Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vinaře

V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vinaře a v navazujících částech k.ú. Lovčice, Bousov, Zleby a Vrdy (dále jen „KoPÚ“) zabezpečil Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk (dále jen „pobočka“) v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků“) podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu, a to včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva, předkupního práva a věcného břemene. V případě, kdy se v obvodu KoPÚ vyskytují pozemky, které nevyžadují řešení ve smyslu ust. § 2 zákona, zabezpečí pobočka vypracování soupisu nároků jen podle výměry pozemků.

Vyhotovením soupisu nároků (vč. ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu KoPÚ — GAP Pardubice s.r.o., Ing. Zbyněk Pilař.

Tento soupis nároků je počínaje dnem 24.8. 2022 vyložen podobu 15 dnů, tj. do 8.9.2022 na obecním úřadě ve Vinařích, Bousově, Žlebech, Vrdech, úřadu Městyse Bílé Podolí a na Pobočce Nymburk.

Námitky k vyloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u Pobočky Nymburk, Soudní 17/3, 288 02 Nymburk v termínu do 9.9.2022.

Ing Zdeněk Jahn CSc., vedoucí pobočky Nymburk, Státní pozemkový úřad