tomto případě se jedná o zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku Ministerstva financí vyhláška Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška). Podle ust. 5 8 odst. 4 a 5 zákona jsou základem pro ocenění zemědělských pozemků bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“) evidované v číselných a mapových podkladech. Při oceňování zemědělských pozemků se pro stanovení nároku v řízení o pozemkových úpravách použije základní cena podle přílohy č. 4 oceňovací vyhlášky, která se zjistí podle BPEJ evidovaných v celostátní databázi a vztažených k zaměření skutečného stavu v terénu. Upozorňujeme, že tato cena slouží výhradně pro řízení o pozemkových úpravách a nezohledňuje možné přirážky a srážky z ceny uvedené v oceňovací vyhlášce. V případě chmelnic, vinic, sadů, zahrad a pozemků s lesním porostem se v nárocích uvede cena pozemku a cena porostu odděleně a s členěním podle druhu porostu. U ostatních druhů pozemků se cena porostu uvede jen na žádost vlastníka pozemku. Tuto žádost může vlastník pozemku uplatnit nejpozději do konce doby pro vyložení soupisu nároků.

K předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit námitky u pobočky, a to v termínu do 7.9. 2022; k námitkám proti opravám výměr pozemků vyplývajícím z nového zaměření skutečného stavu v terénu se nepřihlíží. Námitky projedná pobočka se sborem zástupců, popřípadě s katastrálním úřadem, jde-li o námitky proti údajům vedeným v katastru nemovitostí. O vyřízení námitek budou vlastníci pobočkou písemně vyrozuměni. Námitky podané k pozemkům neřešeným v pozemkových úpravách předá pobočka katastrálnímu úřadu k rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)).

Podle ust. § 3 odst. 3 zákona pozemky určené pro těžbu vyhrazených nerostů na základě stanoveného dobývacího prostoru, pozemky určené pro obranu státu, pozemky zastavěné stavbou ve vlastnictví státu, lze řešit v pozemkových úpravách (ust. § 2 zákona) jen se souhlasem jejich vlastníka a příslušného správního úřadu. Pozemky zařazené do rezervy státních pozemků k uskutečnění rozvojových programů státu schválených vládou lze řešit v pozemkových úpravách jen se souhlasem příslušného správního úřadu. Pozemky zastavěné stavbou, která není ve vlastnictví státu, pozemek funkčně související s touto stavbou včetně přístupové cesty, zahrady, pozemky v zastavěném území, pozemky v zastavitelných plochách a pozemky, na nichž se nacházejí veřejná nebo neveřejná pohřebiště, lze řešit v pozemkových úpravách jen se souhlasem jejich vlastníka. Pozemky, kterých se ust. g 3 odst. 3 zákona týká, jsou v soupisu nároků označeny příslušnou poznámkou. V těchto případech žádáme vlastníky o udělení souhlasu s řešením pozemků ve smyslu ust. § 2 zákona.

Souhlas s řešením udělí dotčený vlastník podpisem přiloženého soupisu nároků, a to ve lhůtě 7.9. 2022. V případě právnických osob je třeba doplnit k podpisu čitelně jméno, příjmení a funkci podepisující osoby, která právnickou osobu zastupuje. Pokud se vlastník ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s řešením v pozemkových úpravách souhlasí.

Ve Vašem vlastním zájmu Vás žádáme o překontrolování všech údajů uvedených v soupisu nároků (jméno, adresa, rodné číslo příp. jiný identifikátor, spoluvlastnický podíl, údaje o pozemcích atd.). Pokud zjistíte v těchto údajích nesrovnalosti, popřípadě budete mít k těmto údajům námitky, uveďte je na poslední stranu soupisu nároků nebo v samostatné příloze, k uvedeným námitkám doplňte svůj podpis a datum a takto doplněný soupis nároků zašlete zpět na adresu pobočky nejpozději do výše uvedeného data. Druhé vyhotovení (s orientačním mapovým zákresem parcel ve Vašem vlastnictví) si ponechte pro vlastní potřebu.

Pobočka, k podpoře práv vlastníků pozemků, doporučuje všem vlastníkům pozemků, aby využili příležitost k podrobnějšímu vysvětlení a bližšímu seznámení se s obsahem soupisu jejich nároků. Touto příležitostí je bezplatná konzultace, kterou poskytne zpracovatel návrhu pozemkových úprav.

Konzultace se zpracovatelem bude vlastníkům pozemků umožněna ve dnech 6. a 7. září 2022 od 9:00 hodin do 16:00 hodin na Obecním úřadě Starkoč.

Veškeré dotazy zodpoví projektant Ing. Lukáš Procházka (firma GEOŠRAFO, s.r.o.) na tel. čísle 733 537 475 nebo na e-mailové adrese prochazka.lukas©qeosrafocz.

Vzhledem k tomu, že další etapou zpracování návrhu KoPÚ bude návrh nového uspořádání pozemků, vyzýváme Vás k využití této konzultace, kde bude možné rovněž předat Vaše náměty a požadavky týkající se uspořádání Vašich pozemků (např. umístění pozemků, jejich scelení, tvar, vyrovnání hranic, zabezpečení přístupu, rozdělení spoluvlastnictví.

Děkujeme za spolupráci.

Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora, Státní pozemkový úřad

Přílohy:

  • Soupis nároků — tabulková část
  • Soupis nároků - přehledná situace
  • Obecní úřad Starkoč — kompletní dokumentace
  • Ostatní obce — příslušná část